ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Open source (niekedy tiež open source softvér, skratka OSS) je softvér ktorého zdrojový kód je poskytnutý ostatným vývojárom k ďalším úpravám a to ako na z technického, ako aj z právneho hľadiska. Programy označované ako open - source musia byť vyvíjané pod niektorú z licencií, ktoré certifikovala Open Source Initiative.
Ochranná známka je nástroj ochrany duševného vlastníctva. Ochrannú známku možno použiť napríklad na logo, názov firmy, výrobku alebo služby.
Offshoring je pojem používaný pre presunutie činností organizácie do inej organizácie v zahraničí.
Odmena z dohody je pojem z oblasti personalistiky a ľudských zdrojov, ktorý v Českej republike označuje peňažné plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu vykonanú na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti.
Organizačný kapitál (štrukturálne kapitál) je súčasťou intelektuálneho kapitálu organizácie.
Opcia (Option) je pojem, ktorý označuje právo jej držiteľa predať alebo kúpiť podkladové aktívum.
Obchodná spoločnosť, skrátene tiež spoločnosť (Company) je pojem, ktorý sa zvyčajne používa pre označenie podniku, ktorý má právnu subjektivitu. Obchodná spoločnosť je vždy založená v konkrétnom štáte. Základné typy obchodných spoločností majú približne rovnaké znaky po celom svete.
OPEX (Operational Expenditures) - skratka používaná pre pomenovanie tzv neinvestičných), bežných prevádzkových výdavkov organizácie.
Turnover znamená obrat, výnosy (celkové množstvo finančných prostriedkov prijatých firmou) alebo obrátkovosť (koľkokrát sa pretočí aktíva).
Obchodný deficit, je pojem, ktorý označuje rozdiel medzi dobou splatnosti pohľadávok a medzi dobou úhrady krátkodobých záväzkov. Udáva počet dní, ktoré je potrebné prefinancovať.
Odposluch znamená počúvanie neb zachytávanie cudzej komunikácie nejakými technickými prostriedkami bez vedomia odpočúvanej strany.
On-premises znamená, na mieste, v priestoroch firmy.
Outbound marketing je forma marketingu, ktorá sa snaží zaujať zákazníkov pomocou reklamy, teda odchádzajúcej komunikácie.
Obrat dlhodobého majetku (Fixed Assets Turnover), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje efektívnosť využívania dlhodobého majetku a udáva, koľkokrát sa obráti v tržbách za rok.
Osobný spis zamestnanca sú všetky informácie vedené k jednému konkrétnemu zamestnancovi.
Obchodné zastúpenie je nezávislá firma, obchodný zástupca, ktorý dlhodobo zastupuje a predáva výrobky, služby či uzatvára zmluvy.
Opatrenia proti praniu špinavých peňazí - Anti money laundering (AML) - je sada zákonov, procedúr a ďalších opatrení s cieľom obmedziť alebo zastaviť nelegálne činnosti pri praní špinavých peňazí, teda legalizácii výnosov z ilegálnej činnosti.
Obrat aktív (Total Assets Turnover), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje efektívnosť využívania celkových aktív. Obrat aktív udáva, koľkokrát sa celkové aktíva obrátia za jeden rok.
Organizačná jednotka je po pracovnom miestu druhým základným stavebným prvkom formálnej organizačnej štruktúry. Organizačný útvar vytvára jedno alebo viac pracovných miest prepojených vzájomne dohromady.
On-site znamená na mieste, teda zvyčajne je tým myslené na pracovisku - napríklad výučba na pracovisku, oprava na pracovisku a podobne.
Online marketing zahŕňa všetky marketingové aktivity, ktoré organizácia vykonáva prostredníctvom internetu. Jedná sa o usmerňovanie a aktívne ovplyvňovanie podnikania a obchodných aktivít organizácie podľa potrieb trhu a zákazníkov. Je to alternatívny pojem pre internetový marketing.
Organizačná schéma (synonymá organizačný model, organigram) je grafické vyjadrenie formálnej organizačnej štruktúry podniku alebo organizácie.
Oprávnená osoba je človek, ktorý má poverenie, oprávnenie, kvalifikáciu alebo iné splnomocnenia vykonať nejakú aktivitu, zvyčajne oprávnenie na vykonanie nejakého aktu alebo prístupu niekam.
Každý človek je občanom nejaké krajiny, štátu, mesta, obce prípadne iného územného celku. Štáty udeľujú štátne občianstvo a to podľa pravidiel príslušného štátu. Občan je tiež zákazníkom verejných služieb.
Organizačná kultúra zahŕňa artefakty, hodnoty a normy, idey a inštitúcie. V užšom poňatí ide viacmenej o synonymum pojmu zdieľané hodnoty.
Obyčajný text je taký text (v počítači), ktorý obsahuje iba znaky (typicky písmená a číslice) bez ďalšieho formátovania.
Odvody (anglicky Levies) sú povinné platby, podobné daniam, ktoré sa odvádzajú štátu alebo iným štátnym autoritám. Odvody sú napríklad sociálne alebo zdravotné poistenie.
Obchodný cyklus (anglicky Sales cycle) je časový úsek od prvého kontaktu s potenciálnym zákazníkom až po jeho získaní. Môže byť dlhý hodiny, ale napríklad aj mesiace alebo roky.
Ocenenie majetku je činnosť vedúca k stanoveniu správnej ceny majetku vyjadrené peňažnou hodnotou. Cena majetku je dôležitá pre účtovníctvo.
Oprávnenie založené na roli je spôsob, ktorý obmedzuje alebo prideľuje práva jednotlivým užívateľom systémov na základe rolí. Každá rola má definovaný rozsah oprávnení a k ľuďom sa priraďuje vhodná role.
On-premises softvér je taký softvér, ktorý možno nainštalovať a prevádzkovať v priestoroch zákazníka.
Obraz firmy (anglicky Company image alebo Corporate image) znamená, akým spôsobom sa firma prezentuje na verejnosti a zároveň ako ich vnímaná. Ide teda o reputáciu firmy v jej vonkajšom okolí.
Odosielateľ (anglicky Sender) je tá strana komunikácie, ktorá je zdrojom komunikácie, ktorá ju odosiela druhej strane. Tá sa nazýva príjemca (Receiver).
Organizácia je pojem označujúci spravidla organizovanú formálnu skupinu ľudí, ktorí majú spoločné ciele a motiváciu, meria vlastnú výkonnosť a sú vymedzení voči okolitému prostrediu.
Osobnostné vlastnosti (anglicky Personal Traits) je súbor všetkých kladných aj záporných vlastností človeka, ktoré sa prejavia v jeho správania a konania.
Obchodná sieť (anglicky Sales network) je sieť predajní alebo iných obchodných zastúpení. Obchodná sieť je geograficky rozložená tak, aby vyhovovala zákazníkom a typu im ponúkaných produktov alebo služieb. Môže to byť sieť obchodov, veľkoobchodov, predajní, kancelárií a podobne.
Ordinálne dáta sú dáta, ktoré vyjadrujú poradí.
Ostatné aktíva - tiež prechodné aktíva - zachytávajú najmä zostatku účtov časového rozlíšenia nákladov budúcich období (vopred platené nájmy) a príjmov budúcich období (napr. vykonané a doteraz nevyúčtované služby).
Oprava (Repair) je proces alebo sada činností, ktoré vedú k tomu, že poškodená vec je vrátená do pôvodného alebo inak použiteľného stavu. Opravy sú bežnou súčasťou prevádzky a údržby zariadení vo firmách.
Oceňovanie hodnoty akcií sa vykonáva kvôli predpovedania budúceho vývoja ich trhovej hodnoty a odhadu možnosťou zisku z ich predaja či nákupu. Používa sa veľa rôznych metód.
Out of the box funkčnosť znamená, že výrobok, produkt môže fungovať hneď po inštalácii bez ďalších úprav alebo zložitejších nastavení. Pojem sa používa v informatike v súvislosti so s podnikovými aplikáciami - do akej miery sú použiteľné hneď a nakoľko sa musí ešte upravovať, customizovat alebo vyvíjať.
Obchodné tajomstvo sú všetky informácie a skutočnosti, ktoré sú pre firmu konkurenčne významné, určiteľné, oceniteľné a v príslušných obchodných kruhoch nie sú bežne dostupné.
Odmena zamestnanca (Employee Compensation) je všetko, čo zamestnanec dostáva za odvedenú prácu. Je to zastrešujúci výraz pre mzdu (plat), ale tiež napríklad pre pracovné prostredie, životné poistenie, platené voľno, platená neschopnosť, pracovné vybavenie, služobné auto a ostatné benefity.
Jiří Dědina a Václav Cejthamr vymedzujú organizačnú komponenty takto: ľudia, práca, informácie, technológie.
Ohrozenie, je pojem, ktorý označuje potenciálne nebezpečenstvo, ktoré môže, ale tiež nemusí nastať.
Obežný majetok (Current Assets) - krátkodobý, prevádzkový majetok, v súvahe označený ako obežné aktíva.
Formálna organizačná štruktúra je oficiálne kodifikované hierarchické usporiadanie vzťahov medzi jednotlivými pracovnými miestami v rámci organizačných útvarov a vzťahov medzi útvarmi v rámci organizácie. Zahŕňa vzťahy nadriadenosti a podriadenosti a rieši vzájomné právomoci (kompetencie), väzby a zodpovednosť.
Obvykle osobnosť znamená jedinečné "Ja" človeka so všetkými jeho vlastnosťami, skúsenosťami, charakterom, vlohami, schopnosťami a zručnosťami. V tomto poňatí je charakteristická individuálna jedinečnosť daného človeka, jeho "osobitosť".
Odborná stáž pre študentov je pracovný tréning vo firme pod odborným vedením zástupcu firmy.
Podľa obvyklého poňatie sa organizačná architektúra skladá z mäkkých a tvrdých prvkov. Spojivom medzi nimi je stratégia.
OEM (Original Equipment Manufacturer) je obchodný termín, ktorý označuje výrobca zariadení, ktorého výrobok je predávaný a propagovaný inou obchodnou značkou.
Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje koľkokrát je každá položka zásob počas roka predaná a opätovne naskladnená.
Osobný počítač (Personal Comuter, PC) je taký počítač, ktorý je určený pre jednotlivcov, človeka, používateľa.
Organizačná klíma je atmosféra panujúca v organizácii, organizačnom útvare, skupine, či tímu.
Osobné kvalifikácia (niekedy tiež kvalifikácia osoby alebo osobné kvalifikačný profil) je pojem používaný vv personalistike a riadenie ľudských zdrojov. Používa sa pre opis schopnosti konkrétnej osoby vykonávať určitú profesiu, povolania a pod Skladá sa z jednotlivých kvalifikácií, ktoré dotknutá osoba má - vzdelanie, prax, certifikáty, certifikáty apod
Odpisy označujú peňažné vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku za určité obdobie.
Organický rast firmy je taký rast, keď firma rastie iba vďaka vlastným zdrojom, naberaním zamestnancov a z vlastného zisku. Opakom je neorganický rast - vďaka akvizíciám iných firiem.
Okolité prostredie organizácie je tvorené spoločnosťou, ekonomikou, životným prostredím, kultúrou, technologickým prostredím, legislatívou, verejným sektorom a verejnou správou.
Odpísanie (anglicky Write-Off) znamená zníženie hodnoty majetku (aktív) na nulu.
Obchodný model hovorí, ako zarobíte peniaze. Inými slovami z čoho plynú vaše príjmy.
Osobné údaje sú také informácie, ktoré sa týkajú určitej fyzickej osoby a majú citlivý charakter (napr. Dátum narodenia, adresa). Nakladanie s takýmito údajmi môže byť vzhľadom na právo na súkromie v rôznych krajinách a štátoch obmedzované.
Online predaj je predaj prostredníctvom internetu, tedy predaj pomocou e-shopov, elektronických trhovísk, predaj vnútri aplikácií a podobne.
OEM licencia je spôsob licencovania softvéru, kedy je licencia k danému softvér získaná koncovým užívateľom súčasne so zakúpením hardvér, napríklad počítače, a nie je prenosná na iný počítač.
Organigram (niekedy tiež organogram, organizačné graf, organizačná schéma) je grafické vyjadrenie organizačnej štruktúry.
Oligopol je ekonomický pojem pre takú štruktúru trhu, ktorá je charakteristická malým počtom predávajúcich. Oligopol vzniká v odvetviach, kde existujú bariéry pre vstup nových firiem na trh.
Opakujúce sa príjmy sú príjmy alebo výnosy, ktoré sú založené na pravidelnom poskytovaní služieb.
Nákupná objednávka je obchodný dokument, ktorý vystavuje nakupujúci strana dodávajúca strane. Nákupná objednávka obsahuje množstvo, cenu a špecifikáciu služieb alebo tovarov, ktoré má byť dodané.
Obsah je akákoľvek informácia v písanej, zobrazené, povedané alebo inej forme, ktorá je oznámená svojmu príjemcovi. Obsah môže byť text v dokumente, blog, vo webovej stránke ale aj vo fotografii, videu, rozhlasovom vysielaní a podobne.