ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Súvaha, bilancia (Balance sheet)
Súvaha, bilancia (Balance sheet), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje súpis majetku podniku v peňažnom vyjadrení z hľadiska jeho formy a zdrojov financovania k určitému časovému okamihu. Súvaha vždy dáva len statický pohľad na stav v podniku.

Súvaha, bilancia (Balance sheet), zvyčajne sa nepoužíva skratka, je pojem, ktorý označuje súpis majetku podniku v peňažnom vyjadrení z hľadiska jeho formy a zdrojov financovania k určitému časovému okamihu. Jedná sa o okamžikové, stavové ukazovatele.

Hospodársky úspech podniku závisí okrem technickej vyspelosti aj na obchodné zdatnosti manažérov. Významnou súčasťou obchodnej zdatnosti podniku je udržanie majetkovo-finančnej stability. Majetkovo-finančná stabilitou rozumieme schopnosť podniku vytvárať a trvale udržiavať správny vzťah medzi majetkom (aktívami) a používaným kapitálom (pasívami). Rovnováhu medzi majetkovú a finančnú štruktúrou podniku opisuje súvaha podniku. Súvaha podniku je písomný prehľad o majetku podniku alebo organizácie a jeho zdrojoch k určitému dátumu. Zvyčajne sa zostavuje v tvare bilancie „T“, ktorej ľavá (majetková) časť sa označuje ako “aktíva” (Assets) a pravá (kapitálová) ako “pasíva” - kapitál (Liabilities + Equity).

Využitie pojmu Súvaha v praxi: Súvaha by mala byť štruktúrovaná tak, aby prehľadne ukazovala, čo podnik vlastní (tj štruktúru majetkovú) az akých zdrojov tento majetok vydal (tj štruktúru kapitálovú). Ďalšie údaje, ktoré možno z bilancie vyčítať sú jeho finančnej situácie (hospodársky výsledok ako saldo medzi aktívami a pasívami), stupeň zadlženosti, likvidity ai Nepodáva však informácie o tvorbe hospodárskeho výsledku. To zaisťuje výsledovka (výkaz ziskov a strát).

Súvaha sa zostavuje minimálne ku koncu účtovného obdobia ako konečná (výročnej) súvaha. Je možné ju však zostavovať častejšie (polročne, štvrťročne alebo mesačne) ako riadne (bežné) súvahy. Súvahu je tiež nutné zostavovať pri mimoriadnych udalostiach ako napr založenie podniku - počiatočná súvaha, zmene právnej formy podniku, fúziu, rozdelenie podniku, likvidáciu, sanáciu, konkurzu, vyrovnanie). Taká súvaha sa nazýva mimoriadna súvaha.

Výsledovka s rozvahou as doplňujúce prílohou tvoria ročnú závierku. Podniky s majetkovou účasťou (20%) v inej spoločnosti zostavujú tzv konsolidovanú účtovnú závierku.

Každá hospodárska operácia vyvoláva zmeny v položkách súvahy a to ako na pravej tak aj na ľavej strane. Tento bilančnej princíp (Σ aktív = Σ pasív), tj že každá zmena je zachytávaná dvakrát, je základom aj pre sústavu účtov podvojného účtovníctva.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 25.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia