ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je SPACE analýza
SPACE analýza je analytická technika, ktorá sa používa v strategickom riadení a plánovaní. Analýza umožňuje vytvoriť si predstavu o vhodnej podnikateľskej stratégii pre daný podnik. Analýza hodnotí vnútorné a vonkajšie prostredie a umožňuje navrhnúť vhodnú stratégiu.

SPACE analýza je analytická technika, ktorá sa používa v strategickom riadení a plánovaní. SPACE je akronym z Strategic Position and Action Evaluation, neprekladá sa. Analýza umožňuje vytvoriť si predstavu o vhodnej podnikateľskej stratégiu pre daný podnik. Analýza hodnotí vnútorné a vonkajšie prostredie a umožňuje navrhnúť vhodnú stratégiu.

Analýza popisuje vonkajšie prostredie pomocou dvoch kritérií:

 • Stabilita prostredia (SP) - je ovplyvňovaná nasledujúcimi čiastkovými faktormi: technologické zmeny, miera inflácie, premenlivosť dopytu, cenové rozpätie konkurenčných výrobkov, cenová elasticita dopytu, tlak zo strany substitútov
 • Príťažlivosť odvetví (PO) - je ovplyvňovaná nasledujúcimi čiastkovými faktormi: rastový potenciál, ziskový potenciál, finančná stabilita, využitie zdrojov, zložitosť vstupu do odvetvia, produktivita práce, využitie kapacít, vyjednávacia sila výrobcov

Vnútorné prostredie je popísané tiež dvoma kritériami:

 • Konkurenčná výhoda (KV) - je ovplyvňovaná nasledujúcimi faktormi: podiel na trhu, kvalita produktov, životný cyklus výrobkov, inovačný cyklus, lojalita zákazníkov, vertikálna integrácia
 • Finančná sila (FS) - je ovplyvňovaná nasledujúcimi ukazovateľmi: návratnosť investícií, likvidita, miera zadlženia, požadovaný versus disponibilný kapitál, cash flow, obrat zásob

Ako sa použiť SPACE analýzu v praxi?

Podľa uvedeného vzoru v strategickom riadení. Týka sa kľúčových rozhodnutí, ktorá robí CEO a vrcholové vedenie organizácie.

Postup vyhodnotenia:

 • Pre každý čiastkový faktor v každom kritériu je priradená hodnota 0-6 (pre KV a SP 0 až -6).
 • Pre každé kritérium je hodnota celkového faktora vyjadrená priemerom z čiastkových faktorov.
 • Hodnoty faktorov sa zanáša do grafu na príslušnej osi (pozri obrázok).
 • V tom kvadrante, kde je najväčšia časť plochy výsledného štvoruholníka je vhodná varianta strategického správania podniku.

Strategické postavenie podniku a varianty strategického správania sú nasledovné:

 • Agresívne postavenie - atraktívne a relatívne stabilné odvetvie, podnik má konkurenčnú výhodu a môže si ju chrániť; kritickým faktorom je možný vstup nových konkurentov do odvetvia; možno uvažovať o nových akvizíciách, zvyšovanie podielu na trhu a sústredenie sa na konkurencieschopné výrobky
 • Konkurenčné postavenie - atraktívne a relatívne nestabilné prostredie, podnik má istú konkurenčnú výhodu; kritický faktor je finančná sila podniku - podnik by mal hľadať spôsob jej upevnenia; riešením je možnosť spojenia s iným podnikom, zvyšovanie hospodárnosti výroby a posilňovanie hotovostných tokov
 • Konzervatívne postavenie - stabilné odvetvia s nízkou mierou rastu a finančne stabilný podnik; kritický faktor je konkurencieschopnosť výrobkov; podnik by mal chrániť svoje úspešné výrobky, vyvíjať nové a uvažovať o možnostiach prenikania do atraktívnejších odvetví a znižovať náklady
 • Defenzívne postavenie - neatraktívne odvetvia, podniku chýba konkurencieschopné výrobky aj finančné prostriedky; kritický faktor je konkurencieschopnosť; podnik by mal znižovať náklady, obmedzovať investície a zvážiť odchod z daného odvetvia

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia