ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Systémová integrácia (System Integration)
Pojem systémová integrácia možno chápať dvoma spôsobmi. V užšom technickom poňatí sa jedná o integráciu rôznych systémov a aplikácií do jedného celku. Cieľom je taká architektúra informačného systému ako celku, ktorá efektívne podporuje biznis procesy v organizácii.

Systémová integrácia (SI) je pojem, ktorý sa v praxi používa v dvoch významoch:

 • V užšom technickom poňatí sa jedná o integráciu rôznych technických častí informačného systému, teda aplikácií (systémov) do jedného celku. Cieľom je taká architektúra informačného systému ako celku, ktorá efektívne podporuje biznis procesy v organizácii.
 • V širšom význame pojem systémová integrácia označuje celý proces, ktorý je nevyhnutný pre efektívne fungovanie najmä rozsiahlejších informačných systémov

Poskytovateľom služieb systémovej integrácie je systémový integrátor, ktorého úlohou je okrem technického zabezpečenia integrácie tiež koordinácia jednotlivých dodávateľov a zodpovednosť za funkčnosť informačného systému ako celku. Prístupy k integrácii informačného systému v podniku sa vyvíjali v rokoch podľa toho ako postupoval technologický pokrok. Existujú zhruba 4 generácie (prístupy) k systémovej integrácii:

Praktické využitie systémovej integrácie: Vzhľadom k rastúcej zložitosti, previazanosti a komplexnosti moderných podnikových informačných systémov je dôležité vedieť jeho časti správne previazať a prepájať. Systémová integrácia sa nejakou svojou formou uplatňuje vo väčšine stredných a vo všetkých veľkých organizáciách. Systémovú integráciu môže vykonávať niekto z tímu ľudí v kompetencii IT manažéra (CIO) alebo sa môže byť vykonávaná ako externá služba tzv systémovým integrátorom. Systémová integrácia je priebežná, nikdy nekončiaci práce pri správe rozsiahleho informačného systému podniku alebo môže mať podobu jednorázového projektu, ktorý umožní jej skokové zlepšenie.

Systémový integrátor zohráva významnú úlohu koordinátora pri systematizácii požiadaviek zadávateľa na vývoj a rozvoj IS, riadenia a kontroly kvality výstupov projektov. Riadi, koordinuje a preberá garanciu za efektívnu realizáciu biznis cieľov v zmysle termínov, rozsahu riešení, nákladov, rozpočtu a kvality. Systémový integrátor je garantom riadneho návrhu riešenia a jasné špecifikácia zadania na jeho realizáciu, koordinuje jednotlivé požiadavky na vstupy a kontroluje výstupy s cieľom dodať celkové funkčné riešenie zadávateľovi.

Správne navrhnuté riešenie zvyčajne predstavuje:

 • Zjednodušenie existujúcej architektúry integrácie (zníženie počtu rozhrania medzi systémami)
 • Nižšie náklady na modifikáciu existujúcich systémov a aplikácií
 • Nižšie náklady na implementáciu a integráciu nových systémov a aplikácií
 • Väčšie automatizáciu biznis procesov, čo prináša nižšie náklady a väčšiu rýchlosť spracovania
 • Možnosť ľahšie integrácia so systémami externých subjektov

Úrovne integrácie:

Z pohľadu architektúry IS možno integráciu realizovať na niekoľkých úrovniach:

 • Integrácia na úrovni používateľského rozhrania (prezentačnej vrstvy)
 • Integrácia na úrovni aplikačnej vrstvy
 • Integrácia na úrovni dátovej (perzistentné) vrstvy
 • Integrácia medzi rozdielnymi vrstvami architektúry IS

Integračné štýly - predstavujú všeobecné prístupy k integrácii informačných systémov či aplikácií, resp. predstavujú možné spôsoby komunikácie medzi jednotlivými systémami. Z tohto pohľadu existuje niekoľko základných prístupov:

 • Integrácia na dátové (perzistentné) vrstve:
  • Prenos súborov
  • Zdieľaná databáza
  • Zdieľané súbory
  • Replikácia dát
  • ETL procesy
 • Integrácia na aplikačnej vrstve:
  • Vzdialené volanie procedúr
  • Messaging
 • Integrácia na prezentačné vrstve:
  • Portálové riešenia

Architektúry integrácia rieši otázku, akým konkrétnym spôsobom budú usporiadané väzby medzi jednotlivými systémami alebo aplikáciami. Medzi najpoužívanejšie patrí:

 • Point to Point
 • Message Broker
 • Publish / Subscribe
 • Message Bus

Súvisiaci pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 08.02.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia