ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Verejný sektor
Verejný sektor je špecifickou súčasťou ekonomiky. Jeho zmyslom je poskytovanie verejných služieb. Od súkromného sektora sa verejný predovšetkým tým, že nie je založený na ziskovom princípe, ale finančné prostriedky na svoje fungovanie získava z verejných rozpočtov, ktoré sa dosahujú prostredníctvom daní. Služby vo verejnom sektore sú financované z verejných prostriedkov. Riadenie verejného sektora je sústredené na riadenie poskytovaných služieb.

“Štát nie je iba spoločnosť, ktorá má verejné miesto, zriadenej pre potieranie zločinu a kvôli smene. Politická spoločnosť existuje kvôli vznešeným činom, a nielen kvôli kamarátstvu.”

Aristóteles

Verejný sektor je špecifickou súčasťou ekonomiky, je súčasťou sektoru služieb.

Jadrom verejného sektora je verejná správa, ktorú tvorí sústava úradov s centrálnou alebo územnou pôsobnosťou. Okrem verejnej správy tvorí verejný sektor ďalší organizácie, ktoré poskytujú verejné služby (napr. nemocnice, školy, domy sociálnej starostlivosti, atď). financované z verejných prostriedkov. Od súkromného sektora sa verejný sektor líši predovšetkým tým, že nie je založený na ziskovom princípe a finančné prostriedky na svoje fungovanie získava z verejných rozpočtov, ktoré sa dosahujú prostredníctvom daní. Súčasťou verejného sektora sú takéto druhy služieb, ktoré by bolo nevýhodné, nepraktické až nemožné poskytovať na komerčnej báze. Vo verejnom sektore vďaka daniam neexistuje priamy vzťah medzi používateľom služby (platcom) a jej poskytovateľom.

Verejný sektor zahŕňa celý rad sektorov verejných služieb (členenie podľa COFOG):

Kľúčovým výstupom verejného sektora sú verejné služby. Z hľadiska riadenia organizácií verejného sektora je preto kľúčová schopnosť riadiť poskytované služby. Vzhľadom na rozmanitosť verejného sektora sú ale uplatňujú takmer všetky oblasti riadenia.

V súvislosti s verejným sektorom používa ekonomická teória pojem verejné statky. Princíp riadenia verejného sektora je nasledovné:

  • Od verejnosti (ľudu) pochádza verejná moc, vzniká Verejný záujem (Public Interest), na základe daní a poplatkov vznikajú verejné financie (sústava verejných rozpočtov) a verejné vlastníctvo.
  • Všetko uvedené je predpokladom fungovania verejného sektora produkujúceho verejnej služby. Verejná správa riadi ostatné zložky verejného sektora a navyše reguluje správanie ľudí.
  • Strategické riadenie verejných služieb má v rukách politická reprezentácia, ktorá …:
    • iniciuje
    • kontroluje
    • ukončuje
  • … poskytovanie jednotlivých verejných služieb na základe moci, ktorú získala od verejnosti (od voličov).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.11.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia