ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Riadenie bezpečnosti
Riadenia bezpečnosti (Security Management, niekedy tiež Corporate Security) je oblasť riadenia, ktorá rieši bezpečnosť aktív (zdrojov) v organizácii, teda ako bezpečnosť fyzickú, tak bezpečnosť digitálny.

Bezpečnost je matkou nebezpečenstva a babičkou destrukcie.

Thomas Fuller

Riadenie bezpečnosti (Security Management, niekedy tiež Corporate Security) je oblasť riadenia, ktorá rieši bezpečnosť aktív (zdrojov) v organizácii, teda ako bezpečnosť fyzickú, tak bezpečnosť elektronického sveta. Riadenie bezpečnosti veľmi úzko súvisí s riadením rizík a je zamerané na vytvorenie alebo trvalé zabezpečenie takých podmienok, ktoré pomôžu predchádzať alebo znížiť identifikovaná rizika, vyhnúť sa problémom a to najmä pomocou rôznych metód, procedúr, smerníc, štandardov a nástrojov.

Riadenie bezpečnosti je sústavná, opakujúce sa sada navzájom previazaných aktivít, ktorých cieľom je zaistiť bezpečnú prevádzku a zamedziť bezpečnostným rizikám a hrozbám, ako sú ohrození alebo poškodenie života a zdravia, hmotného a nehmotného majetku organizácie.

Riadenie bezpečnosti sa z veľkej časti týka zabezpečenia autorizovaného prístupu osôb k aktívam organizácie (najmä k financiám, informáciám, hnuteľnému i nehnuteľnému majektu). S riadením bezpečnosti úzko súvisí riadenia kontinuity činností organizácie (Business Continuity Management).

Akokoľvek je bezpečnosť spravidla zabezpečovaná odbornými útvarmi a odborníkmi, primárne je súčasťou každodennej práce vedúceho zamestnanca a štatutárneho orgánu.

Kľúčové okruhy riadenia bezpečnosti v organizáciách sú:

Zodpovednosť za riadenia bezpečnosti má vo veľkých a stredných organizáciách manažér bezpečnosti (CSO). Najvyššia zodpovednosť, za bezpečnosť má prirodzene vlastník, štatutárny orgán a najvyšší manažment (top management) organizácie.

V rade väčších organizácií existuje profesia manažéra informačnej bezpečnosti (CISO) zameraná výhradne na informačnú bezpečnosť alebo ICT bezpečnosť a pre riešenie bezpečnosti na korporátnej úrovni je určená funkcia viceprezident alebo riaditeľa korporátnej bezpečnosti (Director of Corporate Security). Veľké organizácie alebo organizácie podnikajúce v rizikovom prostredí (napríklad banky, poisťovne) môžu mať ešte ďalšie určené špecialistov riadenia bezpečnosti.

V malých organizáciách je zodpovednosť za riadenie bezpečnosti koncentrovaná na úrovni štatutárneho orgánu, pretože nie je efektívne zamestnávať špecializovaného manažéra bezpečnosti na plný úväzok.

Medzi najznámejšie metódy a metodiky v oblasti riadenia bezpečnosti patrí:

Medzi analytické techniky použiteľné pre identifikáciu bezpečnostných rizík možno zaradiť:

Rámca a štandardy v oblasti riadenia bezpečnosti:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

  • Kryptografie

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.01.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia