ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Charakteristika okolitého prostredia znamená určitú typickú (charakteristickú) vlastnosť okolia organizácie, vlastnosť okolitého prostredia organizácie. Okolité prostredie súdobých organizácií sa vyznačuje celým radom dôležitých charakteristík vo všetkých mysliteľných dimenziách (politika, ekonomika, spoločnosť, technológie, legislatíva životné prostredie a pod).
Citlivé osobné dáta sú akékoľvek osobné dáta, ktorých únik, neoprávnené použitie alebo zneužitie môže poškodiť konkrétneho človek (subjekt osobných údajov). Ujma môže byť finančná, majetková či psychická.
Cash flow rentabilita tržieb (Cash Return on Gross Assets), zvyčajne sa používa skratka ROS (CF), je pojem, ktorý označuje finančnú efektivitu firmy. Ukazovateľ je odvodený od ukazovateľa rentability tržieb (ROS), namiesto zisku sa však do čitateľa dosadzuje CF.
Chronologický (anglicky Chronological) znamená v časovej postupnosti za sebou, teda napríklad minútu za minútou. Chronologicky zoradené udalosti alebo úlohy sú tak, ako vznikali alebo ako sa uzatvárajú.
Ceteris paribus (za inak rovnakých podmienok, ostatné sa nemení) je označenie podmienky alebo predpokladu, kedy výsledok je platný len vtedy, ak sa ostatné podmienky nezmenia.
Cloudový softvér je taký softvér, ktorý možno nainštalovať a prevádzkovať iba v cloude.
Cash flow na akciu, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje schopnosť podniku vyplácať dividendy. Ukazovateľ slúži tiež ku krátkodobému rozhodovaní o použití kapitálu.
Cholerik je typ aktívneho, impulzívneho, dynamického a náladového človeka.
Náklady na získanie zákazníka (CAC) sú všetky náklady spojené so získaním jedného zákazníka.
EAT (Earnings after Taxes) - čistý zisk - Jedná sa o výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, je už po zdanení a určený na rozdelenie medzi vlastníkmi a podnik.
Part number - Číslo súčiastky, číslo dielu, číslo výrobku alebo označenie modelu je jedinečné číslo, pod ktorým možno nájsť nebo objednať 100% identické produkty.
Charakter alebo tiež povaha je morálne jadro psychiky a osobnosti človeka.
CRM je oblasť riadenia, ktorá zahŕňa všetky procesy komunikácie so zákazníkmi, ich vzájomnú koordináciu, zosúlaďovanie a riadenie.
CV (Curriculum vitae) je skratka pre označujúca Životopis. Ide o štruktúrovaný dokument, ktorý obsahuje základné fakty o vašom vzdelaní, kvalifikácii a relevantných pracovných skúsenostiach.
Čistý zisk plus úroky po zdanení je pojem, ktorý označuje EAT + Nákladové úroky × (1 - daňová sadzba).
Cloud Computing je relatívne nový pojem pre prevádzkovanie informačných a komunikačných technológií (ICT) formou služieb prostredníctvom internetu.
Catering je služba gastronomického charakteru. Primárne zahŕňa zabezpečenie jedla a pitia na akciách typu konferencie, obchodné rokovania, školenia, rauty, bankety, gala večery.
Call to Action je metóda, kedy návštevníkovi webových stránok, čitatelia alebo užívateľovi softvér podstrčíme tlačidlo, formulár alebo akúkoľvek inú výzvu k nejakej aktivite, ktorá je od neho žiadaná.
Cash flow solventnosť, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje schopnosť podniku hradiť svoje záväzky. Ukazovateľ vystihuje, koľkokrát sú ročné príjmy vyššie ako dlhy podniku.
ccTLD (Country code Top Level Domain) je národná doména daného štátu alebo krajiny. Okrem výnimiek majú všetkých krajiny, štátu a niektoré ostrovy svoje vlastné ccTLD. Napríklad pre Slovenská repubilky má .sk.
Čisté tržby sú celkové tržby firmy očistené od vráteného tovaru, nákladov na prepravu, odvodov a zliav.
C2C - Consumer to consumer - jeden zo štyroch modelov elektronického obchodovania. Iniciatíva pri ňom vychádza od spotrebiteľov a cieľovou skupinou sú opäť spotrebitelia.
Celistvosť (Integrity) je pojem z oblasti riadenia bezpečnosti v organizácii. Celistvosť znamená, že je zabezpečená správnosť a úplnosť informácií, že sú jasne stanovené právomoci a práva k pozmeňovanie informácií či dát.
Charizma je špecifická osobná kvalita, príťažlivosť pre ostatných a vplyv na ne. Uplatňuje sa predovšetkým v leadershipu (vedenie).
CPT (Cost per Thousand) znamená cena za tisíc zobrazení. Je to jednotka, v ktorej sa udáva cena za reklamu na internete, ktorá sa zobrazuje na webových stránkach. To isté znamená CPM (Cost per Mille).
Ciele projektu (anglicky Project objectives) sú výsledky projektu, ktorých je chcené dosiahnuť. Musia byť merateľné tak, aby bolo možné doložiť ich dosiahnutie.
Čisté technológie zahŕňajú všetky technológie výroby, prenosu alebo uchovanie energie, ktoré sú menej náročné, efektívnejšie a zachovávajú menšie ekologickú stopu ako tie súčasné.
CAFM (Computer Aided Facility Management) je systém pre podporu facility managementu, predovšetkým pre podporu rozhodovania, plánovanie a kontrolu.
C2B - Customer to Business - jeden z modelov elektronického obchodovania. Iniciatíva pri ňom od zákazníkov (spotrebiteľov) a cieľovou skupinou sú firmy.
Cookies zaznamenávajú informácie o návšteve webovej stránky. Ukladajú sa vo webovom prehliadači na počítači užívateľa, takže opakovane vráti na nejaký web, tak tento web získa všetky informácie, ktoré si o ňom uložil.
Chytré peniaze je označenie finančné investície od takého investora, ktorý okrem financií prinesie do firmy aj ďalšie vedomosti alebo obchodné kontakty.
Cena je peňažným vyjadrením hodnoty výrobkov, tovaru alebo služieb v určitom objeme, množstve alebo kvalite. Cena je to, čo zákazník platí.
Bug je chyba v programe, ktorá by mala byť odstránená.
Člověkoden (Man-day) je pracovný čas jednej osoby zodpovedajúce jednému pracovnému dňu, teda typicky 8 hodín.
Cenová politika stanovuje, v akých cenách bude spoločnosť predávať svoje služby alebo produkty. Cenová politika sa môže v jednotlivých regiónoch líšiť, pri malých nákupoch, veľkoobchodných cenách atď.
CPM (Cost per MIlle) znamená cena za tisíc zobrazení. Je to jednotka, v ktorej sa udáva cena za reklamu na internete, ktorá sa zobrazuje na webových stránkach. To isté znamená CPT (Cost per Thousand).
Cudzinec je človek, ktorý nemá v krajine alebo štáte kde sa zdržuje štátne občianstvo. Je občanom inej krajiny alebo štátu.
CAPEX (Capital Expenditures) - skratka používaná pre pomenovanie tzv kapitálových (investičných) nákladov.
Anglická skratka z CAPTCHure CHAracters (zachytávanie znakov). Ide o metódu riadenia prístupu obvykle k webovým stránkam, ktorá umožňuje odlíšiť prístup človeka od robota (počítačového programu).
Čistý zisk na rozdelenie akcionárom vlastniacim kmeňové akcie udáva zisk po zdanení a doplnenie zákonného rezervného fondu a prípadnom vyplatení dividend vlastníkom prioritných akcií.
Clo (Customs Duty) je daň, ktorá sa platí za kúpenej veci alebo finančné transakcie prinesenej (importované) do krajiny alebo štátu.
Crowdfunding je spôsob získavania financií formou zbierky.
Czech POINT je kontaktné miesto - univerzálna podateľňa, overovací miesto a informačné centrum verejnej správy Českej republiky
Cieľový trh je tá časť trhu, na ktorú chce firma umiestniť svoje výrobky alebo služby.
CDMA (Code Division Multiple Access) je štandard pre digitálne bezdrôtové pripojenie, podobný sieťam GSM.
Corporate Governance (niekedy skrátene Governance) je pojem pre aktivity reprezentujúce vôľu vlastníkov organizácie prípadne ďalších záujmových skupín (stakeholders).
Churn manažment je trvalá snaha o udržanie zákazníka.
Celoživotné vzdelávanie je priebežná a celoživotné snaha získavať nové vedomosti a zručnosti na základe osobné motivácie.
Catfish je označenie pre človeka, ktorý sa vydáva za iného prostredníctvom sociálnych sietí a médií s úmyslom podviesť, získať peniaze.
Claim je krátke reklamné motto, heslo, slogan. Má byť výstižné, ľahko zapamätateľné a u zákazníkov má vzbudiť pozitívny emóciu a podporiť vlastnosť produktu.
Cash flow úrokové krytie nákladov, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje schopnosť podniku hradiť nákladové úroky z vytvoreného cash flow.
Činnosť je nejako ohraničená jednotka práce.
Cenzúra (censury) je pojem pre aktívnu kontrolu a obmedzovanie vyjadrovania, oznamovanie alebo publikovanie informácií.
Čistý pracovný kapitál (Net Working Capital), zvyčajne sa používa skratka NWC, je pojem, ktorý označuje obežné aktíva po odpočítaní krátkodobých záväzkov.
Ciele (Objectives) popisujú žiadúce cieľové stavy, ktoré chce organizácia, organizačný útvar, skupina / tím alebo jednotlivec dosiahnuť v určitej oblasti. Ciele sú používané v plánovaní, a najmä v strategickom riadením.
Chat je neformálne konverzácie, diskusie, komunikácia dvoch a viac ľudí. Odohráva sa buď osobne alebo prostredníctvom nejakej aplikácie.
Cieľová úroveň rizika je tá, ktorá je určená z rozhodnutia manažmentu. Je to teda miera rizika, ktorá je pre manažment akceptovateľná.
Cross-site scripting (XSS) je útok na webové stránky, pri ktorom útočník do stránky podstrčí svoj vlastný javascriptový kód, s cieľom poškodiť vzhľad stránky, znefunkčniť ju, obísť bezpečnostné prvky alebo získať citlivé údaje návštevníkov.
Cash flow rentabilita celkového kapitálu, zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje schopnosť prijímať úvery, pretože cash flow z prevádzkovej činnosti nezahŕňa finančné náklady.
CREXIT je označenie pre odchod veriteľov z dlhopisového trhu.
Čas je jedna zo základných fyzikálnych veličín. Z hľadiska organizácie a riadenia sa jedná o jeden zo zdrojov, ktorého majú všetci rovnako a s ktorým treba hospodáriť, ktorý treba riadiť.
CSC (Card Security Code) je trojmiestne bezpečnostné číslo vytlačené na zadnej strane platobnej karty. Na rôznych typoch kariet má rôzne skratky, napríklad CVV, CVC, CVC2, CVV2, CID a podobne.
Cash flow rentabilita aktív (Cash flow Return on Assets), zvyčajne sa používa skratka ROA (CF), je pojem, ktorý označuje akú časť príjmov podnik generuje z kapitálu viazaného v majetku. Ukazovateľ je odvodený od ukazovateľa Rentabilita aktív (ROA - Return on Assets).
Cenotvorba (oceňovanie) je proces stanovenia čiastky, za ktorú bude firma svoj produkt predávať. Cena sa stanovuje na základe výrobných nákladov, značky a kvality produktu, situácia na trhu a konkurenčné ponuky.
Certifikačná autorita (CA) je dôveryhodná organizácia, ktorá overuje a potvrdzuje digitálnu identitu osôb. V zmysle overovanie identity v podstate funguje ako notár.
Cyklus znamená nejakú pravidelne sa opakujúce sadu aktivít, etáp, fáz, zmien, obdobie, a podobne. Je to obeh niečoho, čo sa opakuje.
C-level (vrcholový manažment, top management, executives) je označenie pre najvyššiu úroveň manažérov v organizácii. Niekedy sa tiež používa skratka CxO.