ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Riadenie rizík (Risk Management)
Riadenie rizík (Risk Management) je oblasť riadenia zameriavajúce sa na analýzu a zníženie rizika, pomocou rôznych metód a techník prevencie rizík, ktoré eliminujú existujúce alebo odhaľujú budúce faktory zvyšujúce riziko.

Risk management“Všetka ekonomická činnosť je svojou povahou vysoko riziková.” Peter Ferdinand Drucker

Riadenie rizík (Risk Management) je oblasť riadenia zameriavajúce sa na analýzu a zníženie rizika, pomocou rozličných metód a techník prevencie rizík, ktoré eliminujú existujúce alebo odhaľujú budúce faktory zvyšujúce riziko. Riziko je všade prítomným a charakteristickým sprievodným javom fungovania organizácií v súčasnom turbulentnom prostredí.

Riadenie rizík je sústavná, opakujúce sa sada navzájom previazaných aktivít, ktorých cieľom je riadiť potenciálny riziká, teda obmedziť pravdepodobnosť ich výskytu alebo znížiť ich vplyv. Účelom riadenia rizík je predísť problémom či negatívnym javom, vyhnúť sa krízovému manažmentu a zamedziť vzniku problémov. Riadenie rizík sa skladá sa zo štyroch vzájomne previazaných fáz, a to z identifikácie rizík, zhodnotenia rizík, zvládnutia rizík (respektíve ich zmiernenia) a monitoringu rizík .

Existuje celý rad druhov rizík v rôznych oblastiach:

Zásadné pre riadenie rizík je ich analýza. Pomocou analýzy rizík sa zisťuje miera nebezpečenstva (hrozba), ktorým je organizácie vystavená, ako veľmi sú jej aktíva voči týmto hrozbám zraniteľná, aká vysoká je pravdepodobnosť, že hrozba nastane (zraniteľnosť) a aký dopad to do organizáciu môže mať. Základné princípy riadenia rizík možno zhrnúť do nasledujúcich tvrdení:

  • Každá ľudská činnosť prináša určité riziká
  • Nulové riziko neexistuje

Zodpovednosť za riadenie rizík je v organizáciách rozložené v rámci celého manažmentu. Najvyššia zodpovednosť má prirodzene vlastník, štatutárny orgán a najvyšší manažment (top management) spoločnosti. V malých organizáciách je zodpovednosť za riadenie rizík koncentrovaná na úrovni štatutárneho orgánu, keďže nie je efektívne zamestnávať špecializovaného manažéra rizík na plný úväzok. V stredných a veľkých organizáciách je zodpovednosť rozložená na jednotlivé manažérov. Veľké organizácie alebo organizácie podnikajúce v rizikovom prostredí (napríklad banky, poisťovne, petrochemický a energetický priemysel, letecký priemysel, doprava) majú určeného špecialistu (manažéra rizík). Takmer vždy je riadenie rizík spojené s rolou finančného riaditeľa, lebo dopady rizík (škody) i protiopatrenia možno finančne vyjadriť a majú vplyv na finančné plánovanie.

Medzi najznámejšie metódy a metodiky v oblasti riadenia rizík patrí:

Rámce v oblasti riadenia rizík:

  • RMF (Risk Management Framework) - National Institute of Standard and Technology EN
  • M_o_R (Management of Risk)
  • RiskIT (Risk IT Framework, ISACA)

Medzi analytické techniky použiteľné pre identifikáciu potenciálnych rizík možno zaradiť:

Štandardy v oblasti riadenia rizík:

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace software:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.01.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia