ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nové
Stav nízkej súdržnosti danej society (v našom prípade organizácie). Hodnoty a normy nie sú rešpektované ani dodržiavané.
ARR (Annual Recurring Revenue) je ukazovateľ, ktorý meria ročný obrat z pravidelných výnosov.
Akceptácia, podstúpenie alebo retencia rizika znamená že identifikované riziko prijmeme a neurobíme žiadne iné opatrenia. Neurobíme žiadnu akciu, pretože jeho vplyv sme schopní akceptovať - jednoducho povedané to risknem.
Absolvent je človek, ktorý úspešne ukončil štúdium na škole alebo v nejakom kurze.
Akcie (Share) je pojem, ktorým sa označuje jeden z typov cenných papierov. Akcie je teda majetkový cenný papier, ktorý potvrdzuje podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti jeho držiteľa - akcionára.
Arbitráž (Arbitrage) je pojem z oblasti obchodu - používa sa na označenie obchodné praktiky pre predaj a nákup aktíva na rôznych trhoch (časovo alebo miestne oddelených) s využitím rozdielu v ich cenách.
Aktíva (Assets), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje majetok podniku alebo hospodárskej prostriedkami.
Amortizačný kalendár (Amortization Schedule) je splátkový kalendár. Je to prehľad jednotlivých čiastkových splátok, ktorými je postupne splácaný úver či iný dlh.
Akontácie je mimoriadna a zvýšená finančná splátka, ktorá je platená na začiatku doby splácania.
Akciová spoločnosť je typ obchodnej spoločnosti, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou hodnotou.
Autorské právo (Copyright) chráni práva autora k jeho dielu, teda výsledok jeho originálny práce - typicky vedecké, odborné, umelecké či Literálové dielo.
Avalový úver je pojem, ktorý označuje ručiteľský úver a je poskytovaný bankou. Banka ním poskytuje záruku, že v prípade platobnej neschopnosti dlžníka, záväzok uhradí.
Androdidaktika je teória výučby dospelých. Jej predmetom sú najmä metódy a organizačné formy používané pri vzdelávaní dospelých.
Cieľom asertivity je presadiť sa bez akejkoľvek zbytočnej agresivity, niečo jasne tvrdiť a stáť si na svojom. Ide o presadzovanie vlastných záujmov pri rešpektovaní záujmov iných osôb.
AIFO (Agendový identifikátor fyzickej osoby) je neverejný identifikátor v rámci Základných registrov Českej republiky, ktorý je jednoznačne priradený záznamu o fyzickej osobe v príslušnom agendovém informačnom systéme alebo základným registra, je odvodený zo zdrojového identifikátora fyzickej osoby a kódu agendy a je používaný výhradne k jednoznačnému určenie fyzickej osoby na účely výkonu agendy, pre ktorú bol pridelený.
Koncept adhokracie anticipuje nebyrokratické, pružné a tvorivé organizačné usporiadanie, kedy sa organizačná štruktúra pružne premieňa podľa aktuálnych úloh, situácie a potrieb organizácie do rôznych foriem.
Agilné projektové riadenie je interaktívny spôsob riadenia projektov. Charakteristické je vytváranie priebežných prototypov a ich upresňovanie a schvaľovanie zákazníkom.
Analytické cookies sú informácie o tom, ako návštevníci využívajú webovú stránku alebo webovú aplikáciu v priebehu návštevy. Zbierajú štatistické, nie osobné informácie. Slúži na zlepšovanie výkonnosti a rýchlosti stránky alebo aplikácie.
Adresár alebo tiež zložka slúži na usporiadanie súborov na počítači alebo na disku. Zložky s dokumentmi si vytvára sám užívateľ tak, aby sa so svojich vlastných súboroch vyznal a tiež aby definoval kto do ktorej zložky môže.
Akcionár (Shareholder) je spoločník (podielnik) akciovej spoločnosti. Veľkosť jeho podielu je vyjadrená počtom a menovitou hodnotou ním držaných akcií k celkovému počtu akcií firmy.
Akčný plán je stanovenie jednotlivých krokov, ktoré musia byť vykonané, aby sa dosiahla vytýčený cieľ. Hovorí kto, čo kedy má urobiť.
API ekonomika je označenie pre pozitívny efekt využívaný API rozhrania medzi aplikáciami na podnikanie a efektívne fungovanie firiem. API je rozhranie, ktoré umožňuje, aby medzi sebou mohli komunikovať dve rôzne aplikácie.
Ad-hoc znamená účelový, s určitým cieľom, pre konkrétny prípad. Opakom je univerzálny.
Autorizovaná osoba je osoba oprávnená alebo splnomocnená vykonávať určitú činnosť a to na základe splnomocnenia, autorizácie, kvalifikácia alebo iného druhu oprávnenia.
Angel Investor (niekedy tiež Business Angel) je označenie pre človeka, ktorý samostatne investuje kapitál do podnikov alebo projektov s veľkým rastovým potenciálom. Anjelský investor je v podstate individální obdoba rozvojovového či rizikového kapitálu (pozri Venture Capital).
Ambientný marketing je druh marketingu, ktory používa nezvyčajné, originálne formáty a médiá a je často založený na prekvapenie Alebo humoru. Radí sa Medzi formy guerilla marketingu.
Administrátor je človek, ktorý je zodpovedný za správu niečoho a k tomu má príslušné právomoci alebo oprávnenia. Je to správca.
Autentizácia znamená overenie identity nejakého subjektu.
ARPC (Average Revenue Per Customer) je ukazovateľ priemernej tržby na zákazníka. Teda koľko firma v získa v tržbách na priemernom zákazníkovi. Typicky sa ARPC udáva za mesiac alebo za rok.
Autorizácia je pojem z oblasti riadenia bezpečnosti a znamená overenie oprávnenia k nejakému úkonu alebo operáciu.
RTB (Real time bidding) je aukčný nákup reklamných plôch displejové reklamy ktorý prebieha v reálnom čase. V - teda pri zobrazení každej jednotlivej impresie.
Súčasť organizačnej kultúry. Ide o umelé ľudské výtvory alebo výrobky. Vonkajšie manifestácie kultúry, zreteľne neuvedomujú.
Analýza je proces rozčlenenie alebo analýze zložitejšieho celku alebo skutočnosťou na jednoduchšie časti.
Audit je preskúmanie určitých činností, informácií a dát s cieľom preveriť ich platnosť a spoľahlivosť. Výsledkom auditu je audítorská správa. Audit vždy vykonáva nezávislá a kvalifikovaná osoba, ktorá sa nazýva audítor.
Absolútne ukazovatele sú zásoby a toky tvoriace obsah účtovných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz cash flow)
Angličtina (Anglický jazyk) je v súčasnosti dominantný celosvetový jazyk požívanie pre medzinárodnú komunikáciu v obchode, letectvo, vede, informačných technológiách, diplomaciu a ďalších oblastiach.
Aktivačný pomer (Plowback Ratio), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje veľkosť zisku reinvestoovaného späť do podniku.
Akciový trh (Stock Market) je označenie pre všetky burzy, trhy a subjekty, ktorí obchodujú z akciami alebo ich vydávajú.
ASAP je skratka z anglického výrazu As Soon As Possible a znamená čo najskôr, ako to pôjde, v najkratšom možnom termíne.
Anketa (anglicky Opinion poll) je prieskum názorov ľudí formou viacerých voľných otázok na danú tému. Patrí medzi voľnejšie spôsoby prieskumu názorov - nemá štatistické vyhodnotenie a preto sa výsledky ankety nepoužívajú pre rozhodovanie.