ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Úver (Credit)
Pojem úver označuje v akejkoľvek forme dočasne poskytnuté finančné prostriedky, ktoré je nutné podľa dohodnutých podmienok vrátiť.

Úver (credit) označuje v akejkoľvek forme dočasne poskytnuté finančné prostriedky, ktoré je nutné podľa dohodnutých podmienok vrátiť. Úver poskytuje veriteľ dlžníkovi. Z hľadiska podnikového účtovníctva sa úver stáva cudzím kapitálom (zdrojom) na strane pasív v súvahe a slúžia na obstaranie aktív. Nákladom za poskytnutie úveru je úrok a ostatné výdavky spojené s jeho získaním.

Poskytovanie úverov je jedna z finančných služieb poskytovaná finančnými inštitúciami. Úver najčastejšie poskytujú banky. Hlavnými kritériami pri samotnom rozhodovaní o poskytnutí úveru bankou sú:

 • Návratnosť, tj schopnosť dlžníka splácať úver v dohodnutej lehote
 • Výnosnosť úveru

Návratnosť úveru ovplyvňuje predovšetkým výška dosahovaného príjmu dlžníka, jeho výnosnosť je závislá predovšetkým od výšky úrokovej sadzby.

Aké sú druhy úvěrov?

 • Akceptačný úver - úver, kedy banka na žiadosť klienta (dlžníka) akceptuje zmenku vystavenú na ňu klientom, tj zaviaže sa zaplatiť zmenku za dlžníka v lehote jej splatnosti. Banka akceptačnom úverom nedáva dlžníkovi peniaze, ale preberá jeho záväzok
 • Zmenkové úver - úver, ktorý je predstavovaný poskytnutou zárukou klientovi za zaplatenie jeho záväzkov. Banka neposkytuje priamo peňažné prostriedky, nepreberá záväzok, ale ručí za jeho zaplatenie
 • Dodávateľský úver - forma obchodného úveru, ktorý je poskytnutý dodávateľom odberateľovi vo forme odloženia platby za dodaný tovar. Je často kryt zmenkami, ktoré môže dodávateľ eskontovat v banke, čím premení dodávateľský úver na úver bankové (diskontné)
 • Eskontný úver - úver vznikajúce odkupom cenných papierov pred lehotou ich splatnosti (eskontu), najčastejšie zmeniek
 • Finančný úver - poskytnutie peňažných prostriedkov v slovenskej alebo v cudzej mene, s ktorým je spojená povinnosť vrátiť ho v peňažnej forme; za finančný úver sa považuje aj peňažná pôžička, hypotekárny úver, spotrebiteľský úver, finančný lízing
 • Hypotekárny úver - úver, ktorého splatenie vrátane príslušenstva je zaistené záložným právom k nehnuteľnosti, aj rozostavanej
 • Investičný úver - účelovo viazaný bankový úver poskytnutý na financovanie investícií
 • Kontokorentný úver - krátkodobý úver, poskytovaný za stanovených podmienok k bežnému bankovému účtu (kontokorentnímu). Úver je až do stanovenej výšky (úverového rámca) automaticky čerpaný pri výdavkoch z účtu, ktoré převyšuj jeho zostatok (vzniká “záporný zostatok”)
 • Lombardný úver - krátkodobý úver zabezpečený zástavou hnuteľných vecí (najmä cenných papierov, šperkov, drahých kovov, alebo určitých komodít). Lombardné úver okrem bánk poskytuje centrálna banka komerčným bankám oproti zástave cenných papierov (za lombardný sadzbu)
 • Negociačný úver - modifikácie diskontného úveru, kedy eskontující (negociačné) banka diskontované zmenky vývozcu (veriteľ) vystavených na dovozcu (dlžník), iniciatíva k eskontu zmeniek leží na dovozcovia
 • Obchodný úver - úver vyplývajúce z bežného obchodného styku medzi podnikateľmi (odložená splatnosť, poskytnutie zálohy, atp.)
 • Odberateľský úver - forma obchodného úveru, ktorý je poskytnutý odberateľom dodávateľovi vo forme zálohy na dodávaný tovar
 • Prevádzkový úver - forma úveru pre krátkodobé financovanie prevádzkových potrieb podniku
 • Ramboursný úver - modifikácie akceptačného úveru, kedy je ramboursní bankou akceptovaná zmenka vystavená na dovozcu (dlžníka) vývozcom (veriteľom)
 • REPO operácie - poskytnutie úveru so zaisťovacím prevodom cenných papierov. Dlžník sa zaväzuje veriteľovi, že naň prevedie dohodnuté množstvo zastupiteľných cenných papierov proti zaplateniu určitých finančných prostriedkov (zabezpečovací prevod proti čerpanie úveru), a veriteľ sa zaväzuje k určitému dátumu alebo na požiadanie dlžníka previesť cenné papiere späť na dlžníka proti zaplatenie dohodnutej sumy peňazí ( istiny s úrokmi)
 • Revolvingový úver - úver, ktorý má na dané obdobie dohodnutý finančný limit a klient môže pri jeho splácaní opakovane čerpať prostriedky až do výšky limitu
 • Spotrebiteľský úver - poskytnutie peňažných prostriedkov alebo odložená platba, napríklad vo forme úveru, pôžičky alebo lízing, za ktoré je spotrebiteľ povinný platiť
 • Syndikovaný úver - úver poskytovaný niekoľkými veriteľmi (bankami) spoločne. Veritelia uzatvárajú s klientom spoločnú syndikačnú úverovú zmluvu

V bankovom sektore je možné využiť aj špeciálne finančne úverové služby, do ktorých môžeme zaradiť:

 • Faktoring - ide o odkúpenie krátkodobých pohľadávok pred dobou ich splatnosti
 • Forfaiting - odkúpenie strednodobých a dlhodobých pohľadávok pred dobou splatnosti
 • Leasing - ide o prenájom investičného zariadenia, predmetov dlhodobej spotreby a iných predmetov za dohodnuté nájomné na dobu určitú alebo neurčitú.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 19.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia