ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Sponzoring je spôsob podpory zo strany osoby alebo organizácie (sponzora), ktorý dáva k dispozícii sumu peňazí alebo vecné prostriedky a za to dostáva protislužbu, zvyčajne propagáciu.
Sedem nových úloh manažéra budúcnosti je nadčasový prehľad, ktorý v roku 1954 predstavil Peter F. Drucker v knihe Practice of Management
Service Level Agreement, skratka SLA, je dohoda o úrovni poskytovaných služieb. SLA predstavuje formalizovaný popis služby, ktorú poskytuje dodávateľ zákazníkovi. SLA definuje rozsah, úroveň a kvalitu služby.
Sociálna skupina je pojem sociálnej psychológie a sociológie. Skupinu tvorí určitý počet ľudí, minimálne dva alebo viac. Musí ísť o vnútorne a funkčne prepojený celok. Podľa J. E. McGratha sú skupinou jedinci, ktorí sa pravidelný stýkajú a ktorí sami seba za skupinu považujú.
Sociálny status je jeden zo základných pojmov sociálnej psychológie. Ide o súhrn práv viazaných na danú sociálnu pozíciu. Inak povedané, ide o sociálnu hodnotu daného miesta v danom sociálnom systéme (štruktúre).
Startup (tiež start up, start-up, startup company) je pojem označujúci novo vznikajúce projekt alebo začínajúci podnik, ktorý je inovatívny a má veľký potenciál rastu.
Spoofing je pojem používaný v internetovej bezpečnosti pre falšovanie identity. Ako spoofing sa označujú všetky spôsoby falšovania identity.
Sociálne inžinierstvo pojem pre manipuláciu a klamanie ľudí, spravidla za účelom získania informácií alebo preniknutí do systému.
Šedá informatika (anglicky Gray informatics) je označenie neoficiálnych excelových tabuliek a rôznych ďalších evidencií, ktoré nie sú úplne pod kontrolou firmy, ale na základe dát v nich obsiahnutých sa odohráva podstatná časť riadenia a rozhodovania.
Strmá organizácia je taká organizácia, ktorá má vysoký počet stupňov riadenia a teda veľa organizačnej jednotiek. Býva ťažkopádnejšia a menej pružná ako plochá organizačná štruktúra.
P. E. Vernon rozpracoval model sociálnej inteligencie E. L. Thorndikea.
Súkromné ​​statky sú pojmom, ktorý označuje špecifický typ statkov - sú rivalitní v spotrebe a vylučitelné zo spotreby.
SLM (Service Level Management) niekedy prekladané ako riadenie úrovne služieb.
Štýl riadenia / štýl vedenia je pojem, ktorý vyjadruje charakteristický spôsob vykonávania riadiacej práce manažérov vo vzťahu k riadeným pracovníkom.
Splynutie (Merger, Merge) je pojem pre spojenie (fúziu) dvoch organizácií pri ktorom obe zanikajú a vzniká organizácie nová.
Sadzba dane z príjmov právnických osôb je pojem, ktorý označuje sadzbu dane z príjmov. Patrí medzi priame dane, odvádza sa na základe písomného daňového priznania poplatníka príslušnému daňovému úradu.
Spotrebná daň je jedna z nepriamych daní, ktorá slúži na reguláciu určitých komodít na trhu alebo k zvýšeniu príjmov štátu, napríklad daň z pohonných hmôt, alkoholu alebo daň z tabakových výrobkov.
Súvaha, bilancia (Balance sheet), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje súpis majetku podniku v peňažnom vyjadrení z hľadiska jeho formy a zdrojov financovania k určitému časovému okamihu. Súvaha vždy dáva len statický pohľad na stav v podniku.
SERP (Search Engine Result Page) je pojem z oblasti internetového marketingu, ktorý je prekladaný ako stránka výsledkov vyhľadávania.
Stupně řízení, někdy též organizační úrovně je pojem, který charakterizuje počet stupňů organizačních jednotek v organizační struktuře organizace.
SSD je úložisko dát na počítači. Je to druh pevného disku, ktorý nemá žiadne pohyblivé súčiastky a je založený na sústave flash pamätí.
SSME (Service - Science, Management and Engineering), možno preložiť ako služby - veda, správa a realizácia, používa sa zvyčajne skratka SSME.
SZČO (Samostatne zárobkovo činná osoba, Sole venture, Sole Trader) je samostatne zárobkovo činná osoba podľa zákona fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3, alebo má príjem z tejto činnosti.
Stredný manažment (anglicky Middle management) existuje vo väčších organizáciách, typicky manažéri oddelenia, úsekov a podobných organizačných jednotiek. Tvorí riadiace vrtstvy medzi vrcholovým a nižším manažmentom.
Spread je cenové rozpätie medzi cenou ponuky a cenou dopytu.
Stupeň oddĺženie, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje schopnosť podniku plniť svoje záväzky z vlastných finančných možností, je indikátorom racionality finančnej politiky podniku.
Koncept Service Component Architecture (SCA) predstavuje, oproti štandardným technológiám, odlišný pohľad na pojem informačný systém či aplikácie, predovšetkým potom na ich návrh a implementáciu. Service Component Architecture (SCA) je založená na princípoch servisne orientovanej architektúry (SOA), ktorú však v niektorých ohľadoch rozširuje.
Syntéza je proces (myšlienkový postup) skladanie jednotlivých častí do celku.
Vzdelanie alebo tiež stupeň vzdelania (Level of Education) je pojem, ktorým sa rozumie súhrn vedomostí, ktoré človek získava učením pomocou samoštúdia, štúdia, výučby alebo vzdelávania. Vzdelanie je výsledkom procesu učenia a začína školským vzdelávaním a končí osobným rozvojom jednotlivca v dospelosti.
Z pohľaduCSR spadá do sociálnej sféry firemnej filantropie a firemné dobrovoľníctvo, zamestnanecká politika, starostlivosti o zdravie a bezpečnosť zamestnancov, podpora vzdelávania a rekvalifikácie, zamestnávanie minoritných a ohrozených skupín obyvateľstva, dôraz na rodovú rovnosť (rodová politika), sponzorstvo, ďalej ochrana a dodržiavanie ľudských práv, zodpovedné prepúšťanie, tzv outplacement, angažovanosť v prospech miestnej komunity a work-life balance (vyvažovanie osobného a pracovného života zamestnancov).
Služba je výstup práce alebo poskytnutých zdrojov poskytovateľa, ktorý má pre zákazníka hodnotu. Služby sú produkty, teda výstupy tzv produkčného procesu, podobne ako výrobky. Služby nedá skladovať a nemôžu sa pokaziť.
Sex patrí v niektorých organizáciách k obľúbeným metódam kariérneho postupu.
Skimming je pojem pre útok na bankomat ktorého cieľom je neoprávnene prečítať údaje uvedené na platobnej karte pomocou špeciálneho zariadenia.
Správa, oznámenie (bežne sa používa anglický pojem Message) je jadro veci, ktoré chceme cieľovej skupine priamo alebo nepriamo oznámiť. Napríklad message prezentácie, reklamného banneru a podobne.
Scammer je označenie pre podvodníka, ktorý ostatných ľudí podvádza, núti k nejakej činnosti pomocou trikov, lží, vydieranie alebo nepravdivých informácií. Typické podvody ktoré scammer robí sú scam, pretexting, phishing či grooming.
Synergia (anglicky synergia) znamená spoločné pôsobenie s výsledkom, ktorý je leší alebo väčšie ako je len súčet všetkých čiastkových síl.
Saturácia trhu alebo tiež nasýtenie trhu (Market saturation) znamená schopnosť trhu, zákazníkov na ňom, prijímať ďalšie ponuky, ďalšie produkty.
Stimul je podnet vychádzajúci z okolitého prostredia vedúce k nejakej aktivite. Je to pojem z psychológie.
Správca dane je štátny orgán, zvyčajne daňový úrad, ktorý je zodpovedný za výber a správu daní.
Slovníkový útok je technika útoku na heslo pomocou známych slov z nejakého zoznamu známych alebo pravdepodobných slov.
SSH (Secure Shell) je bezpečná (šifrovaná) komunikácia medzi dvoma počítačmi. SSH použijeme, ak chceme napríklad ovládať počítač na diaľku (ku ktorému máme prihlasovacie údaje) alebo napríklad len prenášať súbory.
Šifrovaná komunikácia je komunikácia, ktorá je pomocou šifrovacieho algoritmu prevedená do podoby, ktorá je nečitateľná pre tých, ktorým nie je určená.
Skúšobné obdobie slúži na to, aby si zákazník mohol vyskúšať produkt pred tým, než ho kúpi. Je veľmi obvyklé napríklad u softvéru, kde je typicky 14 alebo 30 dní.
Scam je pojem pre podvod ktorého cieľom je vylákať peniaze alebo niečo hodnotné a sľúbené plnenie - nejakú službu, tovar alebo platbu a potom nedodať.
Smernica EÚ (EU Directive) je právny dokument EÚ, ktorý stanovuje ciele, ktoré musia členské štáty EÚ splniť.
Shortlist je neformálny anglický pojem pre úzky výber vytvorený z nejakého dlhšieho zoznamu. Môže ísť o shortlis kandidátov, výrobkov, projektov, projektové zámerov, požiadaviek a podobne.
Sniffing znamená odpočúvanie komunikácie počítačov v lokálnej počítačovej sieti.
Špecifické ciele sú takéto ciele organizácie, ktoré upresňujú strategické ciele a sú priraditeľné konkrétnym zodpovedným osobám v organizácii.
Stalking je úmyselné a zlovoľné prenasledovanie a obťažovanie inej osoby, ktoré znižuje kvalitu jej života a ohrozuje jej bezpečnosť.
Systém je súbor prvkov, ktoré navzájom ovplyvňujú a tiež ovplyvňujú správanie systému. Systém môže byť rozdelený na podsystémy, ale ak sa systém rozloží na jednotlivé prvky, prestane byť systémom.
Spoločenská zodpovednosť firiem (Corporate Social Responsibility), používa sa skratka CSR, je pojem, ktorý zahŕňa spoločensky zodpovedné aktivity, angažovanosť voči komunite, realizácia verejnoprospešných projektov.
Sociálny vplyv (Social Influence) je pojem sociálnej psychológie. Podľa Eddyho Van Avemaeta ide o "zmenu úsudkov, názorov a postojov jedinca v dôsledku stretnutia s názormi ostatných." Sociálny vplyv určitého jedinca úzko súvisí s jeho sociálne pozíciou, sociálne rolí a sociálnym statusom.
Solventnosť (Solvency), je ekonomický pojem, ktorý označuje schopnosť podniku hradiť včas, v pořadované výške a na požadovanom mieste všetky splatné záväzky.
Správanie (Behavior - britská angličtina Behaviour) patrí medzi základné psychologické kategórie. Zahŕňa akúkoľvek zvonku pozorovateľnú ľudskú telesnú aktivitu.
Štábno-líniová organizačná štruktúra je jedným z typov formálnej organizačnej štruktúry.
Strategické ciele je pojem označujúci najvyššie ciele organizácie alebo jednotlivcov. Strategické ciele sú používané v rámci strategického riadenia. Správne nastavené ciele organizácie nie sú zamerané len na jednu oblasť (napríklad zisk), ale sú nastavené ako vyvážené.
Softvér označuje programové vybavenie informačných a komunikačných technológií, tj v širšom význame zahŕňa počítačové programy a dáta, teda všetko čo nie je hardvér. V praxi sa pojem softvér používa iba na označenie počítačových programov.
Štát je organizačná jednotka ľudskej spoločnosti vymedzená územím a vlastnou identitou. Na svojom území stáť vytvára a uplatňuje zákony a poskytuje svojim občanom verejné služby.
Správa majetku je súbor procesov a činností súbor činností, ktoré zabezpečujú bezproblémové prevádzkovanie majetku tak, aby sa jeho hodnota rozvíjala, zvyšovala alebo udržiavala čo najväčší.
Sektory trhu (niekedy tiež sektory ekonomiky) rozdeľujú činnosti odohrávajúce sa v ekonomike (národnom hospodárstve) každého štátu do základných skupín (sektorov).
Stratégia (Strategy) je označenie pre dlhodobý plán vytvorený na dosiahnutie cieľa alebo cieľov. Stratégia je jedným z výstupov strategického riadenia. V praxi sa jedná spravidla o formalizovaný dokument, ktorý obsahuje opis prvých dvoch fáz strategického cyklu, teda popis misie organizácie, jej vízie a strategických cieľov a harmonogramu ich realizácie.
Sociálna interakcia je vzájomné pôsobenie medzi jednotlivcami, jednotlivcom a sociálnou skupinou, sociálnymi skupinami. Ide o akúkoľvek formu pôsobenie medzi ľuďmi. Interakcie zvyčajne vyvoláva určitú reakciu.
Seed financovanie je označenie pre financovanie podnikania v jeho počiatočnej fáze, kedy firma negeneruje zisk.
Stretnutie (anglicky Meeting) je stretnutie dvoch alebo viacerých ľudí za nejakým účelom. Rokovania môžu byť jednoúčelové, mnoho účelová, pravidelne sa opakujúce, osobné, videokonferenčné a podobne. Z rokovania by správne mal vzniknúť zápis, z ktorého je zrejmé čo je prerokovalo, kto sa rokovaní zúčastnil a aké sú z toho závery prípadně úlohy.
Status report je hlásenie o stave za nejaké časové obdobie.
Spätná kompatibilita je pojem používaný v informačných technológiách. Spätne kompatibilný softvér alebo hardvér znamená, že aj novšie verzie alebo výstupy z nej spolupracujú alebo fungujú so staršími verziami.
Štandardné pracovné postupy (SOP) sú detailne popísané inštrukcie a postup vykonávania úkonov a činností s cieľom dosiahnuť správne a rovnaký výsledok.
Subvencie je forma finančné pomoci (dotácie) poskytované na nejakú presne vymedzenú činnosť.
Štandard je dokument, ktorý obsahuje nejaké pravidlá, návody či definícia podľa ktorých postupujú tí, ktorých sa týka. Štandardy sú obvykle medzinárodne platné.
Strojárstvo je odvetvie, ktoré sa zaoberá návrhom a výrobou strojov a zariadení. Patrí do sekundárneho sektora.
Sociálna komunikácia je sociálna aktivita, ktorá je formou sociálnej interakcie. Sociálna komunikácia je spôsob prenosu informácií, vedomostí, otázok, pokynov, príkazov, ale tiež fám, dezinformácií, chodbových rečí apod. medzi ľuďmi.
Sales Tax je obdoba DPH v USA.
Subsystém je relatívne samostatná časť systému, je to nejaká jeho uzavretá časť, ktorá funguje do istej miery samostatne a plnia určitý funkčné účel.
SQL (Structured Query Language) je štruktúrovaný dotazovací jazyk. Používa sa pre prácu s relačnými databázami, v ktorých sa používateľ pozerá na dáta v podobe sústavy previazaných tabuliek.
Statok (statky) je jedným z fundamentálnych pojmov ekonomickej teórie. Ide o predmety (napr. výrobky, služby), ktorých spotreba či iné použitie prináša ich užívateľom úžitok.
SWIFT kód je medzinárodne uznávané a pre každú banku jedinečné označenie, ktoré jej jednoznačne identifikuje. Odborne sa nazýva BIC.
Single Sign-On (skratka SSO) umožní použiť jedno prihlásenie do viacerých aplikácií súčasne. Užívateľ sa pomocou jedného prihlásenia overí a ostatnými aplikáciami je považovaný ako dôveryhodný.
Spätná väzba je základným regulačným mechanizmom zložitých systémov. Princípom je porovnávanie hodnôt na vstupe s hodnotami výstupu.
SENSEX BSE je najvýznamnejšia a najstaršia akciový index v Indii.
Symetria odkazuje na obojsmerné vyvážené proporcie niečoho. Vo vedeckých disciplínach to znamená súdržnosť, teda rovnaké rozmery na oboch stranách osi.
SME (Small and Medium Enterprise, SMEs) je anglická skratka označujúca kategórii malé a stredné podniky.
Success gap je to, čo chýba k úspechu. Napríklad k úspechu produktu u zákazníkov alebo k úspechu dokončenie nejaké zmeny.
Spoločné statky sú pojmom, ktorý označuje statky na rozhraní medzi súkromnými statkami a verejnými statkami. Základné charakteristiky sú rivalitnost spotreby a nevylučitelnost spotreby.
SLD (Second Level Domain) skratka pre internetové domény, ktoré sú registrované konkrétnymi firmami alebo ľuďmi (napríklad google). Musí byť vždy zaradené pod doménou prvej úrovni (napríklad .com).
Schopnosť je pojem, ktorý znamená predpoklady, potenciál a dispozície pre určitý druh činnosti, pre určitú aktivitu, pre určitú zručnosť. Schopnosti sa rozvíjajú učením na základe vlôh.
Šikanovanie je akékoľvek správanie pri ktorom dochádza k ponižovaniu, ubližovanie, zastrašovanie, týranie alebo ohrozovanie nejakého človeka alebo skupiny ľudí.
Súbor je množina dát, ktorá má nejaké spoločné vlastnosti, formát, meno a príponu. Takmer všetky dáta používané počítačom musí byť v nejakom súbore, ktorý je uložený na disku.
Sociálna sieť je sociologický pojem pre súbor sociálnych vzťahov medzi jednotlivými prvkami siete, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a ktorými sú najmä jednotlivci.
Sweat Equity je pojem pre vklad do podnikania, Startup alebo zhodnotenie majetku formou nápadu alebo odvedenej práce.
Štatutárny orgán (executive) je pojem, ktorý označuje osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene právnickej osoby a jej mene robiť právne úkony.
Stanovy spoločnosti predstavujú spoločne so zakladateľskou zmluvou základný dokument spoločnosti spisovanie pri jej založení. Stanovy predstavujúce určitú reguláciu činnosti a riadenia spoločnosti.
Strategický cyklus sa skladá zo základných fáz strategického riadenia. Je to nekonečný kruh striedajú obdobia.
Štátna regulácia zasahuje do správania ekonomiky, organizácií, firiem alebo jednotlivcov a pomocou zákonov toto správanie usmerňuje formou administratívnych zákazov, udeľovaním licencií, daňami, stanovovaním cenových stropov, minimálnych cien a podobne.
Spam je pojem pre nevyžiadanú správu zaslanú formou e-mailovej správy.
Strojový kód je súbor inštrukcií pre procesor počítača. Ide o najnižšiu možnú formu počítačového programu.
Segment trhu je skupina ľudí alebo firiem, ktorá má spoločné niektoré charakteristiky ako sú napríklad nákupné preferencie, vek, región, záujmy a podobne.
Sales pitch je anglický termín pre obchodnú prezentáciu, jasnú a stručnú obchodnú argumentáciu každého produktu alebo služby ponúkanej zákazníkovi.
Slideware je neformálne označenie pre produkt, ktorý zatiaľ ešte neexistuje a je len predstavený v prezentácii (na slidoch).
Schodkové míňanie znamená, že výdavky v danom období prevyšujú príjmy. Firma, jednotlivec alebo štát si v takejto situácii musia finančné zdroje požičať. Tým vzniká dlh.
Suspect je označenie pre výhľadového zákazníka.
Smernica je písomne spísaný súbor postupov a pravidiel, ktoré vo firme alebo organizácii pomáha zjednotiť postupy, nastaviť pravidlá a usmerniť správanie ľudí v procesoch.
Štruktúra je zloženie alebo usporiadanie vzťahov nejakého systému, ktoré vykazuje určité zákonitosti alebo pravidelnosti. Štruktúra je popísaná vzťahy medzi jednotlivými prvkami.
Socializácia je pojem, ktorý označuje proces začleňovania jedinca do sociálnej skupiny a do spoločnosti a kultúry. Jedinec si postupne osvojuje normy a hodnoty, očakávané spôsoby správania, učí sa rôzne sociálne roly a rozvíja schopnosti a zručnosti.
SPI model je akronym prvých troch písmeniek najviac známych modelov poskytovania služieb v IT a to Software as a Service, Platform as a Service a Infrastructure as a Service.
Strategické riadenie sa v tomto cykle: formulácia východísk, prevedenie situačných analýz, formulovanie stratégie, realizácia a kontrola
SEO (Search Engine Optimization) je optimalizácia pre internetové vyhľadávače.
Sociálna rola je jeden zo základných pojmov sociálnej psychológie. Spôsob správania očakávaný ostatnými od držiteľa určitej sociálnej pozície. Súhrn povinností spojených s danou pozíciou.
Sociálna pozícia je jeden zo základných pojmov sociálnej psychológie. Ide o postavenie v určitom sociálnom systéme, resp. v jeho štruktúre. Konkrétne pozície so sebou nesie konkrétny súbor práv a povinností. Sociálna pozície vždy zahŕňa sociálnu rolu a sociálny status.
Sociálny kapitál je súčasť intelektuálneho kapitálu organizácie. Zahŕňa siete medziľudských vzťahov vnútri aj mimo organizácie.
Spolupráca (anglicky Collaboration) znamená spoločné úsilie jednotlivcov zamerané na dosiahnutie prospechu všetkých, ktorí sa na spoluprácu podieľajú. Spolupracovať teda znamená pracovať spoločne s cieľom nejakého výsledku.
Synnomie je stav vysokej súdržnosti danej society. Hodnoty a štandardy sú rešpektované a dodržiavané. Skupinová morálka je na vysokej úrovni, mechanizmy sociálnej kontroly sú funkčné.
Sociogram je grafické spracovanie výsledkov sociometrického šetrenia (Sociometria), znázorňuje vzájomné vzťahy medzi členmi skúmanej skupiny a ich kvalitu.
Sebavedomie (sebadôvera) je zložka osobnosti, ktorá formuje naše vnútorné ja, teda určuje ako si človek uvedomuje svoje možnosti, schopnosti a ako dokáže obstáť v rôznych situáciách.
Spôsobilosť je pojem používaný v personalistike a riadení ľudských zdrojov. Spôsobilosť je schopnosť jedinca aplikovať vedomosti a zručnosti v určitom kontexte, ktorý je vymedzený stupňom samostatnosti a zodpovednosti, ako aj mierou zložitosti prostredia.
Syndikovaný úver je pojem, ktorý označuje dlhodobý úver poskytovaný skupinou bánk za rovnakých podmienok.
Organizačná štruktúra založená na strategických obchodných jednotkách (Strategic Business Units - SBus) je jedným z typov formálnej organizačnej štruktúry.
Služba je pojem, k Služba v IT poňatí označuje poskytnuté technické prostriedky - logiku či funkcionalitu softvér, ktorá má zrozumiteľnou hodnotu, úžitok a výstup pre zákazníka (užívateľa).
SaaS (Software as a Service) - softvér ako služba - je spôsob prevádzkovania softvér (jedná sa spravidla o podnikové aplikácie), pri ktorom zákazník používa softvér formou služby prostredníctvom internetu.
Sangvinik je typ optimistického, aktívneho a spoločenského človeka. Je rád stredobodom pozornosti.