ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Peniaze z vrtuľníka (Helicopter money) je menová a ekonomická ekonomická politika štátov (a centrálne bánk), pri ktorej dochádza k tlačeniu veľkých objemov peňazí a ich rozdeľovanie súkromnému sektoru (ľuďom, firmám).
Prevádzková dokumentácia vo firme znamená akýkoľvek dokument, ktorý popisuje spôsob vykonávania procesov a činností alebo sa ich inak týka.
Podriadený dlh je nejaký dlh, ktorý je podľa zmluvy alebo iných pravidiel uspokojený až po uspokojení iného dlhu, teda druhý alebo ďalší v poradí.
PageRank (niekedy tiež Page Rank) označuje hodnotu (na stupnici 0-10) každé jednotlivé webové stránky, ktorá je spočítaná alogirtmem vyhľadávanie spoločnosti Google.
Počítačový vírus je škodlivý počítačový program, ktorého cieľom je ohroziť, poškodiť, alebo zničiť dáta.
Porucha, je pojem, ktorý označuje prerušenie funkcie alebo plynulej prevádzky.
Produktové portfólio je označenie súhrnu všetkých výrobkov, tovaru alebo služieb poskytovaných zákazníkom. Je to kompletná ponuka všetkých produktov.
Peňažný trh (Money Market) je pojem používaný pre označenie tej časti finančného trhu, v ktorej sa odohráva požičiavanie aktív s krátkodobou splatnosťou (do jedného roka), na úverovom (dlhovom) princípe.
Portfólio je pôvodne latinský výraz, ktorý v podnikaní znamená zostavu, set či súbor niečoho.
Prístupové práva znamenajú úroveň oprávnenia zamestnanca alebo používateľa systému k niečomu pristúpiť, niečo využívať. Prístupové práva sa udeľujú zvyčajne na základe oprávnenia, povolenia alebo zverených právomocí.
Plat (Salary) je pojem pre odmenu poskytovanú zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Plat má podobu peňažného plnenia je spravidla fixné a pravidelný a vypláca na na základe zamestnaneckej zmluvy.
Pracovná skupina (Work Group) a pracovný tím (Work Team) sú pojmy označujúce možné formy sociálnych skupín na pracovisku. Pracovná skupina je druh sociálnej skupiny. Pracovný tím je organizovaná skupina zameraná na spoločný pracovnú úlohu.
Psychika (ľudská) patrí medzi základné psychologické kategórie, Ide o souhn psychických javov (obsahov a funkcií) ako je vnímanie, myslenie, emócie, temperament, motívy, postoje, inteligencia, konanie a správanie a pod.
Podvojné účtovníctvo (Double Entry Bookkeeping System) je systém účtovania určený pre podnikateľov zapísané v obchodnom registri a pre všetkých, ktorí sa rozhodnú viesť svoje účtovníctvo v tomto systéme.
Politika kvality (politika akosti) je termín používaný normou ISO 9001 - je to vyhlásenie alebo záväzok manažmentu zaoberať sa kvalitou (kvalitou) a ďalej ju zvyšovať.
Priame náklady (Direct Costs) sú také náklady, ktoré možno priradiť konkrétnemu nákladovému objektu.
Predplatné (anglicky Subscription) je pravidelná platba za nejaký produkt alebo službu (napríklad noviny, softvér). Platí sa vopred, typicky mesačne.
Progresívna daň je taká pri ktorej s rastúcimi príjmami rastie sadzba dane. Inými slovami, čím vyššie príjmy máte, tým viac budú zdanené. Progresívne daň je typická u dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb.
Právny predpis je základný stavebný kameň legislatívy. Je to jeden konkrétny súbor pravidiel, je to konkrétne právna norma, napríklad zákon, nariadenie, vyhláška a podobne.
Prípona súboru je tri znaky dlhý doplnok mena súboru udávaný za bodkou. (Napríklad .pdf alebo .jpg). Každý formát súboru má svoju príponu.
Plná moc je jednostranné potvrdenie o tom, že jedna osoba (splnomocnenec) môže v konkrétnom právnom rokovaní zastupovať druhú osobu (tzv. Splnomocniteľa).
Priame dane sú pojem, ktorý označuje zdaňovania príjmov a majetku vztiahnuté menovite k poplatníkovi.
Pamäť patrí medzi základné psychologické pojmy. Ide o jednu zo základných psychických funkcií. Znamená schopnosť zachytiť (recepcia), uchovať (retencia) a vyvolať (reprodukcia) informáciu.
Podnikanie (Entrepreneurship) je označenie pre sústavnú samostatná činnosť prevodu inovácií, financií a podnikateľského nápadu do ekonomických statkov a dosiahnutie zisku.
Právnická osoba (anglicky Juridical persons) znamená vo väčšine štátov firmu, obchodná spoločnosť alebo iný typ organizácie založený podľa práva. Jej protikladom je fyzická osoba, teda človek.
Produkčné proces je označenie pre transformáciu (premenu) vstupov (ľudskej práce, finančných zdrojov, materiálu, nemateriálnych zdrojov, infraštruktúry a ďalších) na výstupy, ktoré majú nejakú hodnotu.
Programovací jazyk je pojem označujúci jazyk, ktorý slúži k tvorbe počítačových programov (alebo tiež Software).
Home Office je anglický pojem pre možnosť pracovať z domova. Home Office patrí medzi často používané zamestnanecké benefity.
Metóda Priemerný ročný výnos, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pomer všetkých cash flow spojených s investíciou a počtom rokov životnosti investície.
Pôžička je poskytnutie peňazí alebo niečoho iného na vopred stanovenú dobu.
Plochá organizácia je taká organizácia, ktorá má nízky počet stupňov riadenia.
Prekliknutie (Clickthrough) je pojem z oblasti internetovej reklamy a označuje kliknutí na odkaz (link), ktoré užívateľa dovedie na cieľovú webovú stránku.
Pravý uhol je polovica priameho uhla, značíme 90 °. Pravý uhol napríklad svíraj strany štvorca.
Penzionovanie je jedna z personálnych činností. Zahŕňa zabezpečenie odchodov pracovníkov do dôchodku.
PIN znamená osobné identifikačné číslo a je to číslo, pomocou ktorého sa osoba alebo používateľ systému overuje. Kód PIN sa používa napríklad pri vstupe do telefónu, pri platbe kartou a podobne.
Plánovanie zdrojov je jednou z plánovacích aktivít ktorej cieľom je zabezpečiť dostatočné množstvo zdrojov v zodpovedajúcom množstve a kvalite na zabezpečenie fungovania procesov organizácie.
Pomer ceny a tržieb na akciu (Price to Sales Ratio), zvyčajne sa používa skratka P / S, je pojem, ktorý označuje aktuálnu cenu akcie vystretou k celkovému predaju na akciu.
Projektový tím je označenie pre všetky osoby podieľajúce sa na realizácii projektu.
Počítačový cluster (Computer Cluster) je funkčná zoskupenie alebo združenie počítačov, ktoré sa navonok javí ako jeden počítač - výhodou je efektívnejšie využitie aj správa zdrojov
Projektovo orientovaná organizácia je organizácia, v ktorej sa značná časť jej procesov a činností odohráva formou projektov.
Prepúšťanie je personálna činnosť. Existujú dva spôsoby prepúšťania z dôvodu nadbytočnosti.
Preklenujúca epistemológia sa okrem vlastníctva vedomostí sústredí na schopnosť použiť ich ako nástroja.
Philip Kotler a Kevin Lane Keller rozlišujú päť kategórií ponúk - Rýdzo hmotné tovar, Prevažujúca hmotné tovar so sprievodnými službami, Hybridné, Prevažujúca služba s sprievodným tovarom, Rýdzi služba.
Platiteľ dane je osobu, ktorá pod vlastnou majetkovou zodpovednosťou odvádza správcovi dane daň vybranú od daňovníka alebo zrazenú poplatníkom.
Podporné procesy sú všetky procesy, ktorých jediným cieľom je zabezpečiť fungovanie hlavných procesov a chodu organizácie.
Podznačka (anglicky Sub-brand) je značka, ktorá patrí do nejakej rodiny značiek a je podriadená jednej zastrešujúca značke (umbrella brand). Príklady pod-značiek sú Google Play, Google Docs, Google Maps atď - všetky patria pod zastrešujúcej brand Google.
Prevádzka sú všetky činnosti a aktivity, ktoré sa týkajú každodenných rutinných činností vo firmách. Jeho opakom je rozvoj, ktorý sa naopak týka hlavne smerovanie toho, kam sa firma bude uberať.
Prevádzková efektívnosť je schopnosť firiem fungovať na dennej báze nákladovo efektívnym spôsobom. Procesy sú v takomto prípade nastavenej tak, aby boli nákladovo efektívne a zároveň ich výstupy boli kvalitné.
Počítačová gramotnosť je jednou z vyšších foriem základnej gramotnosti a ide pojem pre komplexnú znalosť a základnú schopnosť práce s informačnými technológiami a digitálnymi prístrojmi - teda najmä s osobnými počítačmi a všetkými modernými zariadeniami vrátane mobilných telefónov, prehrávačov, nahrávač, tabletov a podobne.
Produkty sú výstupy produkčného procesu a podľa svojej podstaty sa delí na materiálne produkty (výrobky) a nemateriálne produkty (služby).
Pojem plytvanie sa v podnikovom manažmente používa predovšetkým v súvislosti s metódami riadenia kvality, ako sú Lean či KAIZEN či konceptu 3E.
Moderné GIS vďaka použitia počítačov a výkonných algoritmov, založených na pokročilej matematike a štatistike, umožňujú odpovedať na otázky, ktoré by bez GIS prakticky nešli efektívne riešiť.
Metóda Priemerná percentuálna výnosnosť, zvyčajne sa nepoužíva skratka, udáva, koľko percent investovaného kapitálu sa ročne priemerne vráti.
Právomoc a zodpovednosť - v konaní musia byť obe zložky vyvážené, inak nemôže vedúci pracovník dosahovať vytýčených cieľov. Vyvažovanie právomocí a zodpovedností je dôležitou súčasťou organizovanie.
Pozícia (Attitude) patrí medzi základné psychologické pojmy. Ide o hypotetický konštrukt reprezentujúci poztivní alebo negatívny prístup niekoho k niečomu (resp. niekomu inému).
Ide o cieľavedomú, účelnú a užitočnú ľudskú činnosť, ktorá za pomoci iných výrobných faktorov (resp. materiálnych zdrojov, informácií a poznatkov) produkuje výrobky alebo služby.
Plán je pojem pre označenie sady zamýšľaných aktivít pomocou ktorých chceme dosiahnuť nejaký cieľ (napríklad plán projektu) alebo rozvrhnutie jednotlivých prvkův nejakom systéme (napríklad architektonický plán) alebo zamýšľaných cieľových hodnôt nejakých ukazovateľov výkonnosti (napríklad finančný plán).
Plán osobného rozvoja (niekedy tiež Plán osobného rozvoja zamestnanca) je pojem používaný v riadení ľudských zdrojov. Ide o dokument alebo zoznam rôznych činností smerujúcich k zvýšeniu kompetencií pracovníka.
Pomer trhovej ceny akcie k zisku na akciu (Price Earings Ratio), zvyčajne sa používa skratka P / E, je pojem, ktorý označuje koľko sú ochotní akcionári zaplatiť za 1 Kč zisku na akciu.
Poskytovateľ služby (service provider) je subjekt, ktorý poskytuje službu zákazníkovi.
Program sa v manažmente používa pre označenie súboru súvisiacich projektov a organizačných zmien, ktoré boli, sú alebo budú spustené za účelom dosiahnutia strategických cieľov a získanie prínosov, ktoré organizácia chce dosiahnuť.
PEG pomer (price to earnings to growth ratio), zvyčajne sa používa skratka PEG, je pojem, ktorý označuje pomer podielu trhovej ceny akcie k zisku na akciu a rastu zisku.
Cash flow (CF), česky peňažný tok, je rozdiel medzi peňažnými príjmami a peňažnými výdavkami za sledované obdobie, vo výkaze CF sú uvedené teda skutočné hotovostné toky.
Prebytok spotrebiteľa (Consumer Surplus) je pojem z ekonomické teórie, ktorý označuje rozdiel medzi sumou, ktorú by kupujúci bol ochotný maximálne zaplatiť za určité množstvo a sumou, ktorú skutočne platí (trhová cena).
Presales označuje všetky činnosti, procesy a aktivity ktoré sa vykonávajú predtým, než je získaný zákazník alebo ako sa produkt vypustený na trh. Typicky zahŕňa analýzu potrieb zákazníka, návrh technických riešení a tvorbu ponúk a variantov riešenia.
Protiopatrenia (Countermeasures), niekedy tiež protiopatrenia je pojem používaný v riadení rizík pre označenie čohokoľvek (riadiace normy, zmenený proces, technický prostriedok), čo je navrhnuté za účelom zníženia hrozby a zraniteľnosti a teda zníženie budúceho rizika. Opatrenia sa robia na základe predchádzajúcej analýzy rizík.
Podnik (Enterprise) je pojem, ktorým sa nazýva organizácia založená a podnikajúce za účelom zisku.
Business proces je tok práce alebo činností.
Pojem Portfólio je v projektovom riadení pojem pre sadu projektov alebo programov.
Príručka kvality, niekedy tiež Príručka kvality je základný dokument systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, ktorý súhrnne popisuje systém manažérstva kvality podľa tejto normy v organizácii.
Pseudonym je zástupné meno (krycie alebo umeleckej) po ktorým človek vystupuje a komunikuje s ostatnými ľuďmi namiesto svojho skutočného mena. Pseudonym pomáha skryť totožnosť človeka.
Povedomie o značke (Brand awareness) znamená koľko ľudí pozná konkrétne značky, produkt, firmu. Budovanie povedomia je jedným zo základných cieľov marketingu, PR a brandingu.
Preukaz totožnosti (anglicky Identity document) je dokument, ktorým preukazujete že vy ste skutočne vy. Te to napríklad občiansky preukaz, vodičský preukaz, teda akýkoľvek dokument, ktorým preukazujete svoju totožnosť.
Par Value je anglické označenie pre čistú nominálnu cenu akcie, dlhopisu alebo iného cenného papiera.
Potreba je človekom pociťovaný nedostatok niečoho čo chce, niečoho nevyhnutného v daný okamih. Potreba je spúšťačom, hýbateľa a motivátorom správanie a napríklad aj nákupného rozhodovania
Predajná cena je konečná cena pre zákazníka. Je to to, čo zákazník zaplatí. Predajná cena je zvyčajne nejako stanovená trhom, jeho dopytom a ponukou, teda za koľko sú zákazníci daný produkt ochotní kupovať.
PPA (Pay per Action) je jeden z jeden z modelov platieb za reklamu na internete. Je to platba za nejakú žiadanú akciu (typicky objednávka, registrácia nového klienta a podobne).
Projektové výnosy sú výnosy na základe výstupov alebo výsledkov projektu. Jsou obvykle nepravidelné a nárazové.
Zatiaľ čo stratégia je zameraná na dosiahnutie konkrétneho cieľa, politika je širší koncept - je to stanovenie súboru pravidiel, ktoré organizácia identifikuje a následuje.
Projekt na kľúč je pojem pre takýto projekt (dodávku), pri ktorom je dodávateľ zodpovedný zákazníkovi kompletne za celý výsledok a odovzdáva ho výsledok zákazníkovi úplne dokončený a pripravený na použitie.
Public Private Partnership znamená poskytovanie verejných služieb v partnerskej spolupráci verejného sektora a súkromné ​​firmy.
Pasívny príjem je taký príjem peňazí, u ktorého nie je potrebné vynakladať žiadne alebo len malé úsilie alebo ktorý nevyžaduje prítomnosť alebo aktívnu prácu. Príkladom je príjem z prenájmu, z licencií, z úrokov a podobne.
Programové vyhlásenie je oficiálny znenie misie organizácie.
Priemer (Mean) znamená priemernú hodnotu z niekoľkých rôznych hodnôt. Počíta sa ako stredná hodnota z nejakej sady čísel.
Pracovné prostredie je miesto, kde pracovníci vykonávajú svoju prácu. Pre niektoré povolania je to kancelária, pre iné výrobná hala, alebo napríklad verejné priestranstvo.
PPI (Pay per Impression) je obchodný model pre platbu za reklamu na internetových stránkach. Inzerent platí za počet zobrazení reklamného banneru (nie za kliknutie).
Pracovisko je miesto, kde pracovník vykonáva svoju prácu, kde pracuje. Môže to byť kanceláriu, továrenská hala, vozidlo alebo tiež domácnosť (home office). Pracovisko má každý pracovník špecifikované vo svojej pracovnej zmluve.
Kontaktné miesto (anglicky Point of contact, POC) je človek, oddelenie alebo nejaké technologické zariadenia či softvér, ktoré pre zákazníka vybavuje a koordinuje všetky jeho požiadavky, námety, sťažnosti a podobne.
Priame zahraničné investície (Foreign direct investment - FDI) je pojem pre priamu investíciu do obchodnej spoločnosti alebo do podnikania investorom inej krajiny.
Proforma faktúra je dokument o množstve a cene, ktorý zasiela predajcu kupujúcemu dopredu pred dodaním služieb alebo tovaru.
Politika znamená súbor pravidiel, ktoré organizácia alebo štát určuje a nasleduje. Na rozdiel od stratégie je politika dlho platná a nemá konkrétny cieľ dosiahnuť.
Preventívna údržba je taký druh údržby, ktorá sa vykonáva priebežne, ešte pred výskytom poruchy.
Postoj zákazníka (anglicky Customer attitude) znamená ako je zákazník vníma značku alebo výrobok alebo službu, čo si skutočne myslia a ako vníma ich hodnotu pre seba.
Počítač je zariadenie, ktoré prostredníctvom inštrukcií spracováva logické alebo aritmetické operácie. Pozostáva z minimálne jednej jednotky, ktorá vykonáva výpočet (procesor) a pamäte, ktorá uchováva výsledok (dáta).
Ponuka je pojem ekonomickej teórie. Je to súhrn ponúkaných statkov na trhu, kde sa stretáva s dopytom zákazníkov.
Priemysel 4.0 je označenie pre automatizáciu výroby a zmeny na trhu práce, ktoré prinesie. Je založený na rozmachu digitalizácie, robotizácie a automatizácie.
Porucha osobnosti je trvalá povahová odchýlka od normálneho správania.
Patent je zákonná ochrana vynálezu, ktorá jeho majiteľovi zaručuje ochranu jeho duševného vlastníctva.
Plánovaná údržba je taký druh údržby, ktorý sa vykonáva na základe vopred stanoveného plánu a cieľom predchádzať zlyhania alebo poruchám.
Prior Art znamená všetko, čo je verejne známe pred podaním patentu. Ak tomu tak je, nemôže byť daná vec patentovaná.
Poslanie (Mission) je vyjadrenie zmyslu a účelu existencie organizácie. Základným poslaním každej organizácie je svojim zákazníkom poskytovať buď nejakú službu alebo im predávať alebo inak poskytovať svoje výrobky.
Pracovný postup (Work instructions) opisuje detailným spôsobom, ako má byť nejaká aktivita, proces alebo operácia vykonaná.
Lump sum payment (Paušálna suma) je jednorazová platba finančných prostriedkov, ktorej výška je vopred daná a známa.
Prenesenie rizika je jednou zo stratégií, ako sa dá vysporiadať s rizikami. Preniesť alebo presmerovať riziko možno na inú firmu alebo vyriešiť formou poistenia.
Počítačový červ (Computer worm) je škodlivý počítačový program, ktorý je schopný automatického vytváranie vlastných kópií a ich rozosielanie na iné počítače.
Pasíva (Liability), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje v širšom zmysle celý kapitál podniku (vlastné a cudzie zdroje), v užšom poňatí (napr. anglosaských) je pojem používaný len pre cudzie zdroje, z ktorého je financovaný jeho majetok (aktíva).
Právo EÚ je spoločné právo, ktoré sa vzťahuje na územie Európskej únie pomocou rôznych právnych aktov a dokumentov.
Public Relations (PR) je súhrnný pojem pre zámerné aktivity organizácie voči verejnosti, ktoré slúžia záujmom organizácie.
Peňažné prostriedky podniku, skratka sa zvyčajne nepoužíva, je pojem, ktorý označuje časť aktív podniku, ktorá má podobu hotovosti, vkladov v peňažných ústavoch (krátkodobých) a ekvivalentov peňažných prostriedkov (cenín, šekov, poukážok na tovar alebo služby).
Projekt je časovo ohraničená a ucelená sada činností a procesov, ktorej cieľom je zavedenie, vytvorenie alebo zmena niečoho konkrétneho. Projekt je potrebné určitým spôsobom riadiť.
Paket je blok dát prenášaný v počítačových sieťach.
Pracovná rola sa dá opísať ako úlohy, ktoré ľudia hrajú, keď vykonávajú určitú prácu (úlohy, činnosti) a snaží sa dosiahnuť stanovených výsledkov.
Podiel na trhu (trhový podiel) znamená percento aké má firma alebo konkrétny produkt z celkového objemu trhu.
Pracovná doba je doba, po ktorú pracovník vykonáva svoju prácu za ktorú je platený. Obvyklá pracovná doba je 8 hodín denne, 5 dní v týždni.
Právo (anglicky Law) predstavuje súbor právnych noriem, pravidiel (príkazov, zákazov a dovolenie) pomocou ktorých spoločenstvo (štát, krajina, únia, a podobne) upravuje prípustné rokovaní a vzájomné vzťahy svojich členov, ľudí a právnických osôb.
Príjem je prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov. Príjmy a výdavky sú základné hodnotové veličiny sledované v súvislosti s riadením peňažných tokov (cash flow).
Prototyp je prvý vzorový výrobok, ktorý bol vyrobený ako jeden kus na overenie jeho vlastností v praxi.
Príjmy sú peňažné toky v organizácii (cash flow) - jedná sa o prírastky peňazí. Oproti tomu výnosy sú hmotné toky v peňažnom vyjadrení - teda nemusí sa ihneď jednať o prírastky peňazí.
Právne predpisy sú dokumenty vydané jednostranne orgánmi verejnej moci a upravujú alebo usmerňujú správanie a konanie ľudí, firiem a ďalších entít v danej krajine alebo štáte. Niekedy sa tiež používa označenie legislatíva. Môže sa jednať o zákony, vyhlášky, smernice, nariadenia a podobne.
Platená média (Paid media) znamenajú všetky mediálne aktivity a výstupy, ktoré sú zaplatené. Patria sem tradičné reklama, priamy mailing, PR články, sponzorstvo, bannery, plagáty, reklama vo vyhľadávaní, reklama na sociálnych sieťach a podobne.
Pracovná náplň (Job duties) je popis všetkých podstatných činností, úloh alebo procesov, ktoré pracovník na danom pracovnom mieste vykonáva.
DNS spoofing je podvrhnutie falošnej IP adresy doménového mena. V dôsledku toho môžu byť napríklad používatelia počítačov presmerovaný na falošné webové stránky.
Pharming je pojem pre podvodný útok, ktorého cieľom je vylákať dôverné informácie od užívateľa prostredníctvom ovládnutých webových stránok.
Prioritné akcie sú tie akcie, pri ktorých majú ich majitelia právo na výplatu pevné dividendy ale na druhú stranu nemajú volebné práva.
Pracovná skupina (anglicky Working group) je druh sociálne skupiny, ktorá vzniká na pracovisku. Ide teda o vnútorne a funkčne prepojený celok minimálne dvoch spolupracovníkov, ktorí majú prinajmenšom jeden spoločný cieľ.
Prospect označenie pre potenciálneho zákazníka.
Pozornosť zákazníka (anglicky Customer Attention) je jedna z kľúčových vecí o ktorú usilujú marketingové a ďalšie obchodné aktivity firmy. Získanie pozornosti zákazníka je nutný prvý krok pre akékoľvek ďalšie marketingové a obchodné aktivity.
Profylaxia znamená preventívne prehliadky a ochranu.
Propagácia znamená šírenie informácií o niečom s cieľom uvedenia propagovaného fenoménu v všeobecnú známosť.
Práca v tíme vyžaduje koordináciu a spoluprácu jednotlivých členov v tíme. Je pre ňu typická koordinácie výstupov práce.
Platobný kalendár (Payment Schedule) je prehľad jednotlivých splátok konkrétneho úveru, pôžičky alebo iných finančných záväzkov.
Pracovná morálka je spôsob akým sa ľudia stavajú k svojej práci, ako plní svoje pracovné povinnosti. Je ovplyvnená osobnosťou konkrétneho človeka a jeho motiváciou.
Prácnosť je doba potrebná na dokončenie nejakého úlohy alebo činnosti.
Producent (anglicky Producer) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pestuje poľnohospodárske produkty alebo produkuje suroviny.
Pohľadávky z obchodného styku (anglicky Credit Sales) vznikajú z bežného obchodného styku voči odberateľom. Sú to doteraz neuhradené faktúry za dodaný tovar nerbo služby.
Pákový efekt (Leverage), niekedy tiež finančná páka je ekonomický pojem pre efekt, kedy investor obchoduje na finančnom trhu nielen so svojím vlastným kapitálom, ale najmä s využitím dodatočného cudzieho kapitálu.
Prevzatie (Takeover) je pojem, ktorým označujeme prevzatia podniku na základe kúpy.
Prezentácia znamená predvedenie niekomu niečoho. Prezentácia môže mať formu ukážky, demonštrácie, videoukážky, vystúpenie pred publikom, prezentácie pomocou webu a podobne. Jej cieľom je niečo ukázať, motivovať alebo presvedčiť poslucháčov o niečom.
Podriadenosť vyplýva z nejakej hierarchie, je to vzťah podriadeného, nižšie postaveného alebo menej dôležitého prvku voči nadriadenému alebo vyššie postavenému.
Pomer trhovej ceny akcie k cash flow na akciu, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje stupeň ocenenie cash flow firmy na trhu cenných papierov.
HDD (Hard Disk Drive) je označenie pre tradičné pevné disky, ktoré ukladajú dáta na rotujúce platne pomocou magnetického záznamu. Stále sú najlepšou voľbou v pomere cena-úložný priestor.
Pretexting je falošná technika, ktorej cieľom je získať z obeti osobné nebi iné dôležité informácie. Pretexting je založený na vopred pripravenom a čiastočne pravdivom príbehu tak, aby vyvolal v obeti dôveru.
Prebytok výrobca (Producer Surplus) je pojem ekonomickej teórie, ktorý označuje rozdiel medzi trhovou cenou produktu a čiastkou, ktorú minimálne by výrobca bol ochotný vyrábať
Politika ochrany súkromia je dokument, ktorý opisuje a vysvetľuje, akým spôsobom organizácia zaobchádza s osobnými dátami svojich zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov alebo uchádzačov.
Phishing je pojem pre podvodný útok, ktorého cieľom je vylákať dôverné informácie od užívateľa prostredníctvom falošného e-mailu alebo webových stránok.
Platba (Payment) je prevedenie finančných prostriedkov nejaké osobe, príkladom je platba za služby, platba faktúry, zaplatenie splátky úveru a podobne. Platba môže prebehnúť v hotovosti alebo bezhotovostne.
Page view znamená jedno pozretie webové stránky návštevníkom webu.
Práca z kancelárie sa týka takých profesií, ich práca sa odohráva predovšetkým za počítačom alebo s papiermi. Pracovisko je buď kancelária alebo možno takú práci vykonávať čiastočne vzdialene alebo z domova (home office).
Potreby zákazníkov (anglicky Customer needs) sú to, čo zákazníci potrebujú alebo chcú. Tieto potreby sa firmy snažia uspokojiť pomocou ponuky svojich produktov alebo služieb.
Proces je tok práce alebo činností (tzv. business process).
Počítačový program je sada inštrukcií alebo algoritmov, ktoré sú spísané v nejakom konkrétnom programovacom jazyku a ktoré vykonávajú v počítači nejakej operácie.
Pracovná pozícia (pracovné miesto) je miesto v organizačnej štruktúre, na ktorom je zamestnaný konkrétny človek.
Podiel na zisku je jednou z foriem od motivačné odmeny pracovníkov za ich dobrú výkonnosť. Podiel na zisku môže byť vyplácaný formou mzdy (platu) ako variabilný zložka mzdy alebo formou akcií.
Právny subjekt je právny pojem, ktorý zahŕňa akéhokoľvek človeka alebo organizáciu (firmu, združenie, štátnu organizáciu, atď) majúce svoje práva a povinnosti.
Prežívanie patrí medzi základné psychologické kategórie. Ide o upovedomeným nepretržitý sled (tok) psychických zážitkov.
Právomoc typicky predstavuje právo (resp. práva) pracovníka požívať voľnosť rozhodovania. Právomoc má byť jasne vymedzená v popise pracovného miesta.
Psychologická zmluva je pojem, ktorý označuje súbor vzájomných očakávaní a povinností medzi pracovníkmi organizácie a organizácií.
Počítačová síť je spojení dvou a více zařízení (počítačů) tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat.
Pridaná hodnota je rozdiel medzi výrobou a výrobnou spotrebou.
Priemerná doba návratnosti udáva, za akú dobu by malo dôjsť k splateniu počiatočnej investície (pri rovnomernej realizácii hotovostných tokov).
P/N alebo tiež len p/n je skratka pre Part Number, teda unikátny označenie konkrétneho typu výrobku, jeho modelu, tovaru alebo dielu. S/N alebo s/n je sériové číslo, ktoré označuje jeden konkrétny výrobok - také číslo musí byť úplne unikátne.
Metóda Priemerný výnos z účtovnej hodnoty (Accounting-Based Profitability Measures), zvyčajne sa používa skratka ABPM alebo celý názov, sa vypočíta ako pomer odhadovaných ziskov a priemernej čistej účtovnej hodnoty investície.
Popis pracovného miesta je jednou z kľúčových činností v oblasti personalistiky a riadenia ľudských zdrojov. Zvyčajne zahŕňa vymedzenie kľúčových atribútov pracovného miesta.
Príjemca (anglicky Receiver) je tá strana komunikácie, ktorá je cieľom komunikácia, teda ktorá ju přijémání komunikáciu od druhej strany. Tá sa nazýva odosielateľ (anglicky Sender).
Predstavenstvo je kolektívny orgán vybraný alebo volený vlastníkmi, ktorého úlohou je dohliadať na aktivity organizácie.
Príjmový doklad (Receipt) je formálne, zvyčajne písomné potvrdenie o prijatí nejaké hodnotné veci, typicky peňažného obnosu.
Predvolené heslo (defaultné heslo) je heslo dané výrobcom pre uvedenie prístroja do chodu. Z hľadiska bezpečnosti by ste vždy mali toto heslo zmeniť.
Pohľadávka je právo jednej osoby (veriteľa) na plnenie určitého záväzku (dlhu) osobou druhú (dlžníkom). Majú úverový charakter a uvádzajú sa v aktívach súvahy.
Príležitosť v manažmente rizík, je pojem, ktorý označuje pozitívne podnikateľské riziko.
Verejne obchodovaná spoločnosť je firma, spoločnosť, ktorej akcie sú obchodované na aspoň jednej burze cenných papierov.
Pozornosť (Attention) je pojem označujúci psychický kognitívny proces umožňujúci zamerať vnímanie určitým smerom.
Prevádzkové výnosy sú výnosy vytvorené hlavnou činnosťou spoločnosti.
Pojem Partnership sa používa buď pre označenie typy právne osoby (založené podľa legislatívy) alebo pre vzťah dvomi organizáciami alebo ľuďmi, ktorí spolupracujú.
**Predajný materiál** je v podstate akýkoľvek typ materiálu, čokoľvek, čo vám pomôže posunúť podozrivých alebo potenciálnych zákazníkov predajným cyklom. Zahŕňa akýkoľvek typ marketingového a predajného obsahu, ktorý pomáha podporovať predajný proces - tlačený, digitálny , alebo obsahový.
Positioning statement je krátky a výstižný opis toho, ako konkrétny produkt (brand) napĺňa potreby zákazníka. Môže obsahovať o vymedzení od konkurencie - teda ako ich napĺňa lepšie ako konkurencia. .
Peniaze (Money) sú platidlo, ktoré je zameniteľné za tovar a služby.