ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Vzdelávanie, vzdelanie a kvalifikácia
Vzdelávanie je celý riadený proces získavania poznatkov, učenie schopností či zručností a vzdelanie je jeho výsledkom.

Vzdelanie bolo, je a bude jednou z kľúčových vecí pre náš životný úspech. Nie je samozrejme jedinou vecou, ​​ktorá ovplyvňuje, či bude v živote úspešní alebo nie. Je ale zrejmé, že vzdelaný človek sa dokáže lepšie uplatniť v zamestnaní a v spoločnosti vôbec. Do značnej miery teda vzdelanie ovplyvňuje našu profesijnú dráhu. Vzdelávanie prebieha celý život nech si to uvedomujeme alebo nie. Nie je to len školské výchova, je to všetko získavanie poznatkov, učenia schopností alebo zručností ktoré porbíhá celoživotne.

  • Učenie je získavanie vedomostí, skúseností, návykov, zručností, správanie, preferencií, hodnotových postojov ale aj spoločenských foriem rokovania a správanie osôb a podobne. Učenie tak ovplyvňuje vnímanie informácií človekom. Schopnosť učenia môžu mať ako ľudia, tak niektoré stroja či vyspelé informačné systémy
  • Vzdelávanie je proces cieľavedomého a systematického učenia.

  • Gramotnosť je základná porozumenie a zručnosť využiť niečo v praktickom živote
  • Vzdelanie je súhrn poznatkov, ktoré získame pomocou vzdelávanie
  • Kvalifikácia je pomocou praxe alebo učenie nadobudnuté ** konkrétne schopnosť či zručnosť **, býva často formálne doložená nejakým certifikátom, skúškou alebo osvedčením
  • Dosiahnuté vzdelanie poskytuje kvalifikáciu na výkon určitej profesie

Slovo Vzdelanie má základ v latinskom educar, ktoré znamená “vedenie von” alebo “vedenie vpred”

Učíme sa rozhodne celý život a niektorí z nás sa celý život aj vzdelávajú. Naše vzdelanie začína školský výchovou, kde získame základy. Na vyšších stupňoch školského vzdelania (na rôznych stupňoch vzdelania) získame odbornosť a prípravu do praxe. Pre tých z nás, ktorí sme súčasťou znalostnej ekonomiky tým proces vzdelávania rozhodne nekončí. Celá rada povolaní vyžaduje neustále vzdelávanie, pretože pokrok je nesmierne rýchly a čo bolo platné pred pár rokmi už dnes neplatí.

  Z pohľadu firmy je nutné konkrétne uchádzača o konkrétnej profesii (pracovné miesto) napasovať na zodpovedajúcu kvalifikačné profil a porovnať s jeho osobné kvalifikáciou. Ak uchádzač niečo nespĺňa, nazývame to ako kvalifikačné deficit. V rozhodovaní, či je uchádzač vhodný pre dané zamestnanie potom rozhodujú jeho ďalšie osobností rysy a vlohy - buď ho odmietneme alebo jeho kvalifikáciu doženieme v rámci firemného vzdelávania.

Firemné vzdelávanie je dynamicky sa rozvíjajúca oblasť vzdelávania. Každá úspešná firma či organizácia sa znaží zvýšiť a zlepšiť zručnosti či odbornosť svojich ľudí. Pretože znalosti zostávajú u človeka (aj keď z firmy odíde), tak vzdelávanie je vnímanie ako jeden z firemných benefitov.

Aby takéto vzdelávanie bolo v súlade s potrebami firmy, je osobné profesijné růstex riadený - pre jednotlivých zamestnancov existujú vzdelávacie plány alebo osobné plány rozvoja naviazané na kariérne dráhy.

S kvalifikáciou a vzdelaním súvisí ešte jedna dôležitá vec, ktorú si budem každý z nás sám. Vedome i nevedome. Tou je osobné prestíž a postavenie v odbornej komunite. Ľudia s vysokou mierou znalostí a zručností sú odborne uznávaní ostatnými, stávajú sa z nich opinion lídri a prirodzene rastie aj možnosť uplatnenia na trhu práce. O odborníka vo svojom odbore stojí každá rozumná firma. Veľakrát neoddeliteľnou súčasťou budovania takejto odbornej prestíže je účasť na prednáškach, prednášanie na konferenciách alebo účasť v odborných skupinách na profesijných sieťach, ako je napríklad Linkedin alebo tu na ManagementManii

Základné metódy vzdelávania na pracovisku a pri práci (On Job Training)

Základné metódy vzdelávania mimo pracoviska

Formy on-line vzdelávanie

Moderné technológie, ako sú rôzne aplikácie pre personálne riadenie alebo pre vzdelávanie ľudí pomáhajú rozšíriť možnosti. Personálne softvér pomáha udržiavať informácie o ľuďoch, ich kariérny dráhe, absolovaných školeniach alebo informácie o ich kariérnom pláne. Na druhú stranu rôzne aplikácie pre rozvoj vedomostí, ako sú e-learning, m-learning alebo iné on-line vzdelávanie pomáhajú zvyšovať alebo udržiavať znalosti.

Človek sa učí celý život a dúfajme, že aj vy ste sa niečo nové vďaka nám naučili.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 06.07.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia