ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Ponuka (v ekonómii)
Ponuka je pojem ekonomickej teórie. Je to súhrn ponúkaných statkov na trhu, kde sa stretáva s dopytom zákazníkov.

Ponuka (Supply) je pojem ekonomickej teórie. Je to súhrn ponúkaných statkov na trhu, kde sa stretáva s dopytom zákazníkov. Ekonomická teória rozlišuje:

  • Agregátna ponuka (Aggregate supply) - súhrn všetkých zamýšľaných predajov v danej ekonomike. Je určená objemom výrobkov a služieb, ktoré predávajúci chcú predať a výškou cien, za ktoré chcú predávať.
  • Individuálne ponuka (Individual supply) - objem plánovaných predajov a cien, za ktoré je jediný predajca ochotný predávať.
  • Čiastková / trhová ponuka (Market supply) - objem plánovaných predajov a cien jediného výrobku alebo služby od všetkých jeho výrobcov.   Graficky opisuje ponuku krivka ponuky. Tá sa zakresľuje do grafu nasledovne:  

  Na vodorovnej osi je zachytené ponúkané množstvo produktu (Q) a na zvislej osi je zachytená jeho cena (P). Krivka ponuky (S) nemá náhodný tvar. Rastie smerom doprava nahor. Zodpovedá zákonu rastúcej ponuky - s rastom ceny ponúkané množstvo rastie. Pre výrobcov je logicky zaujímavejšie predávať za vyššie ceny a rast ceny láka do odvetvia nové výrobcu. Rast ceny súčasne umožňuje vyšší objem výroby - výrobcovia zarobia viac a môžu zaobstarať ďalšie výrobné faktory. Asi hlavným dôvodom zákona rastúcej ponuky je zákon klesajúcich výnosov. Pretože výnosnosť faktorov s rastúcim objemom výroby klesá, môžu výrobcovia vyrobiť dodatočné jednotky výstupu len za vyšších nákladov, ktoré si logicky vyžiadajú rast ceny.   Na strane ponuky dochádza medzi jednotlivými producentmi ku konkurenciu. Vzájomne sa snažia pretiahnuť zákazníkov tým, že ponúkajú svoje produkty za nižšiu cenu.

Ponuka v interakcii s dopytom formujú trh.

Ponuka v praxi: Znalosť ponuky na trhu je jednou zo základných informácií, s ktorými každý podnik musí pracovať. A to ako ponuky vlastný (portfólio produktov alebo služieb), tak ponuku konkurencie. Ponuka ovplyvňuje správanie podniku na trhu vo všetkých smeroch - ovplyvňuje produktové portfólio, celý životný cyklus výrobkov i služieb, rýchlosť inovácií, spôsob propagácia, marketing a cenu. V silne konkurenčnom prostredí (silná ponuka ostatných firiem) musí podnik reagovať buď znížením ceny, zlepšením kvality, silnou propagáciou alebo presunom do menej konkurenčného segmentu.

Podniky zisťujú ponuku pomocou rôznych foriem prieskumov trhu a osobné vedomostí svojich obchodníkov. Schopnosť správne odhadnúť súčasný a najmä budúci stav na trhu musí byť jedna zo základných schopností manažéra obchodu (CSO).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 09.12.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia