ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Strategické riadenie (Strategic Management)
Strategické riadenie je oblasťou riadenia zameranú na dlhodobé plánovanie a smerovanie organizácie ako celku alebo jej časti. Zásadné pre strategické riadenie je definícia cieľov a stanovenie spôsobu ich dosiahnutie.

Strategic Management“Stratégův postup veľmi jednoducho spočíva vo spochybňovanie prevládajúcich predpokladov pomocou jedinej otázky (Prečo?) A v neúnavnom kladenie rovnaké otázky tým, ktorí sú zodpovední za súčasný spôsob, akým sa veci robia, a to tak dlho, až im z toho bude zle.”

Kenichi Ohmae

Čo je strategické riadenie?

Strategické riadenie je oblasťou riadenia zameranú na dlhodobé plánovanie a smerovanie organizácie. Strategické riadenie v organizácii zabezpečuje, že sa veci nedejú náhodne, ale podľa vopred naplánovaných, dlhodobých zámerov. Strategické riadenie slúži jednak pre prenášanie požiadaviek vlastníkov na management organizácie (vid Governance) a jednak manažmentu organizácie pre usporiadanie, zjednotenie a usmernenie správanie všetkých ľudí vo všetkých častiach organizácie.

Aké sú fázy a procesy strategického riadenia?

Strategické riadenie je kľúčovou a najvyššiou manažérskou aktivitou, kde sa stretávajú všetky manažérske funkcie - je to jeden z kľúčových pilierov riadenia a vytvára kostru celkového riadenia každej organizácie. Formuluje pravidlá fungovania, priority a oblasti smerovania v dlhodobom horizonte vrátane smeru, ktorým sa organizácia chce uberať. Celý proces strategického riadenia prebieha v 4 základných, neustále sa opakujúcich fázach (tzv. strategický cyklus):

Pri strategickom riadení nejde len o stanovenie dlhodobých cieľov. Je to veľmi komplexné manažérska disciplína - strategické riadenie je umenie, veda a zručnosť vo formulovaní, komplexným rozhodovania a následnom plnení všetkého, čo umožní organizácii splniteľnosť. Strategické riadenie predstavuje celý proces špecifikovania misie organizácie, jej vízie a cieľov, rôznych politík a plánov, definície programov, projektov, či rôznych opatrení, ktoré pomáhajú k dosiahnutiu cieľov. Musí existovať určitý harmonogram, ktorý hovorí, kedy bude ktoré ciele dosiahnuté. Musí existovať metriky, pomocou ktorých sa zmeria, či boli ciele dosiahnuté.

Čo je zásadné pre strategické riadenie?

Pre strategické riadenie je naprosto zásadné dosiahnutie toho, aby všetci zamestnanci vedeli, aké sú spoločné ciele cieľov a usmernili svoje správanie a konanie k ich dosiahnutiu. To je naozajstný, najvyšší a jediný zmysel strategického riadenia.

Co je výstupem strategického řízení?

Predovšetkým je to dobre fungujúca a prosperujúca organizácia a dosiahnuté ciele. Jedným z výstupov strategického riadenia je ale aj samotná stratégia. Ide spravidla o formalizovaný dokument, ktorý obsahuje opis prvých dvoch fáz strategického cyklu, teda opis misie organizácie, jej vízie a strategických cieľov a harmonogramu ich realizácie. Mala by byť čo najstručnejšia a najzrozumiteľnejšia všetkým tak, aby každý vedel, čo má robiť. Veľkou chybou je spisovanie mnoho stránkových dokumentov, ktoré nikto nečíta.

Stratégia nemusí byť len jedna

Vždy musí existovať jedna hlavná stratégia (niekedy označovaná ako obchodné či globálna stratégia), ktorá určuje celkové smerovanie organizácie alebo podniku. Veľké organizácie podľa svojich potrieb ďalej pracujú s hierarchiou ďalších podriadených stratégií, ako sú napríklad:

Kto je za zodpovedný za strategické riadenie?

Stanovenie misie a strategických cieľov organizácie je záležitosťou vlastníka, prípadne štatutárneho orgánu, ktorý najvyššiemu manažmentu organizácie prostredníctvom strategických cieľov odovzdáva svoje predstavy o fungovaní, vytyčuje smer podnikania a definuje im úlohy, ktorých majú dosiahnuť. Napríklad s pomocou metódy Balanced Scorecard (BSC) možno docieliť vyvážené ciele zo všetkých kľúčových pohľadov. V stredných a veľkých organizáciách spočíva hlavný zodpovednosť na úrovni riaditeľa, ale čiastkové úlohy sa týkajú všetkých manažérov a správne nastavené strategické ciele sa propagujú až na úroveň úloh jednotlivých pracovníkov. V malých organizáciách strategické riadenie spočíva spravidla na úrovni štatutárneho orgánu.

Najpoužívanejšie metódy, modely a techniky strategického riadenia

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.01.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia