ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Sociálne veci (Sociálne služby)
Sociálne veci sú odvetvím, ktorého úlohou je sociálne poradenstvo, sociálna pomoc, sociálna starostlivosť a služby v oblasti zamestnanosti - tj poradenstvo či pomoc osobám v ťažkej sociálnej situácii, alebo v ťažkých sociálnych podmienkach a služby súvisiace s trhom práce.

Sociálne veci (niekedy tiež sociálne služby) je odvetvie verejného sektora (podľa COFOG), ktorých cieľom je zabezpečenie pomoci a podpory osobám za účelom sociálneho začlenenia alebo prevencie sociálneho vylúčenia. Zhruba možno sociálne služby rozdeliť na sociálne poradenstvo, sociálnu pomoc, sociálnu starostlivosť a služby v oblasti zamestnanosti.

Vládne výdavky v štátoch Európskej únie dosahujú okolo 30% štátneho rozpočtu. Väčšinu vládnych výdavkov v oblasti sociálnych vecí tvoria najmä sociálne dávky (individuálnu sociálnu podporu) a výdavky na sociálne služby kolektívneho charakteru. Vládne výdavky na sociálne služby sa podľa COFOG) člení na:

 • Choroba a invalidita - poskytovanie sociálnej ochrany vo forme peňažných alebo vecných dávok, ktoré úplne alebo čiastočne nahrádzajú stratu príjmu osobám počas ich pracovnej neschopnosti z dôvodu choroby alebo úrazu, telesného alebo duševného poškodenia
 • Vek - poskytovanie sociálnej ochrany starým občanom vo forme peňažných alebo vecných dávok pred rizikami vyplývajúcimi zo staroby* Pozostalí - poskytovanie sociálnej ochrany vo forme peňažných alebo vecných dávok pozostalým po zosnulom
 • Rodina a deti - poskytovanie sociálnej ochrany vo forme peňažných alebo vecných dávok domácnostiam a rodinám s nezaopatrenými deťmi
 • Nezamestnanosť - poskytovanie sociálnej ochrany vo forme peňažných, prípadne vecných dávok občanom, ktorí sú schopní pracovať, ochotní pracovať, ale nemôžu nájsť vhodné zamestnanie
 • Bývanie - poskytovanie sociálnej ochrany vo forme peňažných, prípadne vecných dávok, ako sú platby, ktoré pomôžu domácnostiam pokryť náklady na bývanie
 • Sociálna pomoc - poskytovanie sociálnej ochrany vo forme peňažných alebo vecných dávok občanom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách (chudobe, opustenosti) alebo im hrozia tieto riziká. Ide o osoby s nízkymi príjmami, imigrantov, alkoholikmi, obete kriminálneho násilia a pod
 • Sociálne veci - peňažné alebo vecné dávky poskytované občanom, ktorí sa prechodne ocitli v mimoriadne ťažkej situácii v dôsledku živelnej pohromy alebo požiaru, príspevky a pôžičky určené na kompenzáciu straty majetku v dôsledku požiaru, záplav alebo iných katastrof v čase mieru
 • Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti sociálnych vecí a vytváranie a riadenie vládnej politiky

Poskytovatelia sociálnych služieb sú v praxi v podstate tri hlavné:

 • Neštátne neziskové organizácie a fyzické osoby
 • Štátom zriadené špecializované organizácie
 • Lokálne či centrálne vládne organizácie a úrady - poskytujú napríklad agendy sociálneho poradenstva, pomoci v hmotnej núdzi, sociálno-právnej ochrany detí, výplatu rôznych sociálnych dávok, výplaty dôchodkov, výplaty podpory v nezamestnanosti a pod.

Medzi služby sociálnej starostlivosti a sociálnej prevencie patrí:

 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálno zdravotné služby
 • Sociálna rehabilitácia
 • Osobná asistencia
 • Opatrovateľská služba
 • Sprievodcovská, předčitatelská a tlmočnícka služba
 • Služby ranej starostlivosti
 • Podporované bývanie
 • Odľahčovacie služby
 • Centra denných služieb (Day Service Centers)
 • Denné stacionáre (Day Care Centers)
 • Domovy pre osoby so zdravotným postihnutím
 • Domovy pre seniorov
 • Azylové domy
 • Domy na pol cesty
 • Kontaktné centrá
 • Telefonická krízová intervencia
 • Krízová pomoc
 • Nízkoprahové denné centrá
 • Chránené bývanie (Sheltered housing)
 • Nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež
 • Nocľaháreň pre bezdomovcov
 • Služby následnej starostlivosti a doliečovacie služby
 • Sociálno aktivizačné služby pre rodiny s deťmi
 • Terapeutické komunity
 • Sociálno terénne programy

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia