ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Kultúra zahŕňa všetky kolektívne aj individuálne výtvory určitej ľudskej civilizácie.
Kyberpriestor je nehmotný svet, virtuálna realita počítačového sveta internetu. Inými slovami je kyberpriestor všetok internet ako taký.
Kríza je označenie pre obdobie spôsobené negatívne udalostí, kedy sú významne ovplyvnené alebo ohrozené výsledky alebo dokonca existenciu organizácie.
Koeficient (anglicky Coefficient) je číslo ktorým je násobená iná hodnota. Je to násobiteľ.
Know-how je znalosť ako niečo robiť dobre. Je to unikátny znalosť bez ktorej nemožno danú vec napodobniť.
Kyberšikana (tiež kybernetické šikanovanie, počítačová šikana či cyberbullying) je druh šikanovania, ktorý sa odohráva prostredníctvom telefónu, počítača a internetu.
Korporácia (Corporation) je pojem pre obchodnú spoločnosť založenú podľa práva konkrétneho štátu, ktorá má samostatnú právnu subjektivitu oddelenú od svojich vlastníkov. Presný význam slova korporácie sa v jednotlivých štátoch (jurisdikciách) líši.
Krytie fixných platieb, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje, či má podnik dostatočné príjmy použiteľné na úhradu záväzkov voči investorom a veriteľom.
Kľúčové kvalifikácie (Core Skills) je pojem, ktorý zaviedol nemecký pedagóg Dieter Mertens pre vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné na výkon povolania.
Komodita je pojem pre výrobok (tovar) alebo surovinu, ktorý je na trhu obchodovaný bez rozdielov v kvalite.
Konkurencia je proces stretu rôznych záujmov rôznych trhových subjektov na rôznych typoch trhov.
Katastrofa (Disaster) je pojem pre náhlu udalosť alebo veľkú nehodu, ktorá spôsobila veľké škody na životoch ľudí, na majetku, na informáciách, na životnom prostredí alebo na iných zdrojoch či aktívach organizácie.
Kancelária (anglicky Office) je pracovný priestor, miestnosť v ktorej sa odohráva administratívna práca. Pracovníci v kancelárii pracujú obvykle s počítačmi alebo s papiermi.
Kompetencie a kompetentnosť sú v praktickom použití takmer synonymá. Kompetencie sú predpoklady či schopnosť vykonávať nejakú činnosť, situáciu či profesiu, zatiaľ čo kompetentost (prídavné meno) je schopnosť konkrétneho pracovníka.
Kvalifikačný profil je pojem používaný v personalistike a riadenie ľudských zdrojov. Používa sa pri stanovení štruktúry kvalifikácie pre konkrétnu profesiu, pracovné miesto a pod. Definuje jednotlivé požadované kvalifikácie (vzdelanie, prax, špeciálne skúšky, certifikáty, ..)
Kontokorentný úver (Overdraft loan) je úver k bežnému bankovému účtu klienta, ktorý umožňuje opakovane prečerpať finančné prostriedky až do výšky povoleného (dohodnutého) úverového rámca.
Korešpondenčné vzdelávanie (niekedy Korespondeční štúdium) je vzdelávanie založené na tlačených študijných materiáloch, ktoré sú študentovi zasielané poštou. Možno povedať, že bolo prvou generáciou dištančného vzdelávania.
Kapitálový trh (Capital Market) je pojem používaný pre označenie tej časti finančného trhu, v ktorej sa odohráva pohyb cenných papierov (securities). Na kapitálovom trhu je predmetom obchodovaný ie strednodobý a dlhodobý kapitál, teda kapitál s nízkou likviditou.
Kampaň je usilovanie v prospech něčeho.Marketingová kampaň sú aktivity v prospech organizácie (napr. firmy) s cieľom upozorniť na jej výrobky a služby, propagovať a podporovať ich predaj.
Kľúčový zákazník (anglicky Key account) je označenie pre významného a dôležitého zákazníka. Kľúčoví zákazníci sú spravidla tí, ktorí firme prinášajú najväčšie výnosy či obrat a starostlivosť o ne (tzv. Key account management) je teda väčšia ako u ostatných zákazníkov.
Kapitalizmus je spoločensko - ekonomický systém založený na voľnom trhu, súkromnom vlastníctve výrobných prostriedkov s maximálnym využitím zdrojov na dosiahnutie zisku.
Koniec životnosti (alebo koniec životného cyklu) znamená koniec výroby alebo koniec podpory produktu alebo služby.
Competitive edge znamená, že má firma veľkú konkurenčnú výhodu oproti ostatným, má veľký náskok a výrazne svoju konkurenciu prevyšuje.
Krátkodobé cudzie zdroje (anglicky Current liabilities) je krátkodobý kapitál so splatnosťou do jedného roka.
Katalóg verejných služieb je pojem používaný pre označenie popis ponuky alebo rozsahu služieb poskytovaných štátom, iným verejnoprávnym subjektom (napr. mestom) alebo iným poskytovateľom, ktorý verejné služby poskytuje.
Kľúčové cieľové ukazovatele sú vopred nastavené ukazovatele procesných cieľov, ktoré ukazujú, čoho má byť procesom dosiahnuté (definujú cieľ).
Kvalita (alebo tiež akosť) je pojem pre spravidla kladné vlastnosti výrobku alebo služby. Kvalitný výrobok alebo služba je v súlade s požiadavkami zákazníkov alebo štandardov.
Kvantový bit (qubit) je jednotka informácie v kvantovej informácie. Je odvodená od klasického bitu, na rozdiel on neho môže nadobúdať hodnoty 0 a 1 ale aj oboch zároveň (to sa nazýva ako superpozícia).
Kompetencie (možno v preklade používať tiež pojem spôsobilosť alebo schopnosť) znamená najčastejšie predpoklady či schopnosť vykonávať nejakú činnosť, situáciu či profesiu. Kompetencie teda znamená spôsobilosť zvládať určitú pracovnú pozíciu, vedieť ju vykonávať, byť v príslušnej oblasti kvalifikovaný, mať potrebné vedomosti a zručnosti.
Keylogging je typ kybernetického útoku, pri ktorom útočník sleduje stlačené klávesy na vašom počítači. Môže tak napríklad zaznamenať vaše heslo alebo iné citlivé údaje.
Kvalita produktu (anglicky Product quality) znamená sadu vlastností určitého produktu, ktorá je očakávaná a chcená zo strany zákazníkov. Spoločne s cenou je kvalita produktu jedným z dôvodov, kvôli ktorému zákazníci urobia svoje nákupné rozhodnutie smerom ku konkrétnemu produktu.
Koncept produktu (anglicky Concept of Product) je nejaký návrh ešte neexistujúceho produktu alebo služby vytvorený tak, aby budúce zákazník mohol získať čo najlepšiu predstavu o tom, ako bude budúca produkt vyzerať. Koncept produktu môže mať podobu skice, počítačového alebo fyzického modelu. Cieľom konceptu je získať najlepšiu možnú spätnú väzbu zákazníka o tom, či produkt bude spĺňať jeho predstavy a potreby.
Koncesie (Concession) je pojem zahŕňajúci oprávnenia na vykonávanie zárobkovej činnosti - živnosti udelené na základe preukázanej spôsobilosti alebo právnych predpisov.
Kariéra je pojem používaný vv personalistike a riadenie ľudských zdrojov pre označenie profesijnej dráhy jedinca, či už celoživotné alebo aj určitej časti jeho života. Ide o postup smerom k inému statusu (spoločenskému iv organizačnej štruktúre), inak postavenému pracovnému miestu, inému sociálnemu postavenie spojenému s inou prestížou, podielom na moci, príjmy apod.
Kvalifikačný deficit je pojem používaný vv personalistike a riadeniu ľudských zdrojov. Vznikne po porovnaní osobnej kvalifikácie človeka (uchádzača) s požiadavkami kvalifikačného profilu profesie alebo pracovného miesta. V prípade zhody, kvalifikačné deficit nevznikne.
Komunikačné vzorce sú pojmom sociálnej psychológie. Ide o štruktúru komunikačných väzieb v pracovnom tíme a jej hodnotenie z hľadiska efektívnosti komunikácie a spokojnosti členov skupiny.
Kompetentný znamená oprávnený alebo spôsobilý. Kompetentní človek má znalosti a tiež oprávnenie niečo vo firme vykonávať.
Konverzný pomer alebo tiež miera konverzie (Conversion rate) je pomer celkových návštevníkov určité webové stránky a tých, ktorí urobia nejakú požadovanú akciu (obvykle nákup). Udáva sa v percentách.
Kontextová reklama je taká reklama, ktorá sa zobrazuje pri súvisiaceho obsahu.
Kompetentnosť je pojem označujúci predpoklady konkrétneho človeka pre výkon určitej práce, činnosti, profesie či miesta. Ide teda o schopnosť konkrétneho človeka danú prácu, činnosť, profesiu alebo miesto zvládnuť.
Klasický alebo tiež tradičný marketing zahŕňa všetky marketingové aktivity, ktoré sa vykonávajú tradičnou cestou, mimo internet. Opiera sa o klasické médiá - najmä televíziu, rozhlas, tlačené noviny a časopisy, telefóniu a veľkoplošné reklamné billboardy.
Kauzalita znamená zákonitú súvislosť javov, z ktorých jeden je príčina a druhý následok.
Konkurenčná výhoda je všetko, čo dáva firme dočasne náskok pred konkurenciou.
Konvergencia znamená zbližovanie, zbiehanie či približovanie. Môže sa jednať o vlastnosti rôznych objektov, procesov či produktov. Opakom konvergencie je divergencia.
Kmeňové dáta sú dáta o zákazníkoch, dodávateľoch, obchodných partneroch, majetku, ľudských zdrojoch, produktoch, materiáloch, projektoch a ďalších veciach. Popisujú ich vlastnosti a parametre.
Kurzové alebo tiež menové riziko vzniká pri zahraničnom obchode možnosťou nevýhodné zmeny kurzu cudzej meny voči mene v ktorej firma obchoduje.
Konkurenčné terén alebo tiež konkurenčná krajina (Competitive Landscape) je prehľad alebo mapa konkurenčných firiem alebo konkurenčných produktov. Je výsledkom analýzy konkurencie.
Konsigenčný sklad je fyzický sklad materiálu, polotovarov alebo dokončených výrobkov u nevlastníka tovaru (napr. Odberateľa, obchodného zástupcu alebo komisionára) vlastnený dodávateľom.
Kvalitatívne dáta sú nečíselné dáta pomocou ktorých popisujeme slovne kvalitu vecí a javov.
Kľúč je nástroj, ktorý je určený na odomykanie zámku.
Klaster firiem je označenie pre vzájomne spolupracujúce a rôznym spôsobom prepojené firmy a inštitúcie v jednom regióne. Typicky sú v klastri prepojené firmy, ich dodávatelia, výskumné inštitúcie, univerzity a podobne.
Kontext znamená súvislosť niečoho - významu, udalostí, dejov, podmienok. Keď je niečo v kontexte tak to nadväzuje na svoje okolie alebo inej súvislosti.
Konzistencia znamená jednotnosť, súdržnosť, spojitosť, tuhosť, pevnosť, hutnosť.
KRI (Key Risk Indicator) je indikátor či metrika používaný pre zhodnotenie miery úrovne a miery rizika.
Kvalifikácia je pojem používaný vv personalistike a riadenie ľudských zdrojov. Kvalifikácia je širší ako pojem vzdelanie. Vzdelanie je súčasť kvalifikácia (kvalifikácie môže byť napríklad prax). Kvalifikácia (z latinského qualis, aký, a facer, robiť) tak znamená ohodnotenie, posúdenia, prípadne určenie spôsobilosti. Kvalifikáciu môžeme tiež chápať ako formálne osvedčenie dosiahnutých výstupov z učenia.
Korešpondencia je vzájomná komunikácia prostredníctvom listov.
Konzumná spoločnosť uprednostňuje materiálne hodnoty, je postavená na veľkej spotrebe, výrobe, predaji a kupovanie tovarov a služieb.
Kritická masa zákazníkov je taký počet zákazníkov, ktorý umožní firme alebo produktu sebestačne, udržateľne fungovať bez vonkajších investícií.
Kalendár (anglicky Calendar) zobrazuje čas členený do jednotlivých hodín, dní, týždňov, mesiacov, rokov alebo iných časových úsekov. Je dôležitý pre plánovanie času a koordináciu tímu a je preto nevyhnutnou súčasťou riadenia úloh, organizovanie, plánovanie a koordinovanie práce vo firme. V kalendári je možné dobre zobraziť jednotlivé schôdzky, úlohy, rokovania, termíny splnenia a podobne.
Katalóg služieb je popis portfólia (ponuky) služieb poskytovateľa.
Krajina (anglicky country) je medzinárodne uznávaná entita vymedzená územím a vlastnou identitou. Na svojom území krajina vytvára a uplatňuje zákony a poskytuje svojim občanom verejné služby.
Kreativita (Creativity) patrí medzi základné psychologické kategórie v oblasti myslenia. Znamená tvorivosť, schopnosť hľadať nové myšlienky, nápady, riešiť problémy novým, neobvyklým spôsobom.
Kyber pronásledovanie (Cyberstalking) je úmyselné a zlovoľné prenasledovanie, zastrašovanie a obťažovanie inej osoby cez internet.
Komunikácia je prenos a zdieľanie informácií.
Kybergrooming znamená vytváranie dôverného vzťahu páchateľom s cieľom vyvolania falošné dôvery obeti a jej vylákáni na schôdzku, ktorej cieľom je obeť pohlavne zneužiť.
Krížový predaj (cross-selling) je obchodná taktika, ktorej cieľom predať viac tovaru alebo služieb odporúčaním súvisiaceho tovaru.
Klubové statky sú pojmom, ktorý označuje statky na rozhraní medzi súkromnými a verejnými statkami. Základné rysy sú nerivalitnost spotreby a vylučitelnost zo spotreby.
Kompatibilný softvér znamená, že je možné ho spúšťať na určité verziu alebo platforme operačného systému. Napríklad aplikácie napísané pre Windows nie sú kompatibilné s platformou Android.
Krádež identity (anglicky Identity theft) je podvodné konanie, pri ktorej nám podvodník odcudzí niečo, čím preukazujeme našu totožnosť a môže sa tak vydávať za nás.
Kickoff meeting je prvé rokovanie alebo prezentáci v rámci projektu. Na kickoff rokovaní sa preberá najmä harmonogram, časový plán projektu, zodpovednosť za výstupy a role jednotlivých členov projektového tímu.
Komunikačné technológie (anglicky Communication technology) sú všetky technológie, ktoré umožňujú prenos dát, hlasu, obrazu, zvuku alebo iných foriem prenosu informácií.
Formy zisku, ktoré sa používajú vo finančnej analýze, ako EBIT, EAT, NOPAT, ekonomický zisk.
Kvantitatívne dáta sú číselné charakteristiky, pomocou ktorých definujeme alebo meriame veci alebo javy. Niekedy sa používa pojem tvrdá dáta.
Ide o indikátory / ukazovatele / metriky výkonnosti priradené procesu, službe, organizačnému útvaru, celej organizácii, ktoré vyjadrujú požadovanú výkonnosť (kvalitu, efektívnosť alebo hospodárnosť).
Kapitál (Capital) je pojem, ktorý označuje zdroje financovania, ktoré spoločnosť používa na zabezpečenie svojej činnosti.