ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Transakčné náklady sú náklady potrebné na to, aby sa uskutočnila ekonomická transakcie (obchod, smena, dodávka tovaru či služieb, pôžička a pod).
Text je človekom alebo strojom čitateľná sekvencie znakov, ktoré dávajú dohromady slová v konkrétnom jazyku. Pre počítača je možné text kódovať mezinároních štandardoch ako je napr. ASCII.
Tlačová správa je textové oznámenie určené médiám, ktoré vydáva firma, osobnosť, politická strana či iná organizácia. Tlačová správa sa vydáva keď potrebujete oznámiť niečo dôležité verejnosti prostredníctvom médií.
Typológia pracovných tímov je pojem sociálna psychológia, personalistiky, vedenie a komunikovania a organizovanie. Ide o vymedzenie základných typov pracovných tímov.
Tím (Team) je označenie skupiny ľudí, ktorí chcú dosiahnuť spoločný cieľ, plnia spoločnú úlohu, postupujú koordinovane.
TLD (Top Level Domain) je skratka pre domény najvyššej úrovne napríklat com, .net a podobne.
Celkový oslovitelný trh (Total addressable Market) je celkový dopyt po danom produkte alebo službe.
Trhové zlyhania je pojem ekonómie. Ide o jav, kedy dochádza k znižovaniu efektívnosti fungovania trhu na rozdiel od modelu dokonalej konkurencie.
Formálnu organizačnú štruktúru je možné analyzovať a popisovať z rôznych hľadísk - vznikajú tak rozličné typológie, ktoré sa líšia podľa rôznych autorov a hodnotiacich kritérií. Kritériami sú počet vedúcich, miera vertikálneho alebo horizontálneho usporiadania a existencia podporných organizačných útvarov.
Trvalo udržateľné tempo rastu (Sustainable Growth Rate), niekedy sa používa skratka g, je pojem, ktorý označuje tempo rastu podniku, pri ktorom nie je nutné zabezpečovať dodatočné externé zdroje na financovanie, pretože je plne financovaný z vlastných zdrojov a reinvestovaného zisku.
Technológia je pojem, ktorý sa znamená súhrn výrobných prostriedkov pre danú pracovnú činnosť (na výrobu výrobkov alebo poskytnutie služby). Technológia môže takisto znamenať súhrn prostriedkov danej organizácie, alebo jej výrobné alebo podporné know-how.
Trhová kapitalizácia je trhová hodnota akciovej spoločnosti.
Turingov test preveruje pomocou textovej konverzácie, či na druhej strane je človek alebo počítač. Testuje teda predovšetkým schopnosť stroje napodobniť konverzáciu človeka.
Trójsky kôň je druh škodlivého software, počítačového vírusu, ktorý sa tvári ako bežný softvér a v skutočnosti vykonáva škodlivé operácie bez vedomia užívateľa.
Technická dokumentácia (anglicky Technical documentation) sú také dokumenty, ktoré obsahujú detailné informácie o nejakom produkte. Napríklad je to manuál, technický list, inštalačný manuál, bezpečnostný list a podobne.
Trichotomická otázka je otázka, ktorá umožňuje iba jednu z troch možných odpovedí (napr biela-modrá-červená)
Trhová hodnota akcie je cena, za ktorú sa akcie obchoduje na kapitálovom trhu.
Tvrdé faktory riadenie organizácie sú také jej prvky, ktoré možno nejako formalizovať a zaviesť.
Trhový potenciál je maximálny možný limit trhu, je to 100% dopytu všetkých zákazníkov po určitom produkte alebo službe.
Talent je vrodená nadpriemerná úroveň schopností.
Top manažér je označenie člena vrcholového manažmentu organizácie.
Trvanie je časové obdobie, ktoré je potrebné na dokončenie nejakého úlohy alebo činnosti. Udáva sa v časových jednotkách - v hodinách, dňoch, týždňa, mesiacoch alebo rokoch.
Použime analógiu s turbulenciou ako s prejavmi atmosféry (existenciou vzostupných či zostupných prúdov vzduchu). Atmosféru môžeme považovať za okolia organizácie a lietadlo ako vlastnej organizácii. V atmosfére prebiehajú určité javy, ktoré vo väčšej či menšej miere ovplyvňujú pohyb lietadla (organizácie) a ktorým sa nedá stopercentne vyhnúť.
Tokenizácia je pojem z oblasti bezpečnosti a znamená proces zámeny citlivých dát za ich bezpečný ekvivalent, ktorý sa nazýva token. Využíva sa napríklad pre zabezpečenie platieb cez mobilné telefóny, kde číslo platobnej karty nahrádza anonymným číslom a pomocou neho autorizuje platbu bez boli zverejnené detaily účtu.
Trhová hodnota (anglicky Market Value) je hodnota stanovená na základe obchodu medzi ochotným predávajúcim a nestranným kupujúcim na voľnom trhu.
TIA je skratka z anglického výrazu Thanks In Advance a znamená vopred ďakujem.
Technologická stratégia je rozhodnutie o tom, aké technológie budú vo firme povolené a používané.
Niche (výklenok) je anglický neformálny výraz pre oblasť trhu, ktorá ešte nie je riešená nabo obsadená konkurenciou a na ktorú sa podnikateľ chce zamerať.
Trh práce (Labour Market) je pojem, ktorý označuje pomyselný priestor, kde dochádza k stretu ponuky pracovnej sily, teda ľudí, ich schopností, predpokladov, zručností a kvalifikácia aa dopytu zo strany zamestnávateľov.
Trh (Market) je pojem, ktorý označuje priestor, kde dochádza ku smene statkov a / alebo financií (peňazí). Obchod môžu medzi sebou uskutočniť dva subjekty (ľudia, organizácie, podniky), ale trh musí tvoriť aspoň tri subjekty tak, aby mohla vzniknúť konkurencia.
Tvrdé workflow je také, u ktorého jeho účastníci musia postupovať iba a presne podľa toho, ako im workflow systém dovolí. Ten vynúti jednotlivé kroky a účastníci nemôžu konať inak. Jeho opakom je mäkké workflow.
Každý člen sociálne skupiny nepotrebuje vedieť, pamätať si a vedieť všetko, stačí, keď vie o niekom inom v skupine, kto má o danej veci znalosti, schopnosť či zručnosti.
Talent Management je personálna stratégia a riadenie ľudí zamerané na vyhľadávanie, angažovanosť a rozvoj talentovaných jednotlivcov s kľúčovými kompetenciami v súlade s potrebami organizácie.
Timesheet je záznam času stráveného pracovníkom na jednotlivých pracovných úlohách, činnostiach, zákazkách, projektoch a podobne.
Tekutá modernita je sociologická teória poľského sociológa Zygmunta Baumana.
Trvalé zlepšovanie je nikdy nekončiaci proces zlepšovania procesov a technológií na základe aktívneho zapojenia pracovníkov do zlepšovania ich vlastnej práce, zjednodušovanie procesov, využívanie nových technológií a podobne.
Trhová hodnota firmy je odhadovaná suma, za ktorú je ocenená celková hodnota podniku z pohľadu trhu, teda potenciálnych investorov alebo kupujúcich.
Trade dress označuje obchodnú úpravu, obchodné štýl či dizajn, ktoré je charakteristické pre konkrétnu značku. Trade dress môže byť predmetom ochrany duševného vlastníctva, ktorým si firma chráni vizuálny štýl svojou značky.
Term sheet je nezávislý súhrn budúceho obchodu alebo transakcie ktorý slúži obom stranám na vyjasnenie podmienok pri predzmluvných rokovaniach.
Tržby (Sales), niekedy sa používa skratka T, je pojem, ktorý označuje peňažnú sumu, ktorú podnik získal predajom výrobkov, tovaru a služieb v danom účtovnom období (mesiaci, roku).
Temperament je zložka osobnosti človeka ktorá sa prejavuje intenzitou a dynamikou reakcií, prežívaním životných situácií a správaním.
Tovar sú produkty určené predaji.
Tlačová konferencia je nástroj na získanie publicity. Je to organizované stretnutím firmy, jej predstaviteľov alebo jednotlivcov so zástupcami médií.