ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Veriteľ (creditor) - je subjekt, ktorý poskytuje inému subjektu (dlžníkovi) plnenia (tým môžu byť peniaze, konkrétnu vec, právo na užívanie, alebo čokoľvek iné).
Vlastník procesu je osoba zodpovedná za proces - jeho výstupy i celkový priebeh.
Výrobné náklady sú náklady potrebné na vyrobenie daného produktu. Sú to všetky náklady na materiál a výrobu. Vyjadrujú sa ako náklady k jednému kusu.
Verbálna komunikácia je všetka komunikácia medzi ľuďmi vedená prostredníctvom reči a konkrétneho jazyka. Verbálna komunikácia je zásadný spôsob dorozumievania medzi ľuďmi.
Vyhnutie sa riziku je jednou zo stratégií, ako sa dá vysporiadať s rizikami. Znamená, to že nevyplnili svoj zámer z ktorého riziko vyplýva.
Venture kapitál (Venture Capital) niekedy sa označuje ako rozvojový kapitál alebo rizikový a rozvojový kapitál, je označenie pre kapitál investovaný do výstavby podnikov, teda kapitál investovaný do založenia podniku, rozbehu podniku (start-up) a ďalšieho rozvoja podniku na základe kvalitného podnikateľského plánu .
Vízum je povolenie, ktoré oprávňuje cudzinca na vstup a pobyt na území iného štátu.
Vlohy sú vrodené vnútornej dispozície človeka. Jsou to vrozené schopnosti.
Výdavky za služby sú prevádzkové výdavky vynaložené za nákup služieb (napríklad IT služby, vedenie účtovníctva, za údržbu)
Výplatný pomer (Payout Ratio), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje, aký veľký podiel vytvoreného čistého zisku po zdanení je vyplatený akcionárom a aká veľká časť je použitá na reinvestície.
Vracajúci sa návštevník je taký návštevník webu, ktorý sa na webové stránky vrátil viackrát. Navštevuje ich opakovane.
Vydieranie je neopodstatnená hrozba ktorú jedna osoba robí druhej. Nesplnenie tejto hrozby podmieňuje výmenou za niečo - získaním niečoho alebo vykonaním nejakého činu. Závažné vydieranie je čerešne čin.
Výdavky sú peňažné toky v organizácii (cash flow) - jedná sa o úbytky peňazí. Oproti tomu náklady sú hmotné toky v peňažnom vyjadrení - teda nemusí sa ihneď jednať o úbytky peňazí.
Vlastník (vlastník organizácie, majiteľ podniku) je pojem používaný pre označenie osoby (alebo skupiny osôb) ktorá vložila do organizácie základné imanie, a má tým zvrchované právo nad organizáciou a jej majetkom.
Výrobné faktory sa používajú pri výrobe ekonomických statkov ako vstupy. Ekonomická teória zvyčajne definuje tri typy výrobných faktorov - pôdu, prácu, kapitál.
Výstupy projektu sú všetky výsledky aktivít projektého tímu. Patrí medzi ne ako výsledky (to čo dodávame zákazníkovi), tak ďalší výstupy potrebné pre práce na projekte (napríklad výkazy práce).
Výdavok, útrata je úbytok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov. Výdavky a príjmy sú základné hodnotové veličiny sledované v súvislosti s riadením peňažných tokov (cash flow).
Výkupné je suma, ktorú zaplatí jedna strana za prepustenie inej osoby, majetku alebo informácií.
Vhľad (Insight) je pojem označujúci náhle, nečakané a bezprostrednej nájdenie riešenia problému bez zdanlivého predchádzajúceho vedomého premýšľania. Riešenie sa akoby zrazu objaví úplne zreteľne v mysli riešiteľa.
VoIP znamená telefonovanie po internete, to znamená využitie internetového pripojenia k uskustečnění telefonného hovoru bez potreby telekomunikačného operátora. Je to skratka zo slov Voice Over Internet Protocol.
Virtuálny server je vytvorený priestor v rámci jedného fyzického výkonného servera.
Výkonnostný bonus je taká odmena pracovníka (alebo jej časť), ktorá je závislá na odvedenej práci alebo splnených ukazovateľoch (napríklad počet získaných klientov, počet objednávok a podobne). Niekedy sa výkonnostný bonus udeľuje len za mimoriadne výkony, nie pravidelne.
Volatilita znamená kolísavosť, nestálosť ceny. Čím je väčšia volatilita, tým viac cena (napríklad kurz) kolíše vo väčšom rozpätí.
Vlog je v podstate blog, ktorý nie je založený na textovom obsahu, ale na videu. Vlog, podobne ako blogy môžu mať rôznych obsah a rôzne podoby - od komentáre diania, cez zhrnutie noviniek, recenzie produktov až po manuály alebo inštruktážne videa.
Výrobca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába niektoré výrobky z materiálov, častí alebo iných výrobkov.
Verejné služby sú jednotlivé výstupy verejného sektora.
Vlastné imanie (Equity) - tiež vlastný kapitál - je kapitál, ktorý patrí majiteľovi (majiteľom). Je hlavným nositeľom podnikateľského rizika. Jeho podiel na celkovom imanie je ukazovateľom finančnej istoty podniku.
Verejné financie je pojem, ktorý označuje verejné peňažné prostriedky (resp. verejné peňažné fondy - verejné rozpočty).
Verzia dokumentu je obsahovo rozdielna variant jedného a toho samotného dokumentu. Verzia sa používajú na sledovanie a kontrolované riadenie zmien v dokumentoch.
Výdavky budúcich období sú krátkodobé cudzie zdroje - výdavky, u ktorých je známe, že sa uskutoční v budúcnosti, ale zatiaľ k nim ešte neexistuje faktúra alebo iný daňový doklad.
Hodnotová ponuka (Value Proposition) je jasné vyjadrenie dôvodu, prečo by si mal zákazník kúpiť službu alebo výrobok.
Výklenková stratégia sa zameriava na časti trhu, kde je malá nabo žiadna konkurencia.
Verejné statky sú jedným typom trhového zlyhania. Predstavujú špecifický typ statkov, ich kľúčové rysy sú nerivalitnost spotreby a nevylučitelnost spotreby.
Výkaz práce (anglicky Activity report) je prehľad činností pracovníka za určité časové obdobie, tj prehľad o jeho jednotlivých pracovných úlohách, činnostiach, zákazkách, projektoch a podobne.
Vzdelávanie je proces uvedomelého a aktívneho získavania, odovzdávanie, sprostredkovanie a utváranie sústavy vedomostí, zručností a vedomostí človeka. Vzdelávanie je spojené s aktívnou prácou lektora, učiteľa alebo nejakého technického prostriedku (napr. e-learning) voči človeku, ktorý sa vzdeláva a chce spravidla dosiahnuť nejakého stupňa vzdelania.
Viacfaktorové alebo multifaktorove overenie je taký spôsob overenia identity človeka, ktorý využíva dve alebo viac na sebe nezávislých informácií alebo vecí, ktorými identitu človeka overuje. Používa sa pri ochrane citlivých informácií.
Vnútorné výnosové percento (Economic Rate of Return), zvyčajne sa používa skratka IRR, udáva relatívny výnos (rentabilitu), ktorú projekt počas svojho životného cyklu poskytuje.
Virálny efekt alebo tiež virálny princíp je spôsob rýchleho a samovoľného šírenia nejaké správy, informácie, videá a podobne medzi ľuďmi prostredníctvom internetových služieb ako sú e-maily a rôzne sociálne siete a iné služby pre zdieľanie obsahu.
VAMBO (Vendor assisted MBO) - je situácia, kedy kontrolný majetkový podiel v spoločnosti od súčasných vlastníkov nakúpi manažérsky tím. To všetko sa deje s prispením alebo podielom dodávateľa.
Verejná moc je moc vychádzajúci z ľudu, z občanov, zo spoločnosti. Ide o schopnosť danej spoločnosti vytvoriť systém záväzných pravidiel správania (právny poriadok - legislatívu) a vynucovať ich dodržiavanie ako súčasť mechanizmov spoločenskej regulácie a udržiavaní homeostázy spoločnosti.
Virtualizácie znamená, že nad fyzickým prostredím je vytvárané virtualizované prostredie, ktoré je oveľa efektívnejšie prispôsobiteľné potrebám užívateľov.
Vlastník rozpočtu je niekto vo firme, typicky manažér alebo riaditeľ, v ktorého zodpovednosti je rozhodovanie o výdavkoch v oblasti, za ktorú je zodpovedný.
Virálny marketing je marketingová technika, ktorá využíva rôzne sociálne siete a komunity k rýchlemu rozšíreniu určité informácie a tým na podporu produktu alebo firmy.
Výnosy zo služieb sú všetky zdroje príjmov, ich základom je poskytovanie služieb zákazníkovi.
VAR (Value-added reseller) je označenie predajca s pridanou hodnotou, dokáže teda zákazníkovi výrobok prispôsobiť, sprevádzkovať a zabezpečiť jeho podporu alebo zabezpečiť iné služby.
Výskum trhu je zhromažďovanie a analýza informácií vedúcich k pochopeniu situácie a požiadaviek trhu. Sú to informácie o veľkosti trhu, očakávania zákazníkov, ich preferenciách, trendoch vývoja na trhu a podobne.
Vnímanie zákazníka je výsledok sledu činností a emočných pochodov, ktoré sa odohrávajú v hlave zákazníka ako reakcia na nejakú konkrétnu značku, firmy, výrobok, službu alebo iný produkt.
Verejný záujem je v rade právnych systémov rôznych krajín tzv neurčitým právnym pojmom. Jeho obsah je často vyvodiť a zvyčajne sa hľadá priamo v konkrétnych správnych konaniach, pretože prinajmenšom niektoré z nich môžu spočívať v potrebe porovnávanie a vyvažovanie niekoľkých verejných záujmov - napr záujem na ochrane prírody versus záujem na zachovaní dopravnej obslužnosti.
Vnímanie je pojem PSY. Ide o zber informácií vo From podnetov z okolitého prostredia prostredníctvom zmyslov (zrak, sluch, čuch, chuť, hmat, kinestézie, nocicepcia a propriorecepce) a ich transformáciu prostredníctvom príslušných častí CNS (najmä zmyslová centrá) do vyšších oblastí psychiky (najmä vedomie alebo nevedomie ).
Vedomosti predstavujú jeden typ zdrojov, resp. vstupov do produkčného procesu. Zvyčajne sa delia na tacitné a explicitné.
Vodcovstvo je štýl vedenia ľudí, ktorý zdôrazňuje nasledovanie určitej vízie a stavia na schopnosti vodcu stimulovať, inšpirovať, viesť a motivovať ľudí práve prostredníctvom určovanie smeru a vízie.
Variabilné náklady sú náklady závislé na množstve vyprodukovaných výrobkov alebo poskytnutých služieb. Ich objem rastie s množstvom objemu výrobkov alebo služieb.
Výrobky sú o výstupy z produkčného procesu, určené pre trh, ktoré majú materiálnu podobu - ide o hmotné produkty, resp. hmotné statky.
Vstupná stránka (Landing Page) je stránka, ktorú ako prvý v poradí navštívi návštevník webu. Môže to byť hlavná stránka, ale aj akákoľvek iná (napr. Stránka produktu).
Zmyslom výberu pracovníkov je zvoliť pre danú pozíciu aj pre organizáciu pravdepodobne najvhodnejšieho kandidáta.
Výnosy sú súhrnom peňažných prostriedkov, ktoré podnik získa zo všetkých svojich činností (produkcia výrobkov alebo služieb) za určité obdobie.
Vaporware je neformálne označenie takéhoto výrobku alebo služby, ktorého vstup na trh je s veľkou publicitou notifikovaný ale v skutočnosti nie je na trh nikdy uvedený (alebo nie je ani vyrobený prototyp).
Vízia je to predstava žiaduceho budúceho cieľového stavu a má podobu jednoduchého popisu jeho podoby a ideálneho stavu, ktorého chce organizácia svojou stratégiou dosiahnuť.
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je verejný dokument, vyhlásenie o tom, ako organizácia pristupuje k ochrane a spracovanie osobných dát. Vyhlásenie by malo byť jasné, stručné a dostupné všetkým, ktorých sa týka.
Vektorová grafika skladá výsledný obrázok z geometrických tvarov sú priamky, krivky, mnohouholníky alebo body. Na rozdiel od rastrovej grafiky (bitmapové), kde je obrázok zložený výhradne z farbených bodov (pixelov).
Vzdialená správa je možnosť ovládať iný počítač pripojený na internet pomocou špeciálneho programu. Používa sa pre správu serverov alebo pre technickú pomoc zákazníkovi s jeho počítačom.
Vnútrofirema komunikácia zahŕňa všetku komunikáciu, ktorá sa odohráva medzi manažmentom firmy a jej zamestnancami. Jej cieľom je plynulé odovzdávanie pracovných alebo zamestnaneckých informácií, zlepšenie pracovného prostredia a plynulosti procesov.
Znalostný podnik je taký, ktorý dokáže rýchlo a efektívne zdieľať vedomosti, vytvárať inovácie a rýchlo reagovať na zmeny trhu.