ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Pojem hardvér označuje technické komponenty počítača alebo informačného systému.
Hodnoty a normy sú súčasťou organizačnej kultúry. Skutočnosti, ktoré sú v organizácii považované za významné a dôležité, nepísané pravidlá a zásady správania sa - čiastočne neuvedomujú rovina kultúry. Niekedy sa používa termín zdieľané hodnoty.
Hospodársky rok (fiškálny rok) je ekonomický pojem, ktorý označuje účtovné obdobie, ktoré sa začína prvým deň iného mesiaca, ako je január.
Harmonogram je označenie pre časový plán, ktorý obsahuje postupnosť realizácie jednotlivých aktivít v rámci nejakej naplánovanej akcie, najčastejšie projektu (pozri Harmonogram projektu), alebo stratégie. Harmonogram ale môže byť všeobecne vytvorený pre akúkoľvek akciu s nejakým cieľom.
Hardware ako služba (Hardware as a Service) - hardvérové ​​zdroje sú sprístupňované ako služba, sú dynamicky škálovanie a ich výkon či kapacita sú prispôsobované potrebám zákazníka, pre službu je dojednaná SLA.
Hotovostná platba (anglicky Cash Payment) je taká platba, ktorá prebehne prostredníctvom fyzických peňazí (hotovosti). Pri nej sa teda musí osobne stretnúť kupujúci, ktorý odovzdá peniaze predávajúcemu za služby alebo produkty ktoré kúpil.
Hrubý domáci produkt (HDP) - (GDP - Gross Domestic Product) - je celková peňažná hodnota statkov a služieb vytvorená za dané obdobie na určitom území.
Hrozba (Threat) je pojem používaný v riadení rizík pre označenie zdroja nejaké negatívne udalosti, sily, osoby alebo aktivity, ktorá chce alebo môže poškodiť nejakú hodnotu. Niekedy sa tiež používa pojem nebezpečenstvo. Hrozba má nežiaduci vplyv na bezpečnosť alebo môže spôsobiť škodu, stratu, nežiaduce zmenu, či iný nežiaduci jav.
Heslo je reťazec slov, znakov alebo niečoho iného, ktorý slúži na overenie používateľa, pretože on je jediný, kto ho pozná.
Honorár je finančná odmena, ktorú dostáva autor za použitie výsledkov jeho duševného vlastníctva alebo alebo vlastník za použitie jeho majetku.
Hospodárnosť (Economy), vyjadruje "robiť veci hospodárne (úsporne)" a označuje všeobecne snahu vedúce k minimalizácii vynaložených zdrojov, najmä finančných zdrojov.
Hotovosť, hotové peniaze (Cash, obeživo) sú peniaze vo svojej fyzickej podobe, teda vo forme bankoviek alebo mincí. Hotové peniaze majú vždy podobu konkrétnej meny.
Homeostáza je pojem, ktorý v teórii systémov označuje udržiavanie rovnováhy medzi vnútorným prostredím systému a jeho okolím.
Hospodársky výsledok je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi.
Hyperkonkurence sa objavuje vo chvíli, kedy technológie alebo ponuky firiem sú natoľko nové, že štandardy a pravidlá vzájomného súperenia firiem sú ešte len vytvárané, čím vznikajú konkurenčné výhody, ktoré nie sú dlhodobo udržateľné.
Hlavné procesy sú tie procesy organizácie, ktorých predmetom je výroba tovarov alebo poskytovanie služieb zákazníkom.
Hospodárske stredisko (Profit Center) je označenie organizačnej jednotky vo firme, pre ktorú sú zaznamenané náklady aj výnosy a ktorá je zodpovedá za zisk.
Hoax je označenie pre poplašnú alebo nepravdivú správu, informáciu, ktorej cieľom je spravidla vyvolať reťazové šírenie.
Holismus a redukcionizmus sú dva protikladné prístupy v teórii systémov, ktorá sa využíva aj v teórii riadenia.
Harmonogram projektu je označenie pre časový plán projektu, ktorý obsahuje postupnosť vykonanie jednotlivých činností, plánovaná dátumu plnenia týchto činností a kľúčové míľniky projektu.
Hlavná kniha (General Ledger,) je súhrn všetkých účtov, ktoré sa používajú v organizácii (respektíve v účtovnej jednotke) teda všetky účtovné operácie.
Hrubé rozpätie je pojem, ktorý označuje tržby po odpočítaní variabilných nákladov. Ukazovateľ udáva, koľko percent z každej koruny tržieb tvorí príspevok na úhradu fixných nákladov a tvorbu zisku.
Hierarchie stratégií opisuje usporiadanie a vzájomné vzťahy globálnej stratégie a čiastkových stratégií organizácie. Jednotlivé stratégie sú hierarchicky usporiadané a logicky previazané na úrovni vízií, poslania, cieľov aj metrík.
Hot swap znamená výmena, nahradenie alebo pripojenie komponentov nejakého systému bez nutnosti jeho vypnutia. Inými slovami výmena za prevádzky.
Hierarchia je usporiadanie prvkov vo vzájomnej nadradenosti a podriadenosti. Vždy platí, že nejaký prvok je nadriadený inému a naopak.
Hlavný prúd (Mainstream) je označenie štýlu alebo názoru ktorým sa riadi alebo ktorý zastáva väčšina ľudí. Mainstream existuje takmer vo všetkých oblastiach, napríklad v hudbe, politických názoroch, názoroch v masmédiách, vedeckých názoroch a podobne.
Medzné náklady sú náklady potrebné na vyrobenie dodatočnej jednotky výstupu (výrobku, služby).
Hodnotová ponuka pre zamestnancov (Employee value proposition, EVP) znamená sadu toho, čo ponúka firma alebo iná organizácia svojim zamestnancom výmenou za ich lojalitu, zručnosti a schopnosti.
Hrubý zisk (anglicky Gross profit) je rozdiel medzi čistými tržbami (Net Revenue) a náklady predaných výrobkov alebo poskytnutých služieb. Hrubý zisk zvyčajne zahŕňa náklady na odpisy a nezahŕňa dane.
HCM (Human Capital Management) je skratka pre riadenie ľudského kapitálu a zahŕňa všetky procesy riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.