ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Účtovná životnosť je životnosť majetku spoločnosti, vyjadrená v účtovníctve, napríklad odpismi. Na konci účtovného obdobia sa majetok odpíše a jeho hodnota na účtoch je nulová.
Učenie (Learning) je pojem pre získavanie, odovzdávanie alebo zmenu vedomostí, skúseností, návykov, zručností, správania, preferencií, hodnôt a podobne. Učenie tak ovplyvňuje vnímanie informácií človekom. Schopnosť učenia môžu mať ako ľudia, tak niektoré stroje či vyspelé informačné systémy.
Umelá inteligencia znamená, že stroj sa chová a myslia ako človek.
Úloha v pracovných skupinách je pojem sociálnej psychológie a personalistiky. Ide o rôzne pracovné úlohy, ktoré zastávajú členovia pracovných skupín. Kenneth Benne a Paul Sheats (1948) vymedzili celkovo dvadsať päť rolí v troch skupinách.
Úroveň rizika v súčasnosti znamená aká je podľa analýzy súčasná miera rizika, teda bez realizovaných opatrení.
Pojem úver označuje v akejkoľvek forme dočasne poskytnuté finančné prostriedky, ktoré je nutné podľa dohodnutých podmienok vrátiť.
Účet je základná jednotka účtovníctva. Je to chronologický zápis zmien hodnôt určité účtovné entity.
Účtovná závierka a uzávierka sú pojmy, ktoré sa veľmi často zamieňajú. Ďalej je popísané, aký je medzi nimi rozdiel.
Účet, je v účtovníctve názov pre prvok, ktorý slúži na zachytenie účtovných prípadov.
Unikátny návštevník je označenie návštevníka webovej stránky, ktorý navštívi webovú stránku v určitom časovom období a pri jeho opakovanej návšteve rovnakým návštevníkom sa jeho návšteva už nezapočítava.
Účel je to kvôli čomu sa niečo deje, niečo sa podniká. Účel dáva veci alebo konaniu hlavný cieľ alebo zmysel.
Užívateľská rola je sada oprávnenia, ktorú je možné priradiť jednému alebo viacerým používateľom.
Úloha je nejaká aktivita alebo kus práce, ktorú je potrebné urobiť.
Užívateľská recenzia (User review) je recenzia napísaná užívateľom. Má obvykle formát článku niekedy vrátane ratingu, s priznaným autorstvom užívateľa, často je umiestnená na sociálnych sieťach alebo ako doplnok oficiálny recenzie.
Účtovné doklady sú písomnosti, na základe ktorých sa v účtovníctve účtuje. Účtovné doklady musia byť: pravdivé, úplné, prehľadné, včasné, starostlivo vyhotovené (musí byť čitateľné, nesmie sa v nich prepisovať, dodatočne vpisovať pod.).
Účtovná závierka je súbor účtovných výkazov.
Univerzálny znamená všeobecný, všestranný, určený k všestrannému použitiu. Jeho opakom je ad-hoc.
Užívateľský účet sú informácie o používateľovi nejakého systému a obsahuje zvyčajne užívateľské meno, heslo, osobné nastavenia a ďalšie informácie.
Účtovná jednotka je každý subjekt, ktorý je povinný viesť oddelené účtovníctvo.
Upgrade softvéru znamená zásadné vylepšenia, novú verziu programu. Oproti tomu update označuje len čiastkové vylepšenia.
Uzamknutie zákazníka (Vendor Lock-In) znamená situáciu, keď je zákazník závislý na určitom dodávateľovi alebo dodávateľoch a nemôže zmeniť dodávateľa alebo využívať iný produkt bez značných nákladov na túto zmenu.
Ukazovatele trhovej hodnoty vyjadrujú, ako trh hodnotí minulú činnosť podniku a budúci výhľad. Dôležité sú predovšetkým pre súčasné a budúce investorov a ukazuje im, akú návratnosť môžu očakávať od vložených prostriedkov.
Úžitok (Utility) je pojem používaný v ekonómii na označenie subjektívny pocit uspokojenia spotrebiteľa plynúce zo spotreby statkov. Každý racionálne uvažujúci spotrebiteľ či zákazník sa snaží svoj ​​úžitok maximalizovať a na druhej strane minimalizovať svoje výdavky (alebo náklady) vzťahujúce sa k úžitku.
Úzke hrdlo (bottleneck) je v určitom ohľade limitujúcim a rizikovým prvkom systému.
Up-Selling je výraz pre obchodnú taktiku, ktorej cieľom je predať zákazníkovi lepšie alebo drahší tovar alebo služby než si pôvodne vybral.
Ukazovateľmi aktivity sledujeme schopnosť podniku využívať majetok. Tedy ako podnik využíva aktíva, či disponuje nevyužívané kapacitami, či má firma dostatok produktívnych aktív.
Údržba zahŕňa všetky činnosti a procesy, ktorých cieľom je udržiavanie zariadenia, zachovania funkcií a úžitkovej hodnoty zariadenia.
Územná samospráva je súčasťou verejnej správy. Zahŕňa samosprávu vykonávanú územno samosprávnymi celkami
Uchádzač o zamestnanie je niekto, kto prejaví záujem o prácu na nejakej pracovnej pozícii v organizácii.
Užívateľ je niekto, kto niečo používa. Vo firmách sa tiež označujú hlavne používatelia počítačov, softvér a podnikové siete.
Užívateľské meno je jednoznačná identifikácia používateľa v nejakom softvér či aplikáciu slúžiace na prihlásenie používateľa.
Úrok (Interest) je pojem, pod ktorým sa rozumie zmluvne stanovená odmena za požičanie peňažných prostriedkov veriteľa dlžníkovi.
Útok na predvolené heslo (teda na heslo dané výrobcom) je najbežnejší a najľahší spôsob ovládnutie nejakého zariadenia pripojeného na internet. Dá sa mu jednoducho zabrániť tým, že ho zmeníte.
UX (User Experience, Užívateľský prežitok) je pojem používaný v oblasti dizajnu a návrhu výrobkov a služieb. Ide o dojem, ktorý pôsobí na človeka pri interakcii s produktom.
Update znamená aktualizáciu softvéru, tedy čiastkové vylepšenie alebo odstránenie chýb software.
USP je skratka pre jedinečný predajný argument (Unique Selling Proposition) a znamená to opis toho, čo konkrétnu službu alebo výrobok odlišuje od konkurencie tak, aby sa kvôli tomu zákazník rozhodol to kúpiť.
Utajované informácie sú informácie označené štátom, ktorých zverejnenie alebo zneužitie môže spôsobiť ujmu záujmov štátu alebo krajiny.
Ukazovatele rentability (Profitability Ratios) patrí medzi pomerové ukazovatele, bývajú označované aj ako ukazovatele návratnosti, výkonnosti, profitability ratio. Táto skupina ukazovateľov dáva do pomeru zisk so zdrojmi.
Účelnosť (Effectiveness), označuje všeobecne robenie správnych vecí, teda schopnosť produkovať úžitok (efekt, účel, produkt) a je najčastejšie používaný v súvislosti s hodnotením schopnosti produkovať požadovaný efekt.
Udržiavateľnosť (Maintainability) je vlastnosť výrobku, zariadení alebo iného majetku definovaná ako jeho schopnosť zotrvať v daných podmienkach v dobrom stave alebo byť rýchlo do tohto stavu pomocou aktivít údržby vrátený.
Účtovné obdobie (Accounting Period) je ekonomický pojem, ktorý označuje obdobie, za ktoré daná účtovná jednotka vyhotovuje účtovnej závierky.
Úroková miera (sadzba) je jeden zo základných atribútov úveru a vyjadruje navýšenie zapožičané čiastky za stanovené obdobie v percentách.
Teórie, ako má organizácia fungovať tak, aby dosiahla rovnováhu medzi individuálnou iniciatívou a tvorivosťou na jednej strane a pravidlami a poriadkom na druhej strane.
Únos dát je najnovšie kybernetické hrozba.
Údolie smrti (Valley of Death) je pojem pro prvou fázu Startupu (alebo vývoja výrobku alebo služby), kedy produkt ešte nie je v zisku.
Účtovníctvo (Accountancy, book-keeping) je pojem označujúci vedené záznamy o hospodárskych javoch subjektu (účtovnej jednotky), ktorým môže byť právnická alebo fyzická osoba.
Utopené náklady sú náklady, ktoré už boli predtým vynaložené, nedajú sa nijako ovplyvniť a nemali by byť pri súčasnom alebo budúcom rozhodovaní brané do úvahy.
Udalosť (anglicky Occurrence niekedy Event) je nejaká aktivita alebo zmena stavu, ktorá vplyv na firemné procesy alebo firemné aktíva a je žiaduce ju zaznamenať - napríklad do nejakého logu alebo denníku. Môže ísť o bežnú či mimoriadnu udalosť, alebo o niečo mimoriadne, napríklad incident alebo havárii.
Účtovná hodnota je hodnota majetku vykazovaná vo finančných výkazoch.