ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Proces
Proces je tok práce alebo činností (tzv. business process).

Proces je pojem, ktorý sa používa v rôznych významoch. V reálnom svete existuje viac typov procesov, napríklad chemický proces, výrobný proces, biologický proces, technologický proces alebo napríklad proces ako beh aplikácie (softvér).

Z hľadiska riadenia a fungovania organizácie je najdôležitejší výklad procesu ako toku práce alebo činnosti. (tzv. business process, podnikový proces, obchodné procesy, skrátene proces). Pre biznis proces existuje celý rad definícií:

  • Norma STN EN ISO 9001 definuje proces takto: “Súbor vzájomne pôsobiacich činností, ktorý premieňa vstupy na výstupy.”

  • Hammer, M., Champy, J., 1996 definujú proces takto: “Proces je súbor činností, ktorý vyžaduje jeden alebo viac druhov vstupov a tvorí výstup, ktorý má pre zákazníka hodnotu”.

Procesy existujú vnútri každej organizácie aj medzi jednotlivými organizáciami nech sú riadené alebo nie. Vždy dochádza k nejakému toku práce a činností od jedného človeka k druhému. Každý deň sme všetci účastníci najrôznejších procesov, či si to uvedomujeme alebo nie. Procesy v organizáciách môžu byť riadené rôznym spôsobom, pre opakované a rovnaké procesy (napríklad proces založenia účtu v banke) sa uplatňuje procesné riadenie. Naopak na riadenie procesov, ktoré sú unikátne - napríklad procesy implementácie nového informačného systému - je uplatňované projektové riadenie.

Využitie procesov v praxi: Každá organizácia je v podstate organizovaná sústava procesov a činností, ktoré na seba vzájomne nadväzujú a základe spoločnej interagujú. Aby dosiahla svojich cieľov, musí ich riadiť, aby boli vykonávané efektívne a účelne. Analýza, poznanie, riadenie a zlepšovanie procesov je preto každodenná náplňou práce všetkých pracovníkov organizácie a najmä manažérov. Pre analýzu procesov organizácie využívajú rôzne metodiky a prístupy (pozri riadenie procesov), trvalé zlepšovanie je súčasťou riadenia kvality, rizík i inovácií. Za zlepšovanie procesov vo svojej kompetencii sú zodpovední všetci manažéri.

Súvisiaci pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Czech Republic)
Definice procesu českých autorů:

Řepa, V., 2006 definuje proces jako: „Souhrn činností transformujících souhrn vstupů na souhrn výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi nebo nástroje“.

Basl, J., Tůma, M., Glasl, V., 2002: „Proces je tok práce, postupující od jednoho člověka k druhému a v případě větších procesů pravděpodobně z jednoho útvaru do druhého“.

Grasserová, M. a kol. 2008: „Proces chápeme jako strukturovaný sled navazujících činností popisujících tok práce – postup tvorby přidané hodnoty – postupující od jednoho pracovníka ke druhému (v případě složitých procesů z jednoho útvaru do druhého), poskytující měřitelnou službu / výrobek internímu nebo externímu zákazníkovi za předpokladu přeměny vstupů na výstupy a využívání zdrojů.“

Petráčková, Krause, 1995, s. 620 jde o „zákonité, postupně na sebe navazující a vnitřně spojené, vzájemně spojené změny jevů, věcí a systémů“. (Zdroj: Akademický slovník cizích slov)

Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 06.07.2014

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia