ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Go-to-market stratégia je akčný plán vstupu na nejaký trh. Môže to byť vstup s novým produktom na existujúci trh alebo vstup na úplne nové trhy s existujúcim produktom.
Skupinový chat (Groupchat) umožňuje textovú a silne interaktívnu komunikáciu skupín ľudí v reálnom čase. Je to verzia chatu, ktorá je určená pre viacerých ľudí a vytvorená z rôznych tematických pracovných skupín.
Spracovaním osobných údajov podľa GDPR sa rozumie akýkoľvek úkon alebo súbor operácií s osobnými údajmi, ktoré sa vykonávajú pomocou či už automatizovane.
Spracovateľ osobných údajov (osobný údaj, spracovateľ) je podľa GDPR subjekt (osoba, úrad, firma), ktorý spracováva osobné údaje na meno správcu osobných údajov. Napríklad, môže to byť účtovná firma, spoločnosť spracúvajúca mzdy alebo marketingové údaje zákazníkov.
Subjekt údajov (anglicky Data Subjekt) je podľa GDPR konkrétny človek, ktorého osobné údaje sú spracovávané buď správcu, alebo spracovateľ.
Súhlas (Consent) podľa GDPR je akýkoľvek slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba (človek) prejaví svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov.
Geodatabáza, slovensky tiež priestorová databáza, je pojem, ktorý označuje databázu uchovávajúci priestorové údaje.
G2B (Government to Business) je pojem používaný pre označenie vzťahov medzi organizáciami (subjekty) verejnej správy a podniky.
Governance je pojem pre aktivity reprezentujúce vôľu vlastníkov prípadne ďalších záujmových skupín (stakeholders). Governance tvorí vrstvu medzi vlastníkmi a manažmentom organizácie a zabezpečuje ochranu záujmov vlastníkov.
Záznamy o činnostiach spracovaní osobných údajov podľa GDPR sú informácie o tom, aké činnosti spracovanie osobných údajov organizácie realizuje, aké osobné informácie vedie, prečo je vedie, kde a ako ich uchováva a kto k nim môže.
Citlivé osobné údaje (Sensitive personal data) sú podľa GDPR špeciálna kategória osobných dát, ktoré podliehajú osobitnej ochrane. Sú to napríklad informácie o zdravotnom stave, sexuálnu orientáciu, trestných deliktoch, právoplatnom odsúdení, rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženské alebo filozofické presvedčenia alebo členstva v odboroch.
Osobné údaje (Personal Data) podľa GDPR sú akékoľvek informácie o konkrétnom človeku (tzv subjekt údajov) pomocou ktorých môže byť konkrétny človek určený. Typicky je to meno, priezvisko, adresa bydliska, vek, pohlavie a podobne.
Záväzné firemné pravidlá (Binding Corporate Rules, BCR) je podľa GDPR sada pravidiel a princípov, ktoré zaisťujú stupeň ochrany osobných dát pri medzinárodnom prenose údajov v rámci koncernu.
G2G (Government to Government) je pojem používaný pre označenie vzťahov medzi organizáciami verejnej správy.
Príjemca je podľa GDPR osoba, ktoré sú osobné údaje poskytnuté.
GIS je informačný systém schopný pracovať s priestorovými dátami. Základom systému je geodatabázy uchovávajúci priestorové údaje.
Guerilla marketing je forma marketingu a propagácie využívajúci netradičné a nevšedné metódy, vďaka ktorým sa snaží dosiahnuť maximálneho efektu zároveň s minimálnymi nákladmi.
Globalizácia je pojem používaný v celej rade významov a rozlične definovaný. Väčšinou znamená, že politika, ekonomika, spoločnosť, technológie, legislatíva a životné prostredie kdekoľvek na svete získavajú a majú v nejakom zmysle celosvetový (globálny) dopad alebo charakter.
gTLD (Generic Top Level Domain) je skratka pre všeobecné domény, ktoré nie sú spojené so žiadnym konkrétnym štátom (napríklad .com, .net, .org, .info)
Gramotnosť je pojem používaný pre schopnosť človeka čítať, písať a počítať. Gramotnosť vyjadruje schopnosť porozumieť a orientovať sa v texte, schopnosť podpísať sa a schopnosť základných počtov.
Goodwill je pojem používaný pre trhom oceňovanú hodnotu podniku (výrobku alebo služby), ktorá zvyšuje jeho celkovú hodnotu nad rámec sumy jeho fyzických aktív.
G2C (Government to Citizen) je pojem používaný pre označenie vzťahov medzi organizáciami (subjekty) verejnej správy a občanom. Niekedy sa používa skratka C2G (Citizen to Government) s prakticky zhodným významom.
Správca osobných údajov (Data Controller) je podľa nariadenia GDPR firma, úrad alebo osoba ktorá nesie zodpovednosť za spracovanie osobných údajov.
Gemba je japonský výraz z oblasti riadenia kvality pre reálne pracovné prostredie, pracovisko - teda miesto, kde vzniká hodnota.