ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Manažérske zručnosti je pojem označujúci požadované zručnosti súčasného manažéra. Najmä ide tieto zručnosti: plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí, komunikovanie, rozhodovanie, riešenie problémov a ďalšie.
Trojuholník projektového riadenia je vyjadrenie troch základných parametrov, ktorými je meraný úspech projektu, teda čas, rozpočet projektu a kvalita výstupov.
Miera krytia dlhového bremena, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje koľkokrát celkový zisk pokryje úrokové platby a splátky istiny.
Manažérske účtovníctvo (Management accounting) - slúži na bezprostredne pre efektívne riadenie podniku a jeho vnútropodnikových útvarov (stredísk).
Model procesu je grafické znázornenie jedného konkrétneho procesu, teda zobrazenie toho, ako sú jednotlivé aktivity alebo kroky procesu za sebou, kto je vykonáva, čo k tomu potrebuje a podobne. Je to vlastne popis toku práce, workflow.
Monológ je rozhovor dvoch alebo viac ľudí, pričom jeden z nich dominuje, jeho aktivita je súvislá, nepretržitá a ostatní účastníci sú tak v pasívnej úlohe poslucháčov. Jeho opakom je dialóg alebo diskusia.
Minimum Viable Product čiže MVP je produkt s najmenšou možnou funkcionalitou ale takú aby ho bolo možné používať.
Monopol je pojem ekonomickej teórie i praxe. Je protipólom dokonalej konkurencie. Ide o situáciu, keď ponuku jediného produktu zaisťuje jediná firma.
Sociálna psychológ organizácie Robert L. Katz identifikoval tri okruhy manažérskych zručností: technické zručnosti, ľudské zručnosti, koncepčné zručnosti.
Marginálny úžitok je pojem, ktorý označuje, o koľko sa zmení celkový úžitok pri zmene spotreby statku (výrobku, služby) o jednotku. S rastom spotrebovávaného množstva statku má marginálny úžitok tendenciu klesať (zákon klesajúceho marginálneho úžitku).
Miera samofinancovania investícií, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje schopnosť podniku financovať plánované investície z vlastných zdrojov.
Motivačná zložka je niečo, čím firma odmeňuje a motivuje pracovníka za jeho prácu a pracovné nasadenie. Medzi motivačné zložky patria finančné odmeny, (základná mzda, plat a bonusy), podiel na firme, uznanie práce, odmeny a darčeky a ďalšie formálne alebo neformálne benefity.
Medvedí trh je výraz pre stav finančných trhov, kedy ceny cenných papierov klesajú alebo sa predpokladá ich pokles. Väčšinou sa takto označuje trend akciového trhu.
V súčasnosti je koncept meritokracia chápaný pozitívne ako organizačné usporiadanie, v ktorom sú pracovníci povyšovanie na základe svojich výsledkov.
Metriky - synonymá indikátory, ukazovatele. Metriky sú spôsoby a nástroje merania. Metrika (indikátor) vyjadruje stav určitého systému, napríklad jeho kvality, efektívnosti a nadobúda pri tom rôznych hodnôt. Pri riadení sa používajú indikátory aj pre definíciu a dosahovanie cieľov (prípadne ich žiaducich hodnôt).
Manažérske rozhodnutie znamená rozhodnutie zodpovedného človeka (manažéra) v určitej situácii a ktoré jednoznačne určuje smer vývoja určitým smerom.
Manažér v organizácii je človek zodpovedný za zverenú organizačnú jednotku alebo inak vymedzenú oblasť. Úlohou manažéra je riadiť, teda plánovať, viesť, organizovať, rozhodovať a kontrolovať ľudí, procesy a ďalšie zdroje vo zverenej zodpovednosti v organizácii.
Man In The Middle (MITM) je druh útoku na bezpečnosť používateľa, pri ktorom útočník potajomky zasahuje do komunikácie medzi dvoma subjektmi a to tak aby verili že komunikujú iba spolu.
Henry Mintzberg definoval manažérske role na základe pozorovaní práce mnohých vedúcich pracovníkov. Celkom stanovil desať druhov rolí v troch skupinách.
Melancholik je typ tichého, premýšľavého, zdržanlivého, pesimistického a rezervovaného človeka.
Makoekonomie je odbor ekonómia, ktorý sa zaoberá správaním ekonomiky ako celku.
Minimálna mzda označuje najnižšiu prípustnú výšku odmeny za prácu v pracovnoprávnom vzťahu.
Masmédiá sú všetky médiá, ktoré zasahujú čo najväčšiu obecenstvo (celosvetovo, celoštátne apodobně). Medzi masmédiá patria najmä televízie, online médiá na internete, rozhlas a tlač.
Materská spoločnosť, Holdingová spoločnosť tiež (Holding company, Parent company) je spoločnosť vlastniaca jednu alebo viac dcérskych spoločností, ktoré riadia alebo ovláda.
Manažérske funkcie, resp. činnosti predstavujú asi najklasickejší spôsob klasifikácie práce manažérov. Riadiacej práce sa podľa tohto konceptu delia na jednotlivé funkcie, resp. činnosti.
MTTR (Mean time to Repair) je ukazovateľ kvality, ktorý vyjadruje čas za ktorý možné zariadenie alebo komponent opraviť alebo vymeniť. Napríklad batériu v zariadení.
Mapa procesov je prehľadné členenie všetkých procesov a činností v organizácii. Mapa procesov členia zvyčajne procesy podľa pridanej hodnoty v organizácii na hlavné procesy, riadiace procesy a podporné procesy.
Metakognice - schopnosť jedinca premýšľať a uvažovať o vlastných myšlienkových procesoch, predovšetkým s cieľom zlepšiť svoje kognitívne schopnosti.
Mikro-nadnárodne firmy sú malé firmy, ktoré fungujú vo viacerých krajinách. Na rozdiel od veľkých nadnárodných korporácií využívajú hlavne ľudské zdroje namiesto politickej a finančnej sily. Vzostup takýchto firiem umožnili možnosti internetu, IT technológií a súkromného kapitálu.
Miera rastu vyjadruje to, o koľko sa zvýši sledovaná hodnota v danom časovom období.
Majetok podniku (business asset), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje aktíva podniku alebo hospodárskej prostriedkami. Majetok podniku je súhrn prostriedkov, ktoré podnik využíva pri svojej hospodárskej činnosti.
Manipulácia v medziľudskej komunikácii je pôsobenie na človeka alebo zaobchádzanie s informáciami tak, aby viedli k aktivite chcené manipulátorom. Zvyčajne je tým myslené falošná alebo nepravdivá manipulácie či dokonca podvod.
Management nižšej úrovne (anglicky Lower management) rieši operatívne, každodenné úlohy priamo medzi zamestnancami. Je to najnižšia úroveň manažmentu organizácie, napríklad manažer projektového tímu.
Medveď (Bear) je označenie pre investora alebo investorov, ktorí predpokladajú pokles cien na trhu.
Mena (Currency) je forma peňazí konkrétneho štátu. Mena sú štátom uznané peniaze obiehajúce vo vnútri štátu alebo menovej únie.
Menový kurz (tiež kurz mien, Exchange rate, FX rate) je cena, za ktorú je jedna mena vyjadrená alebo vymenená v inej mene.
Marketingové mikroprostredie zahŕňa tieto faktory: firemné prostredie, dodávateľsko-odberateľské vzťahy, poskytovateľa služieb, charakter cieľového trhu, konkurencii a vzťahy s verejnosťou.
Manažérska gramotnosť je označenie pre základnú vzdelanosť v oblasti manažmentu a riadenia, teda znalosť základných postupov, metód, techník plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí, komunikovania, rozhodovanie a riešenie problémov.
Mediálna gramotnosť znamená schopnosť ľudí analyzovať, zhodnotiť a vytvárať informačné oznámenie rôznymi spôsobmi a v rôznych médiách a formátoch.
Morálna životnosť je doba počas ktorej daný výrobok ešte spoľahlivo funguje, ale už nie je potrebný, alebo nie je v móde.
Míľnik je nejaká významná udalosť alebo výstup v priebehu projektu. Býva to koniec etapy, výstup odovzdávaný zákazníkovi a podobne.
Merchandising je jeden zo základných nástrojov používaných ako podpora predaja. Je to súbor činností, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa zborí nachádzalo na správnom mieste, v správnom čase a za správnu cenu.
Marketingové náklady sú všetky náklady, ktoré spoločnosť vzniknú v súvislosti s jej propagáciou, prezentáciou alebo inou podporou predaja svojich služieb alebo produktov.
Miera rastu populácie (Population growth rate) je číselné vyjadrenie prírastku populácie ľudí. Aktuálne je globálna miera rastu populácie zhruba 1,1% za rok.
Metadáta sú dáta, ktoré popisujú vlastnosti dát alebo iného obsahu.
Marža je hrubý zisk z predaja produktov alebo služieb. Marža sa vyjadruje v percentách a znamená navýšenie ceny pre koncového zákazníka oproti nákupnej cene od dodávateľa.
MRR (Monthly Recurring Revenue) je ukazovateľ, ktorý meria mesačný obrat z pravidelných výnosov.
Myslenie (Thinking) zahŕňa rozumové procesy a funkcie ako je rozhodovanie, riešenie problémov, vyjadrovanie, tvorivosť, inteligencia apod.
Marketing je pojem, ktorým sa označujú činnosti, procesy a metódy usmerňovanie a aktívneho ovplyvňovania podnikania (obchodných aktivít podniku) podľa potrieb trhu.
Mäkké faktory riadenie organizácie sú také prvky, ktoré existujú vďaka prítomnosti ľudí v organizácii.
Menová politika alebo monetárna politika je ovplyvňovanie a riadenie dodávky peňazí, ovplyvňovanie miery inflácie a kurzu meny v danom štáte, krajine alebo spoločenstvo. Menovú politiku vykonáva zvyčajne centrálna banka.
Marketingové makroprostredie zahŕňa podľa Kotlera a Armstronga tieto faktory: demografické prostredie, ekonomické prostredie, prírodné prostredie, technologické prostredie, politické prostredie a kultúrne prostredie.
Myšlienková zotrvačnosť je tendencia zostávať u predtým formulovaného názoru, viery či výberu niečoho.
Mzda (Wage) je pojem pre odmenu poskytovanú organizácií pracovníkom za prácu. Mzda môže mať podobu peňažného aj nepeňažného (naturálna mzda) plnenia.
M-Learning znamená vzdelávanie pomocou mobilných technológií. Využíva rozšírenie najmä inteligentných telefónov a tabletov k vzdelávaniu.
MTBF (Mean time between failures) je ukazovateľ kvality, ktorý vyjadruje štatistickú spoľahlivosť komponenty alebo systému. Je to teoretická veličina založená na štatistike a laboratórnych testoch.
Management Buy-out (MBO), manažérske odkúpenie, je situácia, keď existujúci management spoločnosti odkúpi kontrolný majetkový podiel v spoločnosti, alebo celú spoločnosť od existujúcich vlastníkov.
Maticová organizačná štruktúra (tiež projektová štruktúra) je jedným z typov organizačných štruktúr. Základom tejto organizačnej štruktúry je klasická vertikálna líniová štruktúra, ktorá je kombinovaná s horizontálne fungujúcimi ad-hoc vytváranými tímy, ktoré sa venujú napríklad špeciálnym projektom.
Memorandum o porozumení je zmluvný dokument, ktorý predbežne vymedzuje obsah budúcej zmluvy medzi dvoma stranami.
Mobilný web je webová stránka prispôsobená zobrazenie na mobilnom telefóne.
Market leader je firma, ktorá má najväčší podiel na trhu v danom odvetví a zvyčajne tiež určuje smer trhu.
Médiá sú všetky prostriedky komunikácie, kde sa čitateľ môže niečo vypočuť, prečítať, vidieť alebo inak dozvedieť. (od novín až po televíziu)
Marketingové riadenie je predovšetkým riadením dopytu. Cieľom je spoznať a pochopiť potreby zákazníkov a ovplyvňovať ich intenzitu, načasovanie a zloženie v súlade so stratégiou organizácie.
Podvrhnutie MAC adresy (MAC spoofing) je neoprávněná zmena, falšovanie MAC adresy sieťového zariadenia.
Mikroekonómia je odbor ekonómie, ktorý sa zaoberá ekonomikou konkrétneho subjektu (firiem, organizácie alebo jednotlivcov).
Mediálny obraz je to, ako firma alebo človek pôsobí v médiách, špeciálne v masmédiách. Je to ako ho ostatní vnímajú na základe mediálnych článkov alebo reklamy, ktoré sa v médiách objavujú.
Medzinárodné finančné inštitúcie sú finančné inštitúcie založené dvoma a viacerými štátmi, ktoré fungujú podľa medzinárodného práva. Ich akcionári sú väčšinou vlády. Medzinárodná finační inštitúcie majú výlučné postavenie na finančnom trhu.
Management Buy-in (MBI) je situácia, keď kontrolný majetkový podiel v spoločnosti od súčasných vlastníkov nakúpi manažérsky tím z inej firmy a nahradí súčasný manažérsky tím.
Mediálne pokrytie (Media Coverage) znamená rozsah prítomnosti v médiách, inými slovami publicitu v médiách. Znamená to ako často sa danú tému, osobnosť, produkt alebo firma objavuje v médiách a s akým dopadom na cieľovú skupinu (zákazníkmi, čitateľa, poslucháča atp.)
Management súhlasov je systém procesov a informačných technológií, ktoré umožňujú dostať pod kontrolu súhlasy ľudí s niečím, typicky so spracovaním ich osobných, citlivých alebo zdravotných informácií.
Marketingové prostredie je prostredie, v ktorom sa odohrávajú marketingové aktivity organizácie. Zahŕňa všetky faktory, ktoré ovplyvňujú firmu, jej výrobné procesy, jej technológie, jej obchod, správanie ich súčasných aj potenciálnych zákazníkov. V podstate ide o analógiu pojmu okolité prostredie organizácie.
Marketingová komunikácia zahŕňa všetku komunikáciu od firmy smerom k súčasným alebo potenciálnym zákazníkom.