ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Efektívnosť (Efficiency), tiež označované ako účinnosť alebo efektívnosť, označuje všeobecne efektívnosť vložených zdrojov a úžitok nimi získaný. Inými slovami sa jedná o pomer vstupov a výstupov nejakej činnosti či systému.
Existujú štyri modely elektronického obchodovania, ktoré využívajú prostredí internetu a možnosti moderných informačných a komunikačných technológií.
Emisné ážio je rozdiel medzi nominálnou hodnotou akcií a ich trhovým kurzom.
Export (vývoz) v ekonomike štátu je makroekonomický pojem pre celkový objem produktov a služieb nakupovaný zahraničnými subjektmi.
Enterprise Application Integration (EAI) - prístup, technológie a služby umožňujúce systémovú integráciu.
Evidencia zamestnancov sú všetky informácie vedené o zamestnancoch organizácie.
Ekonomický zisk je celkový výnos kapitálu znížený o náklady na kapitál.
Etalón je štandard pre meranie. Môže to byť prototyp alebo nejaký model, podľa ktorého sa riadime alebo porovnávame skutočnosť.
eSkills označujú schopnosť pracovať s počítačom as informáciami v elektronickej podobe.
Ekonomická bublina je nenormálna, niečím zvláštnym spôsobená odchýlka cien na trhu, ktorá sa líši od ich skutočnej alebo očakávanej hodnoty. Býva spôsobená napríklad špekulácií.
End-to-end šifrovanie znamená že komunikáciu prebiehajúcu medzi dvoma stranami (odosielateľ a príjemca) môžu prečítať práve len tieto dve strany a ako samotná komunikácia, tak správy v zariadeniach oboch strán sú chránení proti odpočúvaniu.
Úspory z výroby vo veľkom znamenajú znižovanie nákladovej ceny jedného výrobku v dôsledku zníženia nepriamych nákladov.
Extrovert je človek, ktorý je spoločenský, zhovorčivý, komunikatívna a ľahko nadväzuje kontakty.
Emitent je osoba, ktorá vydáva alebo predáva nejaké cenné papiere.
Etické správanie je také správanie, ktoré je v súlade so všeobecne prijatými a uznávanými súbory pravidiel slušnosti a správanie v danej firme, krajinu, štátu alebo spoločnosti. Je ovplyvnené kultúrou okolitého prostredia.
Emočná inteligencia (Emotional Intelligence) je pojem psychológie. Goleman definoval emočnú inteligenciu ako: "Schopnosť vyznať sa sám v sebe iv ostatných, vnútorná motivácia a zvládanie vlastných emócií i emócií cudzích."
Eisenhowerov princíp je technika určovanie priorít v rámci (seba) organizovanie rozhodovacie práce manažéra (typicky vrcholového), ktorú vypracoval Dwight Eisenhower
Ethernet je technológia pre lokálne miestnych sietí (LAN) s využitím káblového spojenia.
Ekonomika zdieľanie (Sharing Economy) je pojem pre ekonomický model založený na zdieľanie, požičiavanie, prenájmu či výmenách produktov.
E2E je skratka End-to-End a znamená iba medzi dvoma stranami.
Eskalačný proces je proces pri ktorom sa vyriešenie nejakej situácie posúva na vyššiu úroveň riadenia alebo odbornosti, pretože túto situáciu nie je možné vyriešiť na nižšej úrovni.
e-Government (niekedy tiež eGovernment) je pojem pre využitie rôznych nástrojov, metód a informačných a komunikačných technológií s cieľom zlepšiť verejné služby pre podniky a občanov.
Ekologické riziká v manažmente rizík, sú pojmom, ktorý označuje riziká spojené s ekológiou.
EQ je skratka pre emočný kvocient a znamená vyčíslenie miery emočnej inteligencie človeka podľa psychologických testov.
Etapa projektu je určitá časť projektu, ktorá sa odvíja od jeho harmonogramu. Etapy sú obvykle nejaké čiastkové výstupy projektu ukončené míľnikom.
Enterprise Architecture - Ide o formálny opis architektúry organizácie a jej kľúčových prvkov, ktorý sa často používa v informatike.
Exit stratégia je dopredu naplánovaný spôsob ukončenia nejaké situácie. Stanovuje ako ďalší postup pri dosiahnutí nejakého strategického cieľa.
e-Business (niekedy tiež eBusiness) je pojem pre označenie elektronického podnikania, teda využívanie informačných a komunikačných technológií (ICT) a výhod internetu v podnikaní.
Empatia je schopnosť porozumieť emóciám a témami druhého človeka.
Etika (z gréckeho ethos - mrav) skúma morálku alebo morálne relevantné rokovania a jeho normy.
Ekonomická pridaná hodnota (Economic Value Added), zvyčajne sa používa skratka EVA, je pojem, ktorý označuje v súčasnosti veľmi významné hodnotovú mieru výkonnosti podniku.
e-Learning (niekedy tiež eLearning) je pojem používaný pre elektronické vzdelávanie, teda vzdelávanie s využitím informačných a komunikačných technológií. e-learningové vzdelávanie využíva rôzny multimediálny obsah, ako sú prezentácie, texty, odkazy, video, animované sekvencie, hlasové komentáre, zdieľané pracovné plochy, vlastné poznámky, testy, atď.
Emisie akcií znamená vydanie akcií podniku s cieľom zvýšiť základný kapitál.
EULA je skratka pre End User Licence Agreement, čo je licenčnú dohodu uzatvárané pred nákupom konkrétneho software (programu) medzi zákazníkom a tvorcom či výrobcom toho softvér.
Ekonomika znamená hospodárenia nejakého subjektu (napr. organizácia) a jeho výsledky. Tiež ide o samostatnú ekonomickú vednú disciplínu (podniková ekonomika a pod).
E-mailová adresa je údaj, ktorý v e-mailovej správe určuje adresáta správy, komu je e-mail posielaný. Jednoznačne identifikuje poštovú schránku používateľov e-mailu. E-mail môže byť poslaný V konečnom dôsledku emailových adries.
Externality sú zvyčajne nezamýšľané dôsledky určité ekonomické činnosti. Náklady za ne nenesie ich pôvodcu (producent), ale iné subjekty. Trhové subjekty z hľadiska trhových síl nič nemotivuje k odstraňovaniu externality.
Ekonomická sféra z pohľadu spoločenskej zodpovednosti zahŕňa zhodu na požiadavkách, ktoré sa vzťahujú k princípom riadenia a kontroly organizácie, boj proti zneužívaniu dôverných informácií, akcie proti úplatkárstvu, chudobe a pranie špinavých peňazí.
ERP - Enterprise Resource Planning, prekladané ako plánovanie podnikových zdrojov alebo ako plánovanie zdrojov organizácie. Ide o spôsob riadenia a plánovania zahŕňajúci všetky zdroje spojené s celou organizáciou (podnikom).
Externé, vonkajšie faktory sú také, ktoré firma nemôže ovplyvniť a musí sa im prispôsobiť.
Exit je plánované opustenie, ukončenie alebo výstup z firmy, trhov alebo zmluvného vzťahu. Najčastejšie exit značí predaj podielu vo firme.
Európska spoločnosť (Societas Europaea), skratka SE je typ akciovej spoločnosti, ktorá je založená Európskym právom.
Evidencia organizačnej štruktúry je vedenie informácií o usporiadaní vzťahov medzi jednotlivými organizačnými jednotkami a pracovníkov v rámci organizácie.
Ekonomický rast je vzostup hodnoty tovaru a služieb v danej ekonomike (napr. Krajinu, štátu)
Ekonomická vzácnosť (Scarcity) je fundamentálna pojem ekonomickej teórie. Ekonomická vzácnosť je hlavná charakteristika ekonomických statkov, ktoré sú na rozdiel od voľných statkov pre spotrebiteľa ekonomicky vzácne čo vedie k ochote za ne zaplatiť.
Emócie patria medzi základné psychologické kategórie. Sú to subjektívne citové prežitky (napr. radosť, strach, prekvapenie) a ich sprievodné fyziologické zmeny (napr. tlak, tep a pod).
Ekonomická rovnováha je stav pri ktorom sú ponuka a dopyt vo vyrovnanom stave.
Ekonomika predplatného je koncept opisujúci ekonomické prostredie, v ktorom spoločnosti z tradičného modelu, kde zaplatia za prechod produktu na obchodný model založený na predplatnom.
Elasticita (elasticity) je pojem ekonomickej teórie pre citlivosť ponúkaného či dopytovaného statku na jeho cenu.
Early adopter je typ zákazníka, ktorý je ochotný skúšať a používať nové veci a je ochotný riskovať alebo strpieť nepohodlie len aby mohli používať produkt s predstihom.
Early majority (Skorá väčšina) je podľa Teórie šírenia inovácií označenie pragmatických typov ľudí, ktorí prijímajú inovácie nadpriemerne ľahko a rýchlo, ale nie sú to lídri.
Elevator Pitch (alebo Elevator Speech) je anglický neformálne výraz pre stručné predstavenie spoločnosti, produktu, projektu či Startup potenciálnemu obchodnému partnerovi alebo investorovi.
Etiketa je súbor pravidiel spoločenského správania, ktoré určujú spôsob očakávaného správania v určitej situácii, v určitom kultúrnom prostredí alebo sociálnej skupine.
Explicitné vedomosti sú také vedomosti, ktoré môžu byť vyjadrené vo formálnom jazyku, ľahko sa odovzdávajú druhým, ľahko sa spracovávajú pomocou informačných technológií a sú prechovávané v databázach.