ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Poisťovňa (Insurance Company)
Poisťovňa je jeden z typov finančných inštitúcií, ktorej predmetom podnikania je poistenie ostatných subjektov (organizácií, podnikov, iných subjektov alebo jednotlivcov).

Poisťovňa je jeden z typov finančných inštitúcií, ktorej predmetom podnikania je poistenie ostatných subjektov (organizácií, podnikov, iných subjektov alebo jednotlivcov).

S každou oblasťou podnikania (všeobecne ľudskej činnosti) je spojené určité riziko. Podniky (ľudia) sa týmto rizikám bráni tým, že presúvajú toto riziko na poisťovňu za odplatu, tzv poistné. Zisk poisťovne je potom daný rozdielom medzi vybratým poistným, vyplatenými náhradami škôd a náklady na prevádzku.

Riziko podnikania sa ale týka aj poisťovní samotných. Preto vznikli finančné inštitúcie tzv zaisťovne, ktoré “zabezpečujú” poistenie poisťovní. Existencia zaistenie je dôležitá predovšetkým v prípadoch rozsiahlych poistných udalostí napr povodní, vĺn cunami, atď, kedy výplaty náhrad škôd by presiahli možnosti poisťovní.

Pri prevádzkovaní finančných služieb dochádza k vzájomnému prepájanie poisťovní a bánk, predovšetkým v oblasti typizovaných produktov. Činnosť bánk a poisťovní sa vzájomne prelína. Preto na poistnom trhu vystupujú vedľa poisťovní aj banky.

Dôveryhodnosť a stabilita poisťovníctva je pre fungovanie ekonomiky jednou zo základných podmienok. Túto dôveryhodnosť a stabilitu nemožno zabezpečiť len trhovými mechanizmami, preto je činnosť poisťovní, zaisťovní a poisťovacích sprostredkovateľov a samostatných likvidátorov poistných udalostí regulovaná obmedzujúcimi a prikazujúcim pravidlami, predovšetkým v podobe právnych predpisov upravujúcich poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť a poistné sprostredkovanie. Dohľad nad dodržiavaním týchto pravidiel a vyvodzovanie dôsledkov z ich porušenia je potom nazývaný dohľadom v poisťovníctve a je vykonávaný orgánom dohľadu, ktorého pôsobnosť je rozdelená do nasledovných aktivít:

  • Povoľovacie - udeľovanie povolení k činnosti (koncesie) poisťovacím a zaisťovacím subjektom
  • Kontrolná činnosť - kontrola dodržiavania právnych predpisov, kontrola dodržiavania koncesií, kontrola rezerv, sledovanie solventnosti
  • Legislatívna činnosť - príprava návrhov právnych predpisov
  • Ostatné činnosti - konzultačná a poradenská činnosť poisťovniam

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 25.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá