ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
LAN, lokálna počítačová sieť je sieť vnútri firiem, budov, kancelárie, domácnosti. Skladá sa z pripojených zariadení, z rozvodov signálu (obvykle káblom alebo vzduchom cez wifi) a aktívnych prvkov (najdôležitejšie je router).
Likvidita z cash flow, je ukazovateľ, ktorý označuje schopnosť podniku splácať svoje splatné záväzky z vytvorených peňažných prostriedkov. Ukazovateľ je odvodený z ukazovateľov likvidity.
Likvidita (Liquidity) je ekonomický pojem, ktorý označuje schopnosť či možnosť predaja aktív (Assets) na finančnom trhu bez vplyvu na pokles ich ceny pri samotnom predaji.
Linkbaiting je jedna z techník optimalizácie vyhľadávania na webe. Jej cieľom je lákanie k tomu, aby ľudia odkazovali na uvedenú webovú stránku. Cieľom je zvyšovanie návštevnosti a budovanie spätných odkazov.
Lojalita znamená vernosť, praktickú ochotu jednotlivca alebo skupiny osôb dodržiavať záväzky, sľuby a dohody voči osobe nadriadených, voči organizácii, inštitúcii alebo aj presvedčenie.
Legislatívne riziká v manažmente rizík, sú pojmom, ktorý označuje riziká spojené s legislatívnou úpravou podnikania.
Licencia je oprávnenie niečo vykonávať alebo môcť niečo používať.
LASER je svetlo zosilnené stimulovanou (vynútenou) emisiou žiarenia. Zväzok laserového svetla je vďaka usmernený a veľmi úzky. Slovo LASER je akronym Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
Lead Management je označenie pre kompletný proces získavania nových zákazníkov.
Líniová organizačná štruktúra je jedným z typov organizačných štruktúr. Ide o jedno zo základných organizačných usporiadaní. Pozície a vzťahy nadriadenosti a podriadenosti sú usporiadané a orientované vertikálne. Každý nadriadený má jasne pridelené podriadené a každý podriadený má jasne prideleného nadriadeného.
Likvidnosť, je ekonomický pojem, ktorý označuje mieru obtiažnosti transformácie majetku do hotovostnej formy čiže schopnosť jednotlivých aktív premeniť sa rýchlo a bez väčších strát na peňažné prostriedky.
Late majority (Neskorá väčšina) je podľa Teórie šírenia inovácií označenie konzervatívnych typov ľudí, ktorí prijímajú inovácie až po tom, čo sa osvedčila u väčšiny, pretože zmeny prijímajú neradi.
Logický rámec riadenia ľudských zdrojov zahŕňa všetky personálne činnosti.
Lombardný úver (Lombard Loan) je pojem, ktorý označuje krátkodobý úver zabezpečený hnuteľnú zástavou.
Leasing je druh finančné služby av podniku patrí medzi cudzie zdroje financovania. Jedná sa o nájom (prenájom) hmotných alebo nehmotných vecí a práv.
Logistika sa zaoberá toky tovarov, peňazí a informácií ako medzi dodávateľom a odberateľom, tak aj vo vnútri jednotlivých firiem, a to vrátane rôznych systémov skladovania zásob. Účelom celého odboru je tieto toky optimalizovať tak, aby predstavovali pre firmu čo najmenšie náklady.
Lead (niekedy Qualified lead, Qualified Prospect) je označenie pre potenciálneho zákazníka, ktorý prejavil konkrétny záujem o konkrétne obchodné ponuku.
Legislatíva je pojem, ktorý má štyri významy: Zákonodarná moc, právny poriadok daného štátu, legislatívny proces a zákonodarný zbor. Legislatíva moderného demokratického právneho štátu (vo všetkých štyroch významoch) vychádza a je založená na koncepcii verejnej moci.
Latencia je oneskorenie. Je to čas medzi nejakú akcií a reakcií. U technológiách je latencia jeden z kľúčových kvalitatívnych ukazovateľov.