ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Ukazovatele likvidity (Liquidity Ratios)
Ukazovatele likvidity stanovujú likviditu podniku. Stanovuje mieru schopnosti podniku uhradiť svoje záväzky.

Pomer medzi splatnými záväzkami podniku (pasíva) a výškou likvidných aktív sa nazýva likvidita podniku. Stanovuje mieru schopnosti podniku uhradiť svoje záväzky.

Likviditu podniku vyjadrujú pomerové ukazovatele likvidity vychádzajúce z súvahy a výkazu ziskov a strát (výsledovky):

Nedostatkom troch ukazovateľov likvidity je skutočnosť, že sú odvodzované z údajov súvahy zostavenej vždy k určitému dátumu a majú preto statický charakter. Preto sa často používa ukazovateľ odvodený z pojmu tokov cash-flow udávaný ako pomer cash-flow z prevádzkovej činnosti k priemernému stavu krátkodobých záväzkov. Pre finančne zdravú firmu sa uvádza ako optimálny pomer 40% a väčší.

Likvidita podniku je predpokladom finančnej stability (rovnováhy) podniku. Keď je podnik trvalo nelikvidné, podnik sa nachádza v platobnej neschopnosti (insolvencii). Na druhú stranu, príliš vysoká likvidita znižuje výnosnosť podniku (voľné peňažné prostriedky neprináša výnosy). Výnosy zvyšujú predovšetkým nové stroje, technológie, nové materiály. Manažment podniku musí preto usilovať o optimálnu likviditu a súčasne o čo najvyššiu rentabilitu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 07.11.2016

Komentáre

Anna Shetty pred 10 mesiaci

Your sharing is great. I am they are a lot of things from your article.
fireboy and watergirl

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:
maitri shah pred 5 mesiaci
Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:


Pre vstup do diskusie musíte byť prihlásený

Prihlásiť


Ľudia, ktora to vedia