ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Riadenie projektov
Riadenie projektu je riadenie časovo ohraničené a ucelené sady činností a procesov, ktorej cieľom je zavedenie, vytvorenie alebo zmena niečoho konkrétneho.

Project managementRiadenie projektu (niekedy tiež projektové riadenie) je riadenie časovo ohraničené a ucelené sady činností a procesov, ktorej cieľom je zavedenie, vytvorenie alebo zmena niečoho konkrétneho.

Riadenie projektov predstavuje overené a popísané postupy, organizované úsilie, riešiace komplexne realizáciu a riadenie vymedzené sady činností. Účelom projektového riadenia je zabezpečiť efektívne riadenie tejto sady činností tak, aby priniesla predpokladaný výsledok a úžitok. Predmetom projektového riadenia je projekt. Projektové riadenie teda predstavuje aplikáciu vedomostí, zručností, činností, nástrojov a techník na projekte tak, aby projekt splnil požiadavky na neho kladené a dosiahol svoje ciele.

Formou projektu možno realizovať rôzne typy dodávok (produktov) zákazníkom alebo rôzne aktivity vnútri organizácie. Existujú organizácie, ktoré dodávku svojich produktov voči zákazníkom realizujú výhradne formou projektu, ide napríklad o stavebné firmy, podniky zamerané na kusovú výrobu alebo IT firmy, ktoré realizujú dodávku implementácia rôznych informačných a komunikačných technológií (ICT). Existujú aj organizácie, pre ktoré je dodávka ich produktov formou projektu doplnková čo neznamená, že by pre nich projektové riadenie nebolo vhodné. Projektové riadenie sa totiž v skutočnosti týka väčšiny organizácií, nech si to uvedomujú alebo nie. Jedná sa iba o mieru jeho využitia a intenzity. Každá organizácia totiž vykonáva organizačné zmeny alebo menia svoj informačný systém a to sú svojím charakterom ucelené sady činností, ktorých cieľom je zaviesť zmenu - teda projekty.

K projektovému riadeniu v organizácii patrí neodmysliteľne maticová organizačná štruktúra, ktorá súvisí s vyvážením právomocí a zodpovedností projektového manažéra voči ďalším projektovým alebo líniovým manažérom, ale aj s právomocami a zodpovednosťami všetkých pracovníkov na projekte zúčastňujúcich, teda celého projektového tímu.

Téme riadenie projektov na medzinárodnej úrovni sa venujú rôzne profesijné organizácie alebo organizácie vydávajúcej štandardy. Tie najvýznamnejšie v tomto odbore sú: PMI, IPMA, OGC. Existuje tiež mnoho odborových a čiastkových metodík pre riadenie projektov. Všeobecne najznámejšie a svetovo najrozšírenejší metodiky a štandardy pre riadenie projektov sú:

Tieto metodiky a svojím spôsobom de-facto štandardy obsahujú všetko potrebné k riadeniu projektov rôzneho charakteru a rôznych veľkostí. Rozhodnutie o tom, akú metódu pre riadenie projektov zvoliť, je závislé predovšetkým na troch základných faktoroch:

  • Na organizáciu (druh, kultúra, vyspelosť, veľkosť, spôsob riadenia, …), v ktorej projekt prebieha
  • Na špecifikáciu projektu (samotný predmet a ciele, financie, harmonogram, priority, kapacity, riziká, väzba na portfólio projektov, …)
  • Na projektovom manažérovi, ktorý projekt riadi (a teda na skúsenostiach s konkrétnou metodikou)

Vo vzťahu k riadeniu projektu sa vzťahujú tiež normy ISO, ktoré umožňuje certifikovať systém riadenia projektov v organizácii.

Z hľadiska riadenia samotného projektu je kľúčová úloha tzv projektového manažéra (v praxi sa užívajú synonymá vedúci projektu, manažér projektu anglicky project manager). K tejto manažérskej úlohe existuje rozvinutý dnes už de-facto profesijný štandard ICB (IPMA Competence Baseline) a ďalej systémy profesijných certifikácií. Najznámejšie a svetovo najrozšírenejší certifikácia projektových manažérov sú:

Riadenie projektu je možné vykonávať pomocou rôznych nástrojov/softvér, ktoré majú rôzne funkcie podľa potrieb projektu alebo projektov, ktoré je potrebné riadiť. Nástroje pre riadenie projektov sú od tých najjednoduchších, ktoré umožňujú evidenciu projektov, tvorbu Ganttovho diagramu až po zložité systémy určené pre veľké organizácie a podniky EPM (Enterprise Project management), ktoré sú súčasťou systémov plánovania a riadenia zdrojov (ERP) a obsahujú funkcie koordinácie sústavy projektov, riadenia rizík, finančného plánovania, plánovanie a optimalizácia kapacít a ďalšie.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 19.01.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia