ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Doba splatnosti pohľadávok (Average Collection Period, DSO - Day 's Sales Outstanding), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje koľko dní trvá, než sú pohľadávky prevedené na peniaze (inkasované).
De-facto štandard je taký štandard, ktorý nie je vynútený žiadnym zákonom ale je bežne používaný a uznávaný odbornú komunitou alebo trhom.
Disruptívne technológia zásadným spôsobom prekonávajú a vytláčajú existujúce technológie.
Dynamická komunitná skupina je dočasné a rýchlo sa meniace usporiadanie nejakej sociálnej skupiny, pracovné skupiny alebo tímu bez pevného riadenia.
Dátová suverenita znamená že dáta podliehajú zákonom krajiny v ktorej sú uložené.
Dátové médium je nejaký nosič dát, médium, na ktoré je možné zaznamenať dáta, signál alebo informáciu. Môže byť magnetické, elektronické optické alebo fyzikálne.
Dichotomická otázka je otázka, ktorá umožňuje iba jednu z dvoch možných odpovedí (napr áno-nie)
Domácnosť je súhrnné označenie všetkých ľudí žijúcich v spoločnom byte alebo dome.
Daňová záťaž je množstvo peňazí, ktoré jednotivci alebo firmy odvedú na daniach štátu alebo lokálnym autoritám. Daňová záťaž v rôznych štátoch, jurisdikciách a je tiež rôzna podľa príjmu zdaňované osoby.
Daň z príjmov právnických osôb je daň, ktorú sú zdaňované príjmy nebo zisk právnických osôb (organizácií alebo firiem).
Dopyt (Demand) je pojem ekonomickej teórie. Dopyt je množstvo statkov alebo zdrojov na trhu, ktoré je kupujúci (zákazník) ochotný zaobstarať za určitú cenu, v určitý čas a na určitom mieste.
DoS útok (Denial-of-service) je typ útoku na počítač alebo sieť, ktorý spôsobí zapchaniu sieťového pripojenia alebo kapacity servera obrovským množstvom požiadaviek a teda spôsobí jeho nedostupnosť.
Disaster Recovery znamená obnovenie po havárii. Môže ísť o obnovenie prevádzky firmy, informačného systému, dát alebo infraštruktúry.
Falšované doklady totožnosti sú falošné doklady vyrobené neoprávnene a nezákonne s cieľom podviesť majiteľa pravých dokladov alebo inej osoby.
DNS (Domain Name Server) je služba, ktorá zaisťuje preklad dobre zapamätateľné internetové adresy (napr. Google.com) na skutočnú IP adresu. Vďaka DNS si nemusíte pamätať IP adresu ale len meno internetovej domény.
Daňové doklady (Tax documents) sú všetky dokumenty, faktúry, účtenky a podobne, ktoré sú nutné pre výpočet dane.
DDoS je útok na webový server pri ktorom útočník zaplaví server veľkým počtom požiadaviek z veľkého počtu rôznych miest. Tým ho zablokuje a server na ktorý je útok vedený prestane fungovať.
Dostupný obslúžiťelný trh (Served Available Market alebo Serviceable addressable market, SAM) je podiel celkového trhu, ktorý môžu naplniť alebo obslúžiť všetky firmy, ktoré ponúkajú určité konkrétne riešenia, produkt alebo službu.
Daňový domicil je znamená de-facto daňovú rezidenciu. Ide teda o určenie miesta, kde platia dane, teda residence daňovníka (človeka alebo firmy).
Digital governance je taká forma governance, ktorá aktívne podporuje a využíva moderné digitálne technológie.
Digitálna identita je to súhrn informácií o osobe (identite) v digitálnej podobe.
De jure znamená podľa práva. Oproti tomu stojí pojem de-facto, teda podľa skutočnosti.
De-facto znamená podľa skutočnosti alebo v skutočnosti. Oproti tomu stojí pojem de-jure, podľa práva.
Podstatou Davidsonova zlomu je zásadný rozdiel medzi charakterom práce vrcholového manažéra a prác na nižších stupňoch riadenia.
Doba prevádzkyschopnosti je využiteľná doba zariadenia. Je to percento času, kedy je stroj, zariadenie alebo infraštruktúra funkčné a sú pripravené na použitie. Opakom je downtime.
Povolenie (Permission) je súhlas k nejakému rokovania, úkonu alebo právnemu aktu. Môže mať podobu plnej moci, udeleného prístupu alebo prístupových práv.
DPH (Daň z pridanej hodnoty), zvyčajne sa používa skratka DPH je jedna z nepriamych daní, radí sa tiež medzi spotrebnej dane. Princíp dane z pridanej hodnoty spočíva v tom, že organizácia odvádza DPH z rozdielu medzi vstupmi a výstupom.
Dlhodobý finančný majetok (Long Term Investments, LTI) je podskupina majetku (Aktíva (Assets)) ktorý tvoria finančné podiely organizácie v iných subjektoch.
De-jure štandard je nejaký štandard, metodika, metóda alebo technológia, ktorá je oficiálne uznávaná a rešpektovaná štátnymi autoritami hoci nie je súčasťou legislatívy.
Demarketing je vlastne opak marketingu. Sú to aktivity k utlmeniu nadmerného dopytu, teda obmedzenie dopytu po produkte.
Digitálna priepasť (Digital Divide), niekedy tiež Informačné priepasť. Väčšinou sa neprekladá a používa sa anglický pojem Digital Divide. Je to pojem pre rozdelenie spoločnosti (ľudí) na tých, ktorí majú prístup k moderným informačným a komunikačným technológiám a na tých ostatných, ktorí tieto možnosti a znalosti nemajú.
Databáza zákazníkov alebo tiež databáza klientov je zoznam súčasných alebo potenciálnych zákazníkov obvykle obsahujúce ďalšie detailné informácie. Môže mať podobu od jednoduchého zoznamu na papieri alebo podobu databázy ako súčasť nejakého CRM softvér.
Digitálny podpis je ekvivalentom písma podpisu a používa sa na podpísanie, teda potvrdenie originality elektronického dokumentu.
(Daň z příjmů fyzických osob) Daň z príjmov fyzických osôb je daň v Českej republike, ktorou sú zdaňované príjmy fyzických osôb. Túto daň upravuje zákon č.586 / 1992 Zb., O daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Dátová schránka slúži pre komunikáciu v oblasti verejnej správy, jej prostredníctvom možno urobiť podanie ktorémukoľvek úradu.
Digitálny nomád je človek, ktorý pracuje nezávisle na lokalite vďaka využívaniu informačných technológií, zjednodušene povedané potrebuje len počítač a pripojenie na internet. Digitálny nomád svoju prácu spája s cestovaním. Typicky sa jedná o profesie ako vývojár, prekladateľ, copywriter, bloger a podobne.
Dialóg je rozhovor dvoch alebo viac ľudí. Jeho účelom je základe spoločnej diskusií získať hlbší vhľad do témy alebo zalezení spoločného stanoviska. Vyžaduje otvorenosť a schopnosť vniesť vlastný názor. Jeho opakom je monológ.
DKIM (DomainKeys Identified Mail) je technika pre overovanie pravosti zaslaného mailu. Používa sa proti falšovaniu odosielateľa mailu.
Deglobalizácia je trend znižovania globálneho prepojenia firiem a vzájomnej závislosti medzi firmami i štátmi. Je to opak globalizácie, teda deglobalizace posilňuje miestne, lokálne firmy a tiež sebestačnosť štátov.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je sieťový protokol, ktorý zaisťuje automatické pridelenie IP adresy a ostatných parametrov potrebných na pripojenie počítača do siete.
Dôverné informácie (Confidential Information) sú neverejné informácie, ktoré obsahujú citlivé a cenené údaje a ktoré firma chráni pred neoprávneným prístupom, zverejnením či prezradením.
Povinná platba jednotlivca alebo organizácií (firiem) odvádzaná do štátneho alebo miestneho rozpočtu ustanovené zákonom. Najznámejší je daň z príjmu a daň z pridanej hodnoty - DPH (VAT - Value - Added Tax).
Pojem diskontinuita zaviedol do manažmentu Peter F. Drucker, keď v roku 1968 vydal knihu "Vek diskontinuity".
Digitálna stopa je označenie pre všetky informácie, ktoré po sebe zanecháme na internete alebo v aplikáciách.
Dôvernosť (Confidentiality) je pojem z oblasti riadenia bezpečnosti v organizácii. Dôvernosť znamená, že k informáciám alebo údajom majú prístup len oprávnené osoby.
Náklady z rozsahu vyjadrujú opak úspor z rozsahu. Ide o negatívny efekt zvyšovania nákladov z dôvodov zle riadenej, zväčšenej a veľkej organizácie.
Dvoj-faktorová autentizácia je taký spôsob overenia identity človeka, ktorý využíva dve na sebe nezávislé informácie alebo veci.
Dehonestácia osôb alebo firiem patrí medzi neetické praktiky v konkurenčnom boji, je to vypustenie spravidla nepravdivých alebo polopravdivých informácií s cieľom poškodiť konkrétnu osobu alebo firmu. Takéto pošpinenie môže spôsobiť značné škody na jej dobrej povesti či reputáciu.
Doba splatnosti krátkodobých záväzkov (Creditiors Payment Period), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje dobu (v dňoch), počas ktorej zostávajú krátkodobé záväzky neuhradené (podnik využíva bezplatný obchodný úver).
Metóda Doba návratnosti (Payback Period) z diskontovaných tokov udáva počet rokov, ktoré sú potrebné na to, aby sa kumulované hotovostné toky od roku 1 vyrovnali investíciu, teda počet rokov, po ktorý sa investícia bude vracať.
Dodávateľský reťazec je prepojený systém procesov medzi všetkými firmami, ktoré stoja medzi základnou surovinou a konečným zákazníkom.
Daňovník dane je osoba (človek alebo firma), ktorej príjmy, majetok alebo úkony sú priamo podrobené dani. Daňovník je povinný platiť dane.
Daňové priznanie v preklade tax return (tax report, declaration of taxes) je pojem predstavujúci povinnosť platcu dane platiť daň správcovi dane, ktorý je príslušný miestu zdanenia.
Dlh sú finančné prostriedky ktoré sú zapožičané od niekoho iného. Pre firmy je to spôsob, ako získať v určitom časovom období dodatočné prostriedky.
Dividenda je pojem, ktorým sa označujú peňažné prostriedky vyplácané emitentom (akciovou spoločnosťou) do rúk akcionárov.
Daňová sústava Slovenskej republiky je pojem z oblasti ekonomiky a financií, ktorý v Českej republike označuje sústavu daní štátu.
Dlhodobý majetok (Fixed Assets) - tiež stály, investičný, fixné majetok, stále aktíva - je taký majetok, ktorý slúži podniku dlhú dobu (obvykle dlhšie ako 1 rok)
Dodávka na kľúč je kompletná dodávka, produkt alebo služba odovzdaná zákazníkovi úplne dokončené, vybudovaná alebo inštalovaná a pripravená na použitie.
Dedukcie je spôsob vyvodzovanie nových, logicky istých záverov na základe už známych, všeobecných faktov, tvrdenie či predpokladov.
Diversity management je koncept a súčasť stratégie riadenia ľudských zdrojov, ktorý je založený na rešpektovaní rôzne kultúrne, sexuálnej orientácie, rasovej, náboženskej odlišnosti a rozmanitosti ľudí vo firme. Vychádza z boja proti diskriminácii a prináša lepšiu klímu v organizácii. Príliš veľký dôraz na diverzitu môže ale naopak viesť k diskriminácii väčšiny alebo potláčanie princípu rovnakých príležitostí.
Doba trvania projektu (Project duration) je celkový čas, ktorý zaberie určitý projekt od svojho spustený až po dokončení.
Dodávateľ je tá strana obchodného vzťahu, ktorá dodáva tovar alebo služby. Môže to byť firma alebo človek.
Dlhopisový trh (Bond Market) je označenie pre finančný trh, ktorý ponúka a predáva dlhopisy. Zahŕňa všetky subjekty, ktoré vydávajú, predávajú alebo inak obchodujú s dlhopismi.
Dlžník je ten kto dlhuje peniaze alebo ich ekvivalent.
Data Governance znamená celkové riadenie podmienok, obsahu, dostupnosti a kvality dát v organizácii tak, aby všetko bolo v súlade s potrebami procesov a s účelom organizácie.
Dohoda o pracovnej činnosti je pojem z oblasti personalistiky a ľudských zdrojov, ktorý v Českej republike označuje dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
Deflácia je pokles všeobecnej cenovej hladiny tovarov a služieb v ekonomike alebo konkrétnej krajine v nejakom časové obdobie.
Dohoda o vykonaní práce je pojem z oblasti personalistiky a ľudských zdrojov, ktorý v Českej republike označuje dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
Dosiahnuteľný trh, anglicky SOM (Serviceable Obtainable Market) je trh, ktorý je firma schopná reálne dosiahnuť, obslúžiť či získať vzhľadom na jeho veľkosť, aktivitu konkurencia, trendy a ďalšie vplyvy.
Dotazovanie (Survey) je jedna z techník zberu dát pri výskume.
Deficit bežného účtu platobnej bilancie je záporná hodnota jedného z národných účtu konkrétneho štátu.
Daňová rezidencia je príslušnosť daňovníka (človeka alebo firmy) k daňovej povinnosti v konkrétnom jednom štáte. Tu je potom daňovým rezidentom. Inými slovami ide o krajinu alebo štát, kde ste (alebo firma) rezidentom na daňové účely.
Digitálne vyšetrovanie a trestné stíhanie je oblasť, v ktorej hrajú hlavnú úlohu elektronické dôkazy. Presnosť a integrita elektronických dôkazov môže rozhodnúť, či je niekto uznaný vinným, alebo nie a či má byť stíhaný.
Distribučný kanál (anglicky Distribution Channel) znamená spôsob akým sa tovar, produkty alebo služby dostávajú k zákazníkovi. Firma môže predávať priamo, napríklad vo svojej sieti predajní, alebo prostredníctvom veľkoobchodov či siete predajní. Môže predávať aj prostredníctvom internetu, e-shopov a podobne. Na začiatku distribučného kanála je vždy výrobca a na konci zákazník.
Dumping je pojem pre predaj tovaru so stratou (pod výrobnými nákladmi) alebo pre predaj vyvážaného tovaru za hranicami lacnejšie, ako v krajine výroby.
Digitálny certifikát slúži na overenie totožnosti používateľov alebo systémov pri komunikácii na internete. Je to súbor dát, ktorý nesie informáciu o identite svojho majiteľa.
Dlhodobý hmotný majetok (Tagible Assets) je podskupina majetku (Aktíva (Assets)) ktorá má hmotný charakter. Dlhodobý hmotný majetok slúži v organizácii dlhú dobu a buď sa postupne opotrebúva alebo u neho nedochádza k znehodnoteniu.
Dcérska spoločnosť je spoločnosť ovládaná a vlastnená alebo čiastočne vlastnená inou spoločnosťou, ktorá sa nazýva ako materská spoločnosť.
Dostupnosť (Availability) znamená, že dáta alebo iné zariadenie sú prístupné v okamihu jej potreby. Vyjadruje sa v percentách dostupného času.
Doba obratu zásob (Inventory Turnover), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje priemerný počet dní, počas ktorých sú zásoby viazané v podniku do doby ich spotreby (suroviny, materiál) alebo do doby ich predaja (zásoby vlastnej výroby).
Dlhodobý nehmotný majetok (Intagible Assets) je podskupina majetku (Aktíva (Assets)) ktorá nemá hmotný charakter.
Diverzifikácia znamená rozloženie nejakého aktíva na širšiu základňu.
Doba uchovania zálohy znamená, ako dlho budú záložné dáta k dispozícii pre prípadnú obnovu.
Demilitarizovaná zóna (Demilitarized Zone), zvyčajne sa používa skratka DMZ, je špeciálny typ počítačovej siete, ktorá sa využíva na zvýšenie bezpečnosti komunikácie s vonkajším prostredím (Internetom) a plní úlohu firewallu. Servery v demilitarizovanej zóne nemajú povolený prístup do lokálnej siete. V prípade, že dôjde k ich napadnutiu, útočník nebude môcť napadnúť servery v lokálnej sieti.
Dividendové krytie (Dividend Cover), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý hovorí, koľkokrát je dividenda pokrytá na nej pripadajúcim ziskom a zároveň tak vypovedá o použití zisku na iné účely.
Digitálna ekonomika je ekonomika založená na rozsiahlom využívania internetu, počítačov a ďalších elektronických zariadení.
DHCP server automaticky prideľuje IP adresy jednotlivým počítačom a zariadeniam v sieti. DHCP server je zvyčajne súčasťou routeru alebo wifi routeru.
Diskusia je vecný rozhovor, dialóg dvoch alebo viac ľudí nad určitým témou. Cieľom diskusie je téma rozobrať z rôznych stránok, zhromaždiť argumenty pre prípadné rozhodnutie.
Doba životnosti je časové obdobie, počas ktorého sa vec používa alebo funguje. Je to kľúčový parameter životnosti.
Má dať, debet (v účtovníctve) je suma, ktorá je písaná vo finančnom účte spoločnosti na ukazujú pokles peňazí, ktoré firma dlhuje alebo zvýšenie hodnoty svojich aktív.
Duševné vlastníctvo je napríklad vynález, postup, umelecké dielo alebo počítačový program. Je to výsledok nejakej tvorivej ľudskej činnosti ku ktorému sú uznaná práva a ich nejako uplatniteľný na trhu.
Dáta v najužšom význame sú získané a zachytené údaje opisujúce realitu. V informatike ide o fyzicky zaznamenané výsledky pozorovaní reality, fakty, poznatky, znalosti a vedomosti.
Demoverzia slúži na predvedenie možností daného produktu, ale je nejakým spôsobom obmedzená. Môže byť obmedzená časovým obdobím alebo rozsahom svojich funkcií.
Dokument je záznam informácie na nejakom médiu a v určitom formáte. Je to písomný, obrazový, zvykové alebo iný mediálny záznam informácií.