ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Zaistená pôžička (Secured Loan) je pôžička u ktorej dlžník ručí ešte iným svojím majetkom. Z pohľadu veriteľa je taká pôžička istejšie, z toho dôvodu má zaistená pôžička zvyčajne nižšiu hladinu úroku než pôžička nezaistená.
Životnosť je čas, počas ktorého položka, zariadenie, infraštruktúra, zariadenie zostáva funkčné a zachováva požadované vlastnosti.
Zvyšková úroveň rizika (alebo niekedy reziduálne miera rizika) je taká, ktorá zostane po realizácii opatrení.
Zraniteľnosť (Vulnerability) je pojem používaný v riadení rizík pre označenie slabiny či nedostatku (aktívum), ktorá umožňuje uplatnenie hrozby. Pri analýze rizík je zraniteľnosť vlastnosťou aktíva.
Zručnosť je pojem, ktorý znamená v praktickej činnosti sa uplatňujúce schopnosť, či skôr komplex schopností. Zručnosti sa rozvíjajú učením na základe schopností.
Základné registre Českej republiky (česky Základní registry) je informačný systém verejnej správy Českej republiky, ktorý obsahuje referenčné údaje ako register firiem, Register ľudí a pod.
Zmeny sú základnou charakteristikou života moderných organizácií.
Zotročený počítač (niekedy tiež Zombie počítač) je počítač nakazený nejakým škodlivým botnetom alebo iným malwarom a ktorý vykonáva úkony ako je zasielanie informácií, rozosielanie spamu alebo DDoS útok bez vedomia majiteľa počítača..
Zisk pred zdanením (EBT) je pojem, ktorý vyjadruje hospodársky výsledok pred odpočítaním dane z príjmov.
Životnosť projektu je dĺžka trvania predmetu projektu a zachovanie požadovaných vlastností.
Zdroj príjmov (Revenue stream) je označenie príjmov z jednej služby, produktu alebo zdroja.
Zdieľaná zložka alebo zdieľaný adresár je zložka sa súbory v počítači alebo na nejakom úložisku, do ktorej môže pristupovať viac užívateľov. Minimálne jeden z nich má oprávnenie ostatným prideľovať alebo odoberať zdieľanie.
Záložna kópia je kópia originálnych dát ktorá slúži ako poistka pre prípadnú obnovu originálnych dát. Mala by byť na inom médiu a v inej lokalite, ako sú originálne dáta.
Zdieľané hodnoty zodpovedajú organizačnej kultúre v užšom zmysle. Zdieľané hodnoty je pojem, pre pomenovanie hodnôt zdieľaných v organizácii väčšinou jej zamestnancov.
Zákaznícke portfólio (Customer Portfólio) je označenie súhrne typov zákazníkov či ich segmentov. Jedná sa o štruktúru zákazníkov podniku.
Zdroje sú základné výrobné faktory a vstupy do produkčného procesu v každej organizácii.
Životná situácia je pojem, ktorý sa verejnom sektore používa pre označenie konkrétnej situácie občana či firmy (podniku) v ktorej využíva niektorú z verejných služieb.
Zálohovanie (anglicky backup) je ukladanie kópie dát na inom dátovom nosiči a optimálne aj v inej lokalite než sa nachádza zálohované zariadenie (počítač, disk, telefón, tablet, server). Kópia sa nazýva záloha alebo záložná kópia a umožňuje obnovu dát v prípade, že sa s originálom niečo stane. Na zálohovanie sa používa špecializovaný softvér.
Životné prostredie je z hľadiska organizácie súčasťou jej okolitého prostredia. Životné prostredie jednak determinuje možnosti fungovania organizácie, jednak je organizáciou samo ovplyvňované.
Záručná doba je časové obdobie, po ktoré dáva výrobca záruku na výrobok, tovar alebo službu. Zvyčajne musí byť výrobok používaný v súlade s pokynmi výrobcu.
Znalostná ekonomika je označenie pre súčasné moderné ekonomické systémy vyspelých štátov, ktoré sú založené na využívaní poznatkov pre vytváranie hodnôt.
Zodpovednosť vyplýva z povinnosti pracovníka plniť činnosti a úlohy dané popisom pracovného miesta.
Zamestnanie je činnosť, ktorú zaoberáme a pomocou ktorej zarábame svoje živobytie. Zamestnanie možno môžeme hľadať, možno ho stratiť. Sme zamestnaní na konkrétnu pracovnú pozíciu.
Zisk je kladný rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, v prípade záporných hodnôt sa jedná o stratu. Jedná sa o syntetický ukazovateľ efektívnosti podnikovej činnosti, v zisku sa odrážajú všetky faktory úspešného podnikania.
Záujmové skupiny (Stakeholders) sú jedinci, skupiny či iné organizácie nejako zviazané s organizáciou. Zvyčajne zahŕňajú zákazníkmi, zamestnancami, riadenie (management), vlastníkov, dodávateľov a verejný sektor.
Zákaznícka samoobsluha (anglicky Customer Self Service) znamená, že sa zákazník môže obslúžiť sám. Je to vďaka využitiu technológií, ktoré umožňujú, aby si zákazník sám vybavil svoje požiadavky - napríklad formuláre, editáciu rôznych údajov o sebe, objednávky a podobne. Samoobslužné procesy výrazne zrýchľujú a zlacňujú poskytovanie služieb a zvyšujú aj spokojnosť zákazníkov.
Zlatý kruh je zásada pre vysvetľovanie niečoho niekomu v poradí prečo, ako a až nakoniec čo.
Zásoby sú jednou z troch najvýznamnejších zložiek obežného majetku. Patria sem predovšetkým výrobky, tovar a materiál.
Zaistený dlh (Secured debt) je dlh u ktorého dlžník ručí ešte iným svojím majetkom. Z pohľadu veriteľa je taký dlh istejšie. Zaistený dlh má obvykle nižšiu hladinu úroku než dlh nezaistený.
Zotrvačnosť je snaha hmotného telesa zotrvať v pohybe alebo smeru, je to tendencia zotrvať v aktuálnom pohybe. Je to jeden zo základných konceptov fyziky.
Zákazka (Work order) je formálne zadanie práce na základe niečieho požiadavky - buď od zákazníka alebo od iného oddelenia vo firme.
Zoznamovanie sa smernicami je proces pre nové alebo súčasných pracovníkov, ktorého cieľom sa zoznámiť je alebo vyškoliť v nových alebo už zavedených smerníc alebo pracovných postupoch.
Zamestnanec je človek ktorý je platený svojím zamestnávateľom za prácu.
Zápis z rokovania (anglicky Meeting minutes) je písomný záznam o tom, čo sa na rokovania odohralo, čo bolo riešené a aké sú závery. Správne vedený zápis z rokovania by mal obsahovať zoznam účastníkov, zápis obsahu rokovaní, vyvodené závery z rokovania a prípadne zoznam úloh z rokovania vyplývajúcich.
Zastupujúci užívateľ (anglicky Proxy user) je používateľ ktorý je splnomocnený iným užívateľom alebo autoritou na zastupovanie iného užívateľa. Zastúpenie sa používa napríklad vo workflow alebo inom schvaľovaniu.
Rentabilita (Return), je ekonomický pojem, ktorý označuje schopnosť podniku vytvárať nové zdroje, teda vytvárať zisk využitím investovaného kapitálu.
Zadlženosť je ekonomický pojem, ktorý označuje skutočnosť, že podnik používa na financovanie svojich aktív cudzí kapitál.
Americká marketingová asociácia definuje značku ako "meno, termín, označenie, symbol či design alebo kombinácia týchto faktorov slúžiace na identifikáciu výrobkov alebo služieb jedného alebo viacerých predajcov a ich odlišovania voči konkurencii na trhu".
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) je pojem, ktorý označuje výsledok hospodárenia pred zdanením a úrokmi. Posudzuje výkonnosť podniku bez ohľadu na zvolený spôsob financovania (úrok) a zdanenia.
Zmiernenie rizika je jednou zo spôsobov, ako sa dá vysporiadať s rizikami a znamená, že urobíme nejaké opatrenie, ktoré úroveň rizika zníži, zmierni.
Zákazník je firma alebo človek, ktorý kúpil výrobok - produkt alebo službu.
Zastrešujúca značka je taká značka, ktorá zastrešuje ostatné značky v nejakej skupine firiem alebo v korporácii.
Zamestnávateľ je firma alebo podnikateľ, ktorý zamestnáva ľudí (zamestnancov) v pracovnoprávnom vzťahu. Spolu majú podpísanú pracovnú zmluvu.
Zdrojová stratégia alebo tiež nákupná stratégia (Sourcing strategy) stanovuje, akým spôsobom bude firma nakupovať alebo získavať zdroje pre svoje fungovanie.
Získané média (Earned media) znamená všetky mediálne aktivity a výstupy, ktoré získate (bez zaplatenia). Sú to zverejnené články, blogy, citácie, recenzie, posty alebo akékoľvek iné zmienky o vašej firme alebo vašich produktoch.