ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR - Corporate Social Responsibility)
Spoločenská zodpovednosť firiem (Corporate Social Responsibility), používa sa skratka CSR, je pojem, ktorý zahŕňa spoločensky zodpovedné aktivity, angažovanosť voči komunite, realizácia verejnoprospešných projektov.

Spoločenská zodpovednosť firiem (Corporate Social Responsibility), používa sa skratka CSR, je pojem, ktorý zahŕňa spoločensky zodpovedné aktivity, angažovanosť voči komunite a realizácia verejnoprospešných projektov.

Spoločensky zodpovedné správanie firiem možno označiť ako aktivity idúce nielen nad rámec zákonných, ale aj etických, komerčných a spoločenských očakávaní. CSR možno pomenovať ako záväzok firiem prijímať takéto rozhodnutia a realizovať také postupy, ktoré sú žiaduce z hľadiska hodnôt a cieľov našej spoločnosti. Spoločenská zodpovednosť býva označovaná za koncept, kedy firma dobrovoľne preberá spoluzodpovednosť za blaho a udržateľný rozvoj modernej spoločnosti a súčasne očakáva zachovanie konkurencieschopnosti a ziskovosti, pričom sa nejedná o dva protichodné ciele. Ďalej ako dobrovoľný záväzok firiem správať sa v rámci svojho fungovania zodpovedne k prostrediu i spoločnosti, v ktorej podnikajú.

Charakteristickým rysom väčšiny definícií je ich univerzálnosť, čím poväčšinou vymedzujú rámec a základné princípy pre všetky typy podnikov, bez ohľadu na ich predmet podnikania.

Využitie SZP v praxi: Jedná sa o koncept, ktorého cieľom je dobrovoľné integrovanie sociálnych a ekologických hľadísk do každodenných firemných operácií a interakcií so stakeholders. Zasahuje najmä do etiky podnikania, pracovného a životného prostredia.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 09.12.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia