ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Účtovníctvo (Accountancy)
Účtovníctvo (Accountancy, book-keeping) je pojem označujúci vedené záznamy o hospodárskych javoch subjektu (účtovnej jednotky), ktorým môže byť právnická alebo fyzická osoba.

Účtovníctvo (Accountancy, book-keeping) je pojem označujúci vedené záznamy o hospodárskych javoch subjektu (účtovnej jednotky), ktorým môže byť právnická či fyzická osoba. Účtovníctvo je súhrnom informácií o jeho majetku, záväzkoch, pohľadávkach a hospodárenia a poskytuje tieto informácie manažmentu, majiteľom a ďalším autoritám alebo inštitúciám (štát, banky, poisťovne, investori, polícia, súdy). Základnými výstupy z účtovníctva sú finančné výkazy. Účtovníctvo tak poskytuje základný ekonomický prehľad o danom orgáne (spravidla podniku, či iné organizácii).

Povinnosť viesť účtovníctvo je daná legislatívou príslušného štátu. Spravidla sa vzťahuje na právnické osoby, združenia a podnikatele - fyzické osoby. Účtovníctvo sa musí riadiť legislatívou danej krajiny, účtovnými štandardmi, medzinárodné legislatívou a medzinárodnými účtovnými štandardmi (IAS/IFRS alebo GAAP). Účtovné obdobie je jeden kalendárny rok, alebo jeden ​​ hospodársky rok. Základ celého účtovníctva tvorí účtovné doklady.

Rozlišujeme dva základné koncepty účtovných systémov:

Účtovníctvo bolo prvýkrát písomne ​​popísané v roku 1494 v knihe talianskeho mnícha Luca Pacioliho.

Podľa účelu sa ďalej účtovníctva delia na:

Využitie účtovníctva v praxi: Cieľom účtovníctva je predovšetkým zobrazovať a analyzovať hospodársku činnosť subjektu v peňažnom vyjadrení. Údaje z účtovníctva využíva manažment k jej riadenie, zisťovanie výkonnosti, na základe údajov z účtovníctva sa robia prognózy a plánovanie strategického rozvoja. Zodpovednosť za vedenie účtovníctva v organizácii má Daňový účtovný, celkovú zodpovednosť nesie finančný riaditeľ (CFO). Výstupy z účtovníctva slúži ako podklad k daňovému priznaniu.

Jednou z najviac rozšírených certifikácií v oblasti finančného a manažérskeho účtovníctva je certifikácia ACCA.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace software:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 15.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá