ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
NLP (neuro-lingvistické-programovanie) je psychoterapeutická metóda slúžiaca na odstránenie zlých či deštruktívnych spôsobov nášho konania, myslenia a cítenia.
Notácia označuje formálne prostriedky pre popis reality.
Nepriame dane sa označujú aj ako daň zo spotreby, pretože daň je zahrnutá v cene tovaru (statkov) alebo služieb.
Nezaistený dlh (Unsecured debt) je dlh u ktorého dlžník neručí ešte iným svojím majetkom. Z pohľadu veriteľa je taký dlh s väčším rizikom a preto má obvykle vyšší úrok ako dlh zaistený.
Downtime je čas, počas ktorého je systém, stroj, zariadenie alebo infraštruktúra nedostupná (mimo prevádzky).
Neverbálna komunikácia (Nonverbal communication) je pojem sociálnej psychológie. Označujú sa ním všetky mimomoverbální zložky komunikácie.
Neorganický rast firmy je taký, pri ktorom sa firma rozširuje pomocou akvizícií iných firiem.
Nakupujúci je zákazník, ktorý urobil nákup u predajcu. Kupujúci je tá strana, ktorá platí za služby alebo produkty predávajúcemu.
Nákladové stredisko je označenie organizačnej jednotky v rámci spoločnosti, ktorá má náklady a nie je zodpovedná za vytváranie výnosov.
Nominálna hodnota akcie je hodnota uvedená na akciu. Líši sa od trhovej hodnoty.
Best Practice, prekladá sa ako najlepšia prax, osvedčená prax, je pojem pre osvedčené postupy, procesy či osvedčené metódy riadenia, pomocou ktorých sa vo viacerých organizáciách dosiahli dobré výsledky a používajú sa preto ako odporúčanie pre ostatné.
Onboarding je proces nástupu a adaptácie nových zamestnancov, ktorý ich rýchlu orientáciu a začlenenie do firmy, tímu spolupracovníkov i pracovného procesu.
NDA (Non-disclosure agreement) je zmluva medzi dvoma stranami, ktoré si chcú za nejakým účelom vzájomne sprístupniť informácie a chcú obmedziť zaslanie sprístupnených vecí tretej strane.
Nominálna hodnota je hodnota uvedená na cennom papieri a môže líšiť od jeho trhovej hodnoty.
Náhrada (kompenzácia) je niečo, čo dostaneme za spôsobenú škodu alebo odvedenú prácu.
Nákladovosť (anglicky Total Cost Ratio, TCR) je ukazovateľ celkovej efektívnosti firmy. Vypočíta sa pomerom celkových nákladov a celkových výnosov.
Náklady obetovanej príležitosti predstavujú hodnotu nejhodnotnějšího statku, činnosti, alternatívy, ktorá musí byť obetovaná v prospech zvoleného statku, činnosti, alternatívy.
Náklady znamenajú vyjadrenie peňažnej hodnoty všetkých spotrebovaných vstupov pri produkcii výrobkov alebo služieb.
Nefunkčné požiadavky popisujú ako by systém, produkt alebo služba mali fungovať v kontexte jeho použitia. Napríklad požiadavky na výkonnosť, bezpečnosť, prevádzka atď. Dopĺňajú funkčné požiadavky.
Nákupná požiadavka je jedným zo spúšťačov nákupného procesu. Je buď generovaný automaticky systémom alebo ho vytvára konkrétny pracovník, ak potrebuje niečo objednať.
NOA (Net Operating Assets) - čisté prevádzkové aktíva sú aktíva spoločnosti, ktoré sa používajú na dosiahnutie prevádzkového zisku. Skladá sa z čistého pracovného kapitálu a stabilných prevádzkových aktív.
Náklady na služby (Service costs) sú všetky náklady spojené s nákupom služieb. Väčšinou sa jedná o priame výdavky vynaložené za nákup služieb (napríklad IT služby, vedenie účtovníctva, za údržbu).
NAT (Network Address Translation) je funkcia routeru v počítačovej sieti, ktorá umožňuje prekladať IP adresy medzi firemné počítačovou sieťou a internetom.
Neformálne vzdelávanie je celkový pojem pre všetky vzdelávanie mimo klasické školské alebo iné profesijné vzdelávanie. Je to vzdelávanie, ktoré prebieha celý život formou získavania skúseností, skúmanie, poučovanie sa z chýb, mentoringu skúsenejších ľudí a podobne.
Natívna aplikácia je označenie pre takú aplikáciu, ktorá je vytvorená pre konkrétnu platformu, napríklad pre Android, IOS, Windows a podobne. Na žiadne iné platforme natívnu aplikáciu nemožno spustiť.
Nominálne dáta sú také dáta, pri ktorých platí iba to, že dve hodnoty sú rôzne.
Nepriame náklady (Indirect Costs) sú také náklady, ktoré nemožno priradiť konkrétnemu nákladovému objektu.
Náhradný plán či alternatívny plán B (Contingency Plan) je záložný plán pre situáciu, ktorá nie je žiadaná, napríklad katastrofu, pohromu, neočakávané výdavky.
Netiketa je neformálna zbierka pravidiel a zásad slušného ľudského správania na internete pri práci s počítačom, tabletom alebo telefónom.
Nariadenie EÚ (EU Regulation) je najsilnejší právny akt európskeho práva. Nariadenia sú pre členské štáty EÚ záväzné a priamo uplatniteľné bez nutnosti prijímať zákony na úrovni jednotlivých štátov.
Návštevník webu je niekto, kto navštívil webovú stránku a strávil na nej nejaký čas. Návštevník môže byť anonymný, identifikovaný a môže navštíviť stránku raz alebo opakovane.
Nadnárodna korporácia (Multinational corporation, používa sa skratka MNC) je taký podnik, firma so sídlom v jednej krajine, ktorá svoju činnosť prevádzkuje vo viacerých krajinách alebo štátoch prostredníctvom zahraničných, vlastnených alebo kontrolovaných dcérskych spoločností.
Nová ekonomika je označenie súčasného sveta, ekonomického systému v ktorom žijeme a ktorý je založený na využívanie znalostí a internetu.
Neetické správanie je také, ktoré porušuje všeobecne uznávané hodnoty a normy v spoločnosti alebo v konkrétnej organizácii.
Neformálne organizačná štruktúra zahŕňa osobné vzťahy, väzby a interakcie ľudí v organizácii, vzniknuté prirodzene, neformálne a neoficiálne. Odohrávajú sa prirodzeným, neformalizovaným spôsobom mimo rámca formálnej organizačnej štruktúry, resp. jej horizontálne, vertikálne aj diagonálne naprieč.
Nástupníctvo (anglicky Succession Planning) je proces, pri ktorom je určený nástupca pre určitú kľúčovú pracovnú pozíciu a potom je na ňu postupne pripravovaný tak, aby zmena bola pre firmu čo najhladší.