ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Poistenie (Insurance)
Poistenie je druh finančnej služby, ktorú poskytujú poisťovne. Základným princípom poistenia je rozloženie výdavkov na úhradu nejakého negatívneho javu, ako je havária, odcudzenie, strata a podobne, na dlhšie časové obdobie do pravidelných splátok.

Poistenie je druh finančné služby, ktorú poskytujú poisťovne. Základným princípom poistenia je rozloženie výdavkov na úhradu nejakého negatívneho javu, ako je nehoda (havárie), katastrofa, odcudzenie, strata a podobne, na dlhšie časové obdobie do pravidelných splátok. Poistenie je tak určitou formou riadenie rizík, kedy sa snaží tlmiť dopad určitých negatívnych udalostí na organizáciu a rozložiť finančné nároky tejto negatívnej udalosti do dlhšieho časového obdobia. Poistenie umožňuje organizáciám, aby sa ochránili pred neočakávanou stratou či výdavkom a predišli tak významným finančným problémom za rozumne dostupnú sadzbu poistenia.

Poistená organizácie alebo podnik musí vždy zvažovať veľkosť a mieru riziká neočakávané udalosti a výšku pravidelných platieb poistenia, ktoré za určené časové obdobie zaplatí. Podniky a organizácie využívajú spravidla tieto typy poistenia:

  • Poistenie majetku

   * Živelné poistenie - kryje škody na majetku spôsobené živelným rizikom (napr. Požiar, povodeň, víchrice, blesk, výbuch)    * Technická poistenie - kryje poistenie stavebných a montážnych rizík    * Poistenie prerušenia prevádzky - kryje následné škody, ktoré vznikli v dôsledku prerušenia prevádzky. (Tzv. Šomážne poistenia)    * Poistenie proti odcudzeniu - kryje majetok nie len v prípade jeho odcudzenia alebo poškodenia páchateľom    * Dopravné poistenie (poistenie prepravy) - kryje riziko poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty veci počas prepravy

  • Poistenie zodpovednosti za škodu
  • Poistenie právnej ochrany
  • Poistenie finančných strát
  • Poistenie pohľadávok

Poisťovňa na seba za odplatu preberá záväzok a za odplatu poskytuje poistnú ochranu - vypláca poistenému poistné plnenie pokiaľ dôjde k poistnej udalosti.

Zmluvný vzťah medzi poisťovňou a poisteným je vyhotovený v poistnej zmluve.

Zvláštnym druhom poistenia je zaistenie. Je to de facto poistenie poisťovní. Existencia zabezpečenie je dôležitá predovšetkým v prípadoch rozsiahlych poistných udalostí napr. Povodní, vĺn cunami, atď., Kedy výplaty náhrad škôd by presiahli možnosti poisťovní.

Na čo je poistenie v praxi?

Organizácie a podniky využívajú poistenie pre krytie prípadné stratu z negatívnej udalosti. Poistená organizácie alebo podnik musí vždy zvažovať veľkosť a mieru riziká neočakávané udalosti a výšku pravidelných platieb poistenia, ktoré za určené časové obdobie zaplatí a vzájomne tieto dve veci vyvažovať. Ak je riziko negatívnej udalosti malé a výška poistenia veľká, potom sa nevyplatí.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia