ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Štandardy a normy v manažmente
Normy a štandardy v manažmente sú záväzné pravidlá, požiadavky, či merítka správanie ľudí v procesoch alebo požiadavky na vlastnosti produktov. Predstavujú spoločnú dohodu o vlastnostiach produktov (výrobkov, služieb), priebehu procesov či správanie ľudí s cieľom zosúladenia či zaručenie ich určitých rovnakých vlastností, rovnakého správania či rovnakého spôsobu riadenia.

Normy a štandardy v manažmente sú záväzné pravidlá, požiadavky, či merítka správanie ľudí v procesoch alebo požiadavky na vlastnosti produktov. Predstavujú spoločnú dohodu o vlastnostiach produktov (výrobkov, služieb), priebehu procesov či správanie ľudí s cieľom zosúladenia či zaručenie ich určitých rovnakých vlastností, rovnakého správania alebo rovnakého spôsobu riadenie. Cieľom a účelom je teda štandardizácia, kompatibilita a interoperabilita. Normy môžu byť písané aj nepísané (formalizované), normy sa môžu deliť na technické a netechnické a majú rôznu mieru záväznosti a rôzny rozsah platnosti. Technické štandardy sa podľa šírky spoločné dohody a teda aj vplyvu na organizáciu delia na:

 • Podnikové normy a štandardy - jedná sa o spoločnú dohodu vnútri podniku či organizácie, príkladom sú rôzne smernice
 • De-facto štandardy - jedná sa o štandardy bežne používané a uznávané odbornou komunitou (napríklad ITIL)
 • Odborové štandardy - sú definované nejakým odborovým orgánom (napríklad webové štandardy W3C, účtovné štandardy, oceňovacie štandardy)
 • Národný štandardy a normy - sú definované a prijaté príslušným národným úradom (napr. DIN, ANSI, BS, ČSN, ..)
 • Medzinárodné štandardy a normy - sú medzinárodne platné a uznávané, najmä medzinárodné normy ISO, európske normy EN

Okrem vymenovaných typov technických noriem a štandardov sa tento pojem používa v organizáciách ako:

Praktické využitie noriem a štandardov v manažmente: Pomocou noriem a štandardov sa stanovujú a vynucujú spoločné vlastnosti, tvar, správanie a postupy práce, definuje sa nepodkročitelný štandard alebo sa hodnotí akceptovateľnosť, usualness alebo stav procesov či produktov. Normy sa teda používajú na opis referenčných hodnôt, správania alebo vlastností. Predstavujú predpis, mierka, správnu mieru niečoho obvyklého, očakávaného či primeraného. Hlavné prínosy noriem a štandardov:

 • Zjednotenie požiadaviek na vlastnosti a zníženie rozmanitosti produktov a procesov (tzv. štandardizácia)
 • Ochrana zákazníkov vďaka zvyšovaniu kvality či stanovenie nepodkročitelných štandardov kvality
 • Zlepšenie komunikácie a výmeny medzi podnikmi v medzinárodnom meradle (kompatibilita a interoperabilita)
 • Zjednotenie komunikácie medzi podnikmi (zjednotenie pojmov, symbolov a kódov)

Z hľadiska riadenia sú dôležité medzinárodne normy ISO, európske normy EN, národné normy, odborové či technické normy a štandardy (IEC, ANSI) a rôzne podnikovej normy. Dôležité sú rovnako záväzné štandardy, napríklad účtovný, stavebné, webové (webové štandardy, ako XML, HTML určuje konzorcium W3C), či štandardy služieb.

So štandardom je zvyčajne spojená certifikácia oprávňujúce používať značku daného štandardu. Certifikácia slúži napríklad zákazníkom ako medzinárodne platný dôkaz o spoľahlivosti a dôveryhodnosti dodávateľa, výrobku alebo služby.

Dôležité normy a štandardy v manažmente (používané v oblasti riadenie alebo fungovanie organizáciou) sú nasledovné:

Existujú štandardy komunitne uznávané a široko používané (de-facto štandardy):

 • BPMN (de facto štandard pre modelovanie procesov)
 • ITIL (de facto štandard pre riadenie ICT procesov)
 • PMBOK (de facto štandard pre riadenie projektov)
 • PRINCE2 (de facto štandard pre riadenie projektov)

Súvisiace pojmy a metódy:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia