ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
IMHO je skratka, ktorá sa používa v niekoľkých rôznych významoch, jej výklad preto môže byť nejednoznačný. Najčastejšie používané významy v obchodnej korešpondencii sú In My Humble Opinion alebo In My Honest Opinion.
Inzerent je osoba alebo organizácia, ktorá platí za / podáva reklamu.Inzerent volí spôsob a formu reklamy (napr. médium, obsah, rozsah a pod).
Interné, vnútorné faktory sú také, ktoré môže firma, respektíve jej manažment a zamestnanci sami ovplyvniť alebo ktoré oni sami vytvárajú.
Identita znamená totožnosť. Zjednodušene možno povedať, že identita je konkrétna osoba.
Internetová gramotnosť je jednou z vyšších foriem základnej gramotnosti a ide pojem pre základné schopnosť práce so službami internetu. Teda schopnosť vyhľadávať informácie na webových stránkach, scopnost pracovať s e-mailom, a využívať ďalšie služby a možnosti internetu (internetové sociálne siete, diskusné fóra, instant messaging a ďalšie) a ďalšie možnosti e-business riešení.
Internetová doména je unikátne meno konkrétnej adresy na internete, Je to názov unikátnej adresy, ktorý je podobný adrese bydliska (napr www.google.com)
Inflácia je ekonomický pojem, je to nárast všeobecnej cenovej hladiny tovarov a služieb v ekonomike alebo konkrétnej krajine v nejakom časové obdobie.
Impresia je pojem z oblasti internetového marketingu a znamená jedno zobrazenie reklamy.
IPO (Initial Public Offering) znamená proces vstupu podniku cenných papierov na burzu a prvotný ponuku svojich akcií investorovi.
Informačná gramotnosť je jednou z vyšších foriem základnej gramotnosti a ide pojem pre komplexnú znalosť a schopnosť práce s informáciami as nimi spojenými.
Informačné aktíva sú definovateľné celky informácií, ktoré majú pre organizáciu identifikovateľnú hodnotu. Informačné aktíva môžu byť uložené alebo zachytená na akomkoľvek médiu.
Intrapodnikání je využitie podnikateľských zručností a samostatnosti ľudia vnútri veľkých organizácií a korporácií. Ide o využitie ich flexibility, kreativity, samostatnosti a aktivity pri riadení a fungovaní pracovných tímov a inovácií.
ISMS (Information Security Management System) je medzinárodná skratka pre systém stanovujúci základné požiadavky na bezpečnosť všetkých foriem reprezentácie informácií podľa normy ISO27001.
Informačný systém (Information System), skratka IS, je zvyčajne definovaný ako súbor ľudí, technických prostriedkov (hardvér, softvér) a dát, ktoré zabezpečujú požadovanú funkčnosť a poskytujú informácie pre definovaný a požadovaný účel.
IP adresa je adresa každého zariadenia pripojeného k internetu.
Internet je globálna počítačová sieť, respektíve desiatky tisíc jednotlivých sietí, ktoré sú vzájomne prepojené a ktoré umožňujú prevádzku celého radu služieb.
Incident je pojem označujúci nejakou neštandardná alebo nepríjemnú udalosť, ktorá vedie k spusteniu vnútorných podporných procesov.
ICT (Information and Communication Technologies) skratka pre Informačné a komunikačné technológie.
Inštitúcie sú súčasťou organizačnej kultúry. Štruktúry a mechanizmy sociálneho poriadku a kooperácie, ktoré usmerňujú správanie ľudí v spoločnosti (organizácii).
Inkubačná doba (Incubation) je pojem označujúci čas, po ktorý je problém riešený podvedome, zatiaľ čo sa myslenie jedinca vedome venuje iným aktivitám.
Insolvencie (Insolvency) v preklade úpadok je pojem, ktorý opisuje dve základné situácie ...
ISBN (International Standard Book Number) je medzinárodné štandardné číslo knihy, čo je číselný kód určený pre jednoznačnú identifikáciu knižných vydaní.
Index ziskovosti (Profitability Index), vyjadruje pomer prínosov k počiatočným kapitálovým výdavkom.
Informačná bezpečnosť je súhrnné označenie pre aktivity smerujúce k ochrane informácií a informačných a komunikačných technológií.
Influencer je vplyvná osoba, ktorej názory môžu ovplyvniť nákupné rozhodnutia a správanie zákazníkov.
Investor je osoba, ktorá chce zhodnotiť svoje voľné finančné prostriedky.
Insider trading znamená obchodovanie na základe neverejných informácií. Jde o snahu získať obchodné výhody alebo o klamanie zákazníka na základe informácií, ktoré nie sú verejne známe.
Inovátor je podľa Teória šírenie inovácií označenie typu ľudí, ktorí chcú byť medzi prvými pri skúšaní inovačných produktov. Je to zhruba 2,5% populácie.
Infraštruktúra je súbor základného vybavenia, ktoré zaisťuje alebo umožňuje fungovanie nejakého systému.
Investičný kapitál je kapitál firmy, ktorý je použitý pre rozvoj firmy, pre investície do rozvoja produktov alebo firmy ako takej.
Import (dovoz) je makroekomický pojme pre celkový objem produktov a / alebo služieb dovezený na územie štátu ( alebo tiež krajiny či únie ) zo zahraničia.
ISSN (International Standard Serial Number) je medzinárodný číselný kód, ktorým sa identifikujú periodické publikácie (ako tlačenej, tak publikované online).
IaaS (Infrastructure as a Service) - infraštruktúra ako služba - modernejší termín, ktorý nahradil pôvodný Haas. Zmena sa týka aj spôsobu riadenia. V prípade IaaS sa jedná o poskytovanie výpočtového výkonu, infraštruktúry a dátových úložísk, najčastejšie prostredníctvom virtualizácie.
IT Governance je označenie prístupu a spôsobu riadenia IT procesov v organizácii, ktorý zosúlaďuje informačný systém a všetky informačné technológie s globálnou stratégiou organizácie.
Idey sú súčasťou organizačnej kultúry. Zafixované predstavy o fungovaní reality, úplne samozrejmé názory a myšlienky, najhlbšie a neuvedomelá rovina kultúry. Zafixované predstavy o fungovaní reality, úplne samozrejmé názory a myšlienky, najhlbšie a neuvedomelá rovina kultúry.
Interoperabilita znamená že rôzne systémy, stroje či zariadení spolu môžu spolupracovať, spoločne fungovať alebo si rozumieť.
Import ( dovoz ) je celkový objem produktov a / alebo služieb dovezený na územie štátu ( alebo tiež krajiny či únie ) zo zahraničia. Jeho opakom je export.
Informácie predstavujú jeden typ zdrojov, resp. vstupov do produkčného procesu. Informácia je zvyčajne definovaná ako oznámenie znižujúci mieru neurčitosti na strane adresáta.
Informačná stratégia (Information strategy) je označenie pre dlhodobý plán vytvorený na dosiahnutie cieľov organizácie v oblasti nakladania so znalosťami, informáciami či dátami.
Inbound marketing je forma marketingu, ktorá sa snaží zaujať zákazníkov zaujímavým a súvisiacim obsahom. inbound marketing
Insourcing znamená včlenenie pôvodne externe zabezpečovaných služieb (pozri outsourcing), procesov a činností späť dovnútra organizácie.
Inovácia znamená zdokonalenie. Zvyčajne sa rozlišujú sa tieto typy inovácií: inovácia produktu alebo služby, inovácia procesu, organizačné inovácie, marketingové inovácie.
Investícia znamená použitie finančných prostriedkov za účelom ich zhodnotenia.
Internet vecí je prepojenie jednotlivých zariadení prostredníctvom internetu bez aktívnej účasti človeka.
Inteligencia je definovaná ako všeobecná schopnosť jedinca vedome zamerať svoje myslenie na nové požiadavky, je všeobecnou duševnou schopnosťou adaptácie na nové úlohy a podmienky života.
Interaktívna komunikácia (anglicky Interactive communication) je obojsmerná, a taká, ktorá prebieha aktívne medzi dvoma stranami navzájom.
Internetový aktivista (Hacktivist) je typ útočníka na internete, ktorého cieľom je predovšetkým poškodiť reputáciu firiem alebo ďalších inštitúcií.
IBAN (International Bank Account Number) je je medzinárodné číslo bankového účtu používané vo všetkých krajinách Európskej únie umožňujúci uskutočňovať zahraničné platby.
Intelektuálny kapitál tvorí zásoby a toky znalostí v organizácii. Intelektuálny kapitál organizácie v sebe zahŕňa: ľudský kapitál, organizačné kapitál a sociálny kapitál.
Introvert je človek, ktorý je skôr uzavretý, nutne nevyhľadáva spoločnosť, je menej komunikatívne, empatický a uvážlivý.
Internetový protokol (Internet Protocol), zvyčajne sa používa skratka IP, je najpoužívanejší protokol pre komunikáciu v počítačových sieťach a na celosvetovej sieti Internetu. Je to množina pravidiel popisujúcich prenos dát prostredníctvom siete.
IQ je skratka pre Inteligenčný kvocient a znamená vyčíslenie inteligencie človeka podľa štandardizovaných inteligenčných psychologických testov. Je to jeden zo spôsobov meranie inteligencie človeka.
Informačný systém podniku tvoria informačné technológie, dáta a ľudia. Jeho účelom je uchovanie a poskytovanie informácií a dát jeho ľuďom.
Počítačová bezpečnosť je súčasť informačnej bezpečnosti zameraná na bezpečnosť súvisiace s informačnými a komunikačnými technológiami.
IMO je skratka z anglického výrazu In My Opinion a znamená podľa môjho názoru. Je všeobecnejší než používaná skratka IMHO.
Image firmy je to ako pôsobí firma na svoje okolie, ako ju ostatní - zákazníci, konkurencia, obchodní partneri, zamestnanci aj uchádzači o prácu vnímajú. Je to postavenie firmy v očiach ostatných, aké pocity a emócie v nich firma a jej produkty vzbudzujú.