ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Recesia je v makroekonomický pojem pre pokles reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) v krajine alebo regióne po dve alebo viaceré nasledujúce štvrťroky v roku.
RAMS je akronym zo slov Reliability, Availability, Maintainability, and Safety, teda spoľahlivosť, dostupnosť, udržiavateľnosť a bezpečnosť. Sú to všetko vzájomne previazané a dôležité aspekty pre maximalizáciu efektívnosti prevádzky firiem.
Ready made ​​spoločnosť je obchodná spoločnosť je založená za účelom predaja budúcemu vlastníkovi, ktorý chce čas komplexným zakladaním obchodnej spoločnosti.
Rentabilita vlastného kapitálu (Return on Equity), zvyčajne sa používa skratka ROE, je pojem, ktorý označuje koľko čistého zisku pripadá na jednu menovú jednotku investovaného kapitálu.
Register obyvateľov, používa sa skratka ROB, je pojem, ktorý označuje jeden zo základných registrov podľa § 3 zákona č 111/2009 Z. z., O základných registroch, v znení neskorších predpisov. V tomto registri sú vedené referenčné údaje o fyzických osobách.
Reklamná slepota (Ad blindness) je vedomé aj podvedomé ignorovanie reklamných oznámení. Ľudia majú prirodzenú tendenciu ignorovať alebo vyhýbať sa reklamám. Tie vďaka tomu majú menší propagačné dopad.
Rozpočtový deficit štátu nastáva, ak sú výdavky štátu vyššie ako jeho príjmy.
RAMBO (Rescue after MBO) - záchrana po odkúpení firmy manažmentom je označenie pre situáciu, kedy je potrebné zachrániť firmu po nevydarenom odkúpení manažmentom (MBO). Buď nový manažment svoju úlohu nezvládol alebo nastali iné ťažkosti.
Rodina značiek (anglicky Brand Family) je označenie pre viac služieb alebo produktov pod jednou spoločnou značkou (brandom). Typicky sú to rozdielne produkty prikryté jednou spoločnou značkou, ktorá je zastrešuje ich vnímanie zákazníkom.
Rozptýlenie značky (anglicky Brand Diffusion) je proces prenosu informácií a celkového vnímania novej značky medzi tzv. Adoptéry značky. Cieľom je získať povedomie o značke medzi čo najväčší počet potenciálnych zákazníkov.
Rabat je zľava ktorú dáva predávajúci kupujúcemu, zvyčajne vo veľkoobchode pri dosiahnutí určitého objemu za určité časové obdobie. Rabat je preplatený spätne až po zaplatení celej ceny zákazníkom.
Riadiace dokumenty firmy sú sada princípov, postupov, odporúčania alebo nariadenie, ktoré pomáhajú pri riadení organizácie. Typicky sú to organizačný poriadok, smernice, normy, pracovné postupy a podobne.
Reset znamená uvedenie do pôvodného stavu daného výrobcom. Pri resetu dôjde k naštartovaniu zariadenia (počítača alebo iného prístroja) znovu od začiatku spoločne s vymazaním nastavení používateľa. Niekedy sa podobne používa slovo Restore.
RFQ (Request for Quote) je dopytový dokument ktorého cieľom je zistiť, ako dodávatelia splní predmet dopytu a aká bude cena. Bežne sa používa len skratka RFQ.
Riadiaci výbor (anglicky Steering committee) je poradný orgán ktorý je zložený zo senior expertov s bohatou skúseností, ktorých názory slúžia pri strategickom riadení firmy v témach strategického smerovania, rozpočtu, strategických vzťahov a podobne. Členovia riadiaceho výboru nezasahujú do rutinnej riadenie firmy.
Rutinné incident je taký incident, ktorý sa vyskytuje opakovane a na ktorého riešenie existuje pripravený postup, proces a pracovníci sú na pripravení rádovo lepšie ako na mimoriadny incident.
Rentabilita aktív čiže produkčná sila dáva do pomeru zisk s celkovými aktívami investovanými do podnikania bez ohľadu na spôsob financovania. Dôležité je teda to, či podnik dokáže efektívne využiť svoju majetkovú báze.
Riadenie (Management) je veľmi široký pojem. Riadiť znamená "mať pod svojím vedením, ovládať, spravovať, regulovať, usmerňovať".
Rootkit je škodlivý program navrhnutý tak, aby bez vášho vedomia získaval nad vašim počítačom vzdialenú kontrolu. Útočník potom môže ovládať váš počítač odkiaľkoľvek.
Riadená dokumentácia znamená, je jednotlivé verzie dokumentov a celý proces ich uvoľňovania je pod kontrolou a že všetci užívatelia vie ktorá verzia je platná. V režime riadenej dokumentácie musí byť napríklad smernice, pracovné postupy a podobne.
Rentabilita vlastného kapitálu z cash flow, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje koľko cash flow pripadá na jednu korunu investovaného kapitálu.
Respondent je osoba, ktorá odpovedala na otázky v rámci nejakého prieskumu alebo ankety.
Refaktoring je proces vylepšovania alebo čistenie kódu programu bez zmeny jeho správanie.
ROS je zkratka pro Registr osob (registr firem), v rámci Základních registrů české republiky.
Rozptyl je miera variability, rozmanitosti nejakých meraných hodnôt. Čím je rozptyl väčší, tým viac sa hodnoty odchyľujú od priemeru.
Revolvingový úver (Revolving Credit) je pojem, ktorý označuje krátkodobý úver, je kombináciou kontokorentného úveru a krátkodobé bankové pôžičky. Jedná sa o úver s možnosťou ďalšieho obnovenia.
Rovná daň je zdanenie jednotnou sadzbou dane na všetky subjekty alebo osoby bez ohľadu na ich príjmy, obrat a podobne. Je väčšinou uplatnená u spotrebnej dane, dane z pridanej hodnoty. Niektoré štáty uplatňujú rovnú daň aj na daň z príjmov. Jej opakom je progresívna daň.
Regulácia je súbor pravidiel a noriem, ktoré upravujú fungovanie finančných inštitúcií, ktorých hlavným cieľom je zvýšenie finančnej stability a ochrana klientov.
Reputačné riziko je riziko straty alebo poškodenia dobrej povesti, teda pozitívneho vnímania zo strany zákazníkov, dodávateľov a ďalších obchodných partnerov.
Reflácia je zámerné zvyšovanie cien stimuláciou vlády alebo centrálnej banky pomocou zvyšovania peňazí v obehu alebo znižovaním daní. Je to vlastne typ zámerné inflácie.
Recenzia (Review) je posúdenie produktu, diela, výrobku niekým skúseným, odborníkom alebo nezávislým orgánom. Recenzia môže tiež produkt porovnávať s ním porovnateľnými produktmi. Má obvykle formát článku a je umiestnená v rešpektovaném médiu.
Riadený proces znamená taký firemný proces, ktorý sa vykonáva podľa nastaveného postupu a nie náhodne.
Reciprocita znamená vzájomný, obojstranne vyrovnaný vzťah alebo obojstranne vyrovnanej poskytovanie niečoho (napr. Služby). Obojstranne vyrovnaný vzťah je recipročný vzťah.
Riziková spoločnosť je sociologická teória nemeckého sociológa Ulricha Becka. Podľa neho na jednej strane modernizácia a rozvoj vedy a techniky prináša rad pozitív a uľahčuje život, na druhej strane má negatívne účinky napríklad na životné prostredie a prináša celý rad rizík
Rekvalifikace je získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování.
Retencia zákazníkov zahŕňa všetky aktivity smerujúce k zadržiavaniu odchádzajúcich zákazníkov.
Redundancia znamená nadbytočnosť, prebytok alebo rezervu.
RTO (Recovery Time Objective) je jeden z ukazovateľov dostupnosti dát. RTO vyjadruje množstvo času potrebné pre obnovenie dát a celého prevádzky nedostupného systému (softvér).
Restart (Reboot) znamená znovunaštartovanie nejakého systému, softvér, počítača alebo iného zariadenia. Niektoré systémy vyžadujú reštart vo chvíli, keď sa v nich niečo zásadné zmení, napríklad po aktualizácii.
Riadenie prístupu je jedným zo základných procesov riadenia bezpečnosti, jeho cieľom je zamedziť prístup niekomu, kto ho mať nemá a povoliť ho iba tomu, kto ho má mať.
Rentabilita tržieb (Return on Sales), zvyčajne sa používa skratka ROS, je pojem, ktorý označuje koľko korún čistého zisku pripadá na jednu korunu tržieb.
Resume je pojem pre životopis používaný v USA, anglicky Kanade a Austrálii. Ostatné krajiny používajú životopis alebo CV.
Reálna hodnota je cena získaná a zaplatená pri transakcii medzi predajcom a nadobúdateľom za obojstranne výhodných podmienok.
Rentabilita investovaného kapitálu čiže výnosnosť dlhodobého investovaného kapitálu meria, koľko prevádzkového hospodárskeho výsledku pred zdanením podnik dosiahol z jednej koruny, ktorú investovali akcionári a veritelia.
Rozpätie riadenia (Span of control) je pojem, ktorý charakterizuje počet podriadených pracovníkov / organizačných jednotiek pod jedným manažérom.
Register územnej identifikácie nehnuteľností, používa sa skratka Ruian, je pojem, ktorý označuje jeden zo základných registrov.
RPMN udáva celkové náklady, ktoré musí dlžník zaplatiť za obdobie jedného roka v súvislosti s pôžičkou alebo úverom.
Rozhodovanie patrí medzi kľúčové manažérske funkcie (funkcia manažmentu) a preto sa týka všetkých odborov a aspektov organizácie. Rozhodovanie je podstatou práca manažérov, podobne ako súvisiace riešenie problémov.
Výskum a vývoj (V&V) - anglicky R&D (Research and Development) zahŕňa všetky aktivity organizácie, ktorých predmetom je vývoj a výskum nových produktov, služieb, výrobkov, materiálov, postupov a podobne.
RSVP je skratka z francúzskeho výrazu répondez s'il vous plait. V preklade znamená odpovedzte prosím.
Rozdielové ukazovatele sa vypočítajú ako rozdiel určitej položky aktív a určité položky pasív. Rozdielové ukazovatele sa používajú predovšetkým na analýzu a riadenie likvidity podniku.
Responzívny dizajn znamená, že webová stránka sa prispôsobí cieľovému zariadení. Inak sa zobrazí na veľkom monitore a inak na mobilnom zariadení.
Režijné náklady označujú náklady vztiahnuté k podporným procesom.
Reklama je ľubovoľná forma a spôsob propagácie výrobku, služby, organizácie (napr. firmy), obchodné značky, ktorá smeruje je zvýšenie predaja. Súčasná reklama využíva rôzne médiá, najmä však masová (tlač, rozhlas, televízia, internet ...).
Register prav a povinnosti, používa o sebe skratka RPP, je pojem, ktorý označuje jeden zo základných registrov v Česker republike podľa § 3 zakona c. 111/2009 Zb., O základných registroch, v znení neskorších predpisov.
Rozpočet (Budget) je základný finančný plán, ktorý obsahuje zoznam plánovaných príjmov a výdavkov.
Revízny záznam alebo audítorská stopa (anglicky Audit trail, audit log) je automaticky a chronologicky zaznamenaná sada záznamov o aktivitách, činnostiach niekoho alebo niečoho. Audítorská stopa slúži ako dôkazový materiál o tom že sa niečo stalo alebo niekto niečo urobil.
Rozšírená realita je pohľad na reálny svet doplnený o digitálne informácie.
Riadená diskusia (anglicky Facilitated discussion) je vecný rozhovor, dialóg dvoch alebo viac ľudí nad určitým témou s tým, že jeden z účastníkov (tzv. Facilitátor) túto diskusiu riadi a usmerňuje. Cieľom diskusie je téma rozobrať z rôznych stránok, zhromaždiť argumenty pre prípadné rozhodnutie.
RFP (Request for Proposal) je dopytový dokument ktorého cieľom získať ponuku dodávateľa.
Evidencia majetku je prehľad majetku firmy so základnými informáciami o ňom. Obsahuje zvyčajne takéto informácie o majetku, aby mohla byť vykonávaná plánovaná aj reaktívne údržba.
Registrácia užívateľa (anglicky User registration, User sign in) znamená vytvorenie účtu používateľa. Pri registrácii musí budúci užívateľ zvyčajne zadať svoje užívateľské meno a heslo, pod ktorým sa bude ďalej prihlasovať.
Reakcia v prítomnosti iných osôb sú pojmom sociálnej psychológie. Ide o možné základnú reakcie jedincov a reakcie jedincov v prítomnosti iných osôb.
Rojová inteligencia alebo tiež inteligencia kŕdľa alebo kolektívna inteligencia je inteligencia založená na správanie živočíchov jedného druhu v roji (alebo kŕdli, stádu, skupine) a je vyššia ako inteligencia jednotlivcov vnútri.
RPO (Recovery Point Objective) je jeden z ukazovateľov dostupnosti dát. RPO vyjadruje, do akého stavu (bodu) v minulosti možno obnoviť dáta.
ROFL je skratka z anglického výrazu Rolling on the Floor Laughing a znamená váľať sa od smiechu po podlahe.