ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Formálna komunikácia (anglicky Formal Communication) je komunikácia oficiálna. Je typicky nejakým spôsobom kontrolovaná, predpísaná a jej forma a náležitosti sú vopred dané.
Formát znamená veľkosť, rozmer, tvar, syntaxi alebo usporiadanie niečoho.
Falošná identita je taká identita osoby za ktorou sa skrýva alebo ju ovládané niekto iný ako kto je na prvý pohľad uvedený.
Fyzická osoba právny pojem pre človeka, ľudskú bytosť. Protikladom je právnická osoba, čo je firma alebo iná organizácia založená podľa práva.
FFF financovanie je spôsob financovania podnikania pomocou Family (rodiny), Friends (priateľ) alebo Fools (bláznov).
Flegmatik je typ rozvážneho, pokojného, starostlivého, mierumilovného ale aj pasívneho človeka, ktorý sa dobre vie ovládať a nie je rád stredobodom pozornosti.
Finančný lízing je druh lízingu, jeho podstatou je dlhodobý prenájom, kedy po skončení doby prenájmu dochádza zvyčajne k odkupu prenajatej veci nájomcu.
Finančné inštitúcie (Financial Institutions) sú všetky organizácie, ktorých hlavnou činnosťou je hospodárenie s finančnými zdrojmi alebo cennými papiermi.
Fixné náklady sú náklady, ktoré priamo nezávisí na objeme vyprodukovaných výrobkov alebo poskytnutých služieb.
Fáza projektu je ucelená časť životného cyklu projektu. Typické fázy projektu sú príprava, plánovanie, realizácia a ukončenie.
Finančná stabilita (Financial Stability), je ekonomický pojem, ktorý označuje finančnú rovnováhu.
Firemná kultúra je prevládajúci spôsob konania, správania, obliekania návykov ktoré existujú vo firemnej komunite. Je formovaná ľuďmi, predovšetkým silnými osobnosťami, lídrami vo firme.
Formát súboru určuje akým spôsobom bude počítač so súborom pracovať a aká aplikácia bude súbor otvárať. Formát súboru možno zvyčajne poznať podľa prípony súboru. Existuje veľké množstvo rôznych formátov.
Firemné pravidlá sú písané inštrukcie, ktoré umožňujú usmerňovať správanie a rozhodovanie ľudí v organizácii.
Finančný majetok je súhrn všetkých peňažných prostriedkov alebo iných cenných papierov firmy.
Financie predstavujú jeden typ zdrojov, resp. vstupov do produkčného procesu. Finančné zdroje sú z ekonomického hľadiska súčasťou aktív (majetku) organizácie.
Fúzia spoločností (Mergers & Acquisitions) je súhrnný pojem, ktorým označujeme spoj spojenie organizácií. Fúzia spoločností môžu prebehnúť dvoma základnými spôsobmi - splynutím alebo zlúčením.
Finančný audit je nezávislé posúdenie finančnej výkazov organizácie. Jeho cieľom je posúdenie, či potvrdenia vierohodnosti finančných výkazov účtovnej jednotky - či sú obrazom skutočného stavu organizácie.
FTE (Full-time equivalent) je pojem, ktorým sa označuje jednotka, ktorou sa vyjadruje miera zapojenia či kapacita zaťaženie pracovníka prepočítanú na 100% kapacitu. Inými slovami ide o ekvivalent jedného pracovníka na plný úväzok.
FAQ je skratka z anglického výrazu Frequently Asked Questions a znamená často kladené otázky. Jedná sa o zoznam často kladených otázok zákazníkov a odpovedí na ne.
Finančné výkazy (Financial Statements) niekedy tiež účtovné výkazy je pojem, ktorý sa používa pre súhrnné označenie povinných výkazov zobrazujúcich základné finančnú situáciu podniku.
Fiškálna politika je súbor pravidiel a opatrení, ktorými vláda ovplyvňuje makroekonomické podmienky a teda vývoj ekonomiky štátu.
Faktúra (Invoice, Bill) je obchodný dokument vystavený predávajúcim kupujúcemu za dodaný služby alebo tovar.
FYI je skratka z anglického výrazu For Your Information a znamená pre vašu informáciu, na vedomie.
Formálne vzdelávanie je oficiálny vzdelávanie poskytované kvalifikovanými lektormi, učiteľmi či školami. Je ukončené nejakou formou certifikátu alebo osvedčenie.
Formálne znamená vyhovujúce požiadavkám alebo predpisom a tiež zdôrazňujúce formu alebo súlad s normou a zvyklostí.
Freelancer je označenie pre nezávislého profesionála, ktorý sa necháva najímať firmami na prácu, na ktorú sa špecializuje. Slovo Freelancer pochádza z angličtiny.
FAO (niekedy tiež FAO) kratka z anglického výrazu For the Attention Of a znamená k rukám.
Fiškálny útes (Fiscal Cliff) je pojem pre ekonomický efekt, ktorý hrozí v USA koncom roka 2012, pre bezprecedentné štrukturálne dieru - rozdiel medzi federálnymi výdavkami a príjmami.
Fyzická životnosť je doba po ktorej dôjde k zastaraniu, zlyhania alebo nefunkčnosti nejakého produktu, zariadení, vybavenia alebo nehnuteľnosti.
Fyzické opotrebenie znamená postupné vzhľadové opotrebovanie, únavy materiálu, zhoršovanie funkcií, spoľahlivosti a znižovanie výkonu.
Faktoring je pojem, ktorý označuje predaj krátkodobých hromadných pohľadávok, ktoré nie sú zabezpečené, plynúcich z predaja tovaru a služieb předdobou ich splatnosti.
Full time job (Full Time) je anglický neformálny výraz pre plný pracovný úväzok, teda pre pracovnú náplň, ktoré je venované 100% pracovného času, zvyčajne 8 hodín v pracovných dňoch.
Finančná gramotnosť je jednou z vyšších foriem základnej gramotnosti a ide pojem schopnosť jedinca rozumieť základným ekonomickým princípom, postarať o svoje osobné financie, zabezpečenie seba a rodiny, ako nenaletieť rafinovaným marketingovým trikom.
Freemium je názov pre obchodný model poskytovania produktov or služieb, ktorý je založený na tom, že základ (základná funcia alebo obsah) je zadarmo ale rozšírené možnosti (napr. rozšírené funkcie alebo rozšírený obsah) sú spoplatnené. Slovo Freemium je zložené z dvoch slov Free (zadarmo) a Premium (prémiové - rozšírené a platené).
Funkcionálna organizačná štruktúra je jedným z typov organizačnej štruktúry. Základom tejto štruktúry je usporiadanie, kedy má pracovník rôzne nadriadené pre rôzne oblasti fungovania organizácie.
Finančné účtovníctvo - sleduje informácie za podnik ako celok a je určené predovšetkým pre externých používateľov (napr. daňové úrady, banky).
Falošná faktúra je faktúra vystavená za tovar alebo služby, ktoré neboli poskytnuté a ku ktorým teda ani neexistuje objednávka. Jej cieľom je podvod.
F2F je skratka z anglického Face-to-Face a znamená osobne.
Forfaiting je pojem, ktorý označuje odkúpenie (odplatný prevod) doteraz nesplatených pohľadávok.
Finančný trh je pojem používaný pre označenie tej časti trhu, v ktorej sa odohráva pohyb finančných zdrojov, peňazí, cenných papierov, akcií, dlhopisov, zmeniek, šekov a iných finančných derivátov a inštrumentov.
Favikona (Favicon) je ikona použitá na označenie a odlíšenie internetové stránky. Favikona je ten malý obázek čo sa zobrazuje na záložke v internetovom prehliadači pri načítaní stránky.