ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Vydavateľom, prevádzkovateľom serveru a poskytovateľom súvisiacich služieb je spoločnosť Educius z.s. Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha (ďalej len “vydavateľ”).

Podmienky publikácie a autorské práva

Ak nie je výslovne uvedené inak, autorské práva k textom, grafike alebo iným materiálom chráneným autorským právom, ktoré sú publikované na serveri ManagementMania.com, vykonáva vydavateľ.

Obsah publikovaný na Managementmania.com je publikovaný pod licenciou Creative Commons BY-NC. Uvedenie autorov - Musíte uviesť autorov diela spôsobom, ktorý požaduje autor alebo držiteľ licencie (nie však tak, aby vznikol dojem, že podporujú vás alebo vaše využitie diela). Neužívajte dielo komerčne - Toto dielo nesmiete využiť pre komerčné účely. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cz/

Vydavateľ publikuje na internete av tlačených periodických i neperiodických publikáciách odborné články zamerané na manažment. Príspevky určené na publikáciu na serveri ManagementMania.com by mali byť prevažne pôvodné a doteraz inde nepublikované. Vydavateľ nebude brániť ani publikovanie starších textov, ak ich obsah bude prínosný pre zameranie servera, bude zapadať do jeho koncepcie. Príspevky určené k publikácii tvorí najmä autorské články a príspevky do wiki oddielov portálu a diskusií.

Autorské články

  Vydavateľ si vyhradzuje právo vrátiť príspevok autorove k úprave, prepracovanie a právo odoprieť publikáciu príspevku podľa vlastného uváženia. Vždy bude prihliadať ku koncepcii a vysokej obsahovej kvalite portálu ManagementMania.com. Vydavateľ má právo príspevok skrátiť alebo rozdeliť na viac častí. V prípade, že si autor výslovne neuvedie, že trvá na autorské korektúre, je vydavateľ oprávnený vykonať najmä pravopisné a štylistické korektúry. Príspevok je prijatý na publikáciu v okamihu, kedy vydavateľ odošle jeho odosielateľovi, ako autorovi príspevku potvrdenie, že súhlasí s jeho uverejnením. Týmto okamihom nadobúda vydavateľ nevýhradnú licenciu k rozmnožovaniu a rozširovaniu príspevku v ním vydávaných elektronických alebo tlačených médiách, vrátane práva k prekladom a publikáciu v inom ako pôvodnom jazyku príspevku. Vydavateľ zverejňuje príspevky podľa vlastných redakčných potrieb a to vrátane určenia médiá, rubrík, odkazov, záložiek, súvisiacich odkazov a jazykových mutácií. Jednotliví autori odovzdávajú vydavateľmi príspevky k publikácii spravidla bez nároku na honorár. Prípadný autorský honorár je vždy riešený dohodou medzi autorom a vydavateľom.

Zdieľanie vlastného obsahu a informácií

V sekciách určených pre kolektívne vytváranie obsahu (Skúsenosti a názory) rovnako ako v sekciách určených na diskusiu môžu užívatelia serveru ManagementMania.com zverejňovať svoj obsah a informácie. V prípade obsahu chráneného autorským právom udeľuje užívateľ publikácií vydavateľovi nevýhradnú, časovo ani lokálne neobmedzené, prevoditeľné právo publikovaný obsah bezodplatne užívať, meniť, spájať s inými autorskými dielami či iným obsahom a šíriť ho prostredníctvom elektronických i tlačených médií. Užívatelia sú povinní zdržať sa porušovania autorských a iných práv tretích strán v súvislosti s nimi publikovaným obsahom, alebo obsahom nimi odovzdaným k publikácii. Vydavateľ má právo podľa vlastného uváženia akýkoľvek obsah alebo jeho časť kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia používateľa zmazať, zmeniť alebo k nemu znemožniť prístup.

Podmienky používania služieb

Vzťah medzi užívateľom servera ManagementMania.com a vydavateľom sa riadi týmito všeobecnými podmienkami. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, je vydavateľ vykonávateľom majetkových práv k obsahu, ktorý podlieha ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek preberanie alebo šírenie obsahu servera pre komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa je zakázané. Obsah servera ManagementMania.com nenahrádza kvalifikovanú odbornú pomoc poskytovanú odborníkmi v danom odbore. Vydavateľ neručí za to, že všetky publikované informácie sú aktuálne, správne, úplné alebo pravdivé. Vydavateľ tiež neručí za to, že publikované informácie sú vhodné na konkrétny účel nech komerčnému či nekomerčnému. Vydavateľ má právo podľa vlastného uváženia akýkoľvek obsah alebo jeho časť kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia používateľa zmazať, zmeniť alebo k nemu znemožniť prístup.

Využitie textov z portálu ManagementMania.com Pri využití textov z portálu pre nekomerčné účely nie je potrebné písomný súhlas vydavateľa pri dodržaní podmienok citácie s uvedením zdroja:

Vzor citácie ManagementMania - Príklad citácie bez autora:

Facility management. In: ManagementMania.com . Wilmington (DE), 2011-2013, 09.03.2012 . Dostupné z: https://managementmania.com/cs/facility-management

Vzor citace

Príklad citácie s autorom (použite, ak je pri článku uvedený autor):

SMITH, John. Facility management. In: ManagementMania.com . Wilmington (DE), 2011-2013, 09.03.2012 . Dostupné z: https://managementmania.com/cs/facility-management

Označenie a ochranné známky

Všetky ochranné známky alebo iné označenia tretích osôb alebo výrobkov alebo služieb tretích osôb, ktoré sú spomenuté na týchto stránkach, je vlastné ich právoplatným držiteľom a sú použité výlučne na identifikáciu dotknutých osôb alebo ich výrobkov či služieb.

Ochrana osobných údajov

Vydavateľ zaručuje, že s osobnými údajmi bude nakladať v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov. Účel, na ktorý budú Osobné údaje spracované, vyplýva z, alebo je uvedený na príslušnej stránke, ktorá umožňuje vloženie takýchto údajov. Osoba, ktorá poskytla osobné údaje, súhlasia s tým, aby vydavateľ poskytnuté osobné údaje spracovával na účely uvedené vyššie. Vydavateľ je oprávnený poveriť spracovaním údajov inú osobu. Osoba, ktorá poskytla osobné údaje, má právo požiadať vydavateľa, aby jej osobné údaje vylúčil zo spracovania.

Registrácia

Osobné údaje užívateľov, získané najmä pri ich registrácii, sú chránené a je s nimi nakladané výhradne v súlade s platnými právnymi predpismi. Registráciou súhlasí užívateľ so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov (ďalej len údaje) do databázy Prevádzkovateľa serveru ako správcu, as ich následným spracovaním prípadne prostredníctvom spracovateľa na účely plnenia zmluvy a pre marketingové účely Prevádzkovateľa, tj ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa platných právnych predpisov, a to na dobu do odvolania súhlasu Užívateľ berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne ​​kedykoľvek na adrese Prevádzkovateľa odvolať, má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď.