ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Plánovanie (Planning)
Plánovanie patrí medzi kľúčové manažérske funkcie (funkcia manažmentu) a preto sa týka všetkých odborov a aspektov organizácie: Ekonomika a financie, Informatika, Kvalita, Ľudské zdroje, Logistika a doprava, Management organizácie, Marketing, Služby, Výroba.

“Vrcholným úlohou podnikového riadenia je určovanie konkrétnych podnikových cieľov, prostredníctvom ktorých sa má dosiahnuť konečný cieľ, dlhodobá maximalizácia zisku, a formulácia podnikovej politiky, tj, pochodovej osi ‘, ktorú musí podnik dodržať, aby tieto cieľa čo najhospodárnejšie dosiahol.”

Günther Wöhe

Plánovanie patrí medzi kľúčové manažérske funkcie (funkcia manažmentu) a preto sa týka všetkých odborov a aspektov organizácie: ekonomiky a financií, informatiky, kvality, ľudských zdrojov, logistiky a dopravy, manažmentu organizácie, marketingu, služieb, výroby.

Podľa časového horizontu, v ktorom sa plánovania odohráva sa rozlišuje Strategické plánovanie, Taktické plánovanie a Operatívne plánovanie. Dlhodobým predvídaním dlhodobého vývoja sa zaoberá prognózovanie.

Strategické plánovanie je kľúčové pre dlhodobé smerovanie organizácie (podniku), pre marketing, pre rozhodovaní o investíciách, pre rozvoj ľudských zdrojov, pre výskum a vývoj.

Taktické a operačné plánovanie hrá kľúčovú úlohu v tých oblastiach organizácie, kde dochádza k silným tokom zdrojov, teda najmä finančných zdrojov a materiálu vo výrobe (Nákup a predaj).

 • Finančný plán (integruje všetky plány pomocou finančného vyjadrenia)
 • Plán predaja
 • Plán projektu
 • Plán výroby
 • Plán nákupu
 • Plán rozvoja ľudských zdrojov
 • Plán osobného rozvoja zamestnanca
 • Investičné plány
 • Plány údržby a opráv

Čiastkové plány musia byť navzájom previazané. Podstatou plánovania je určenie cieľov alebo cieľových hodnôt a prípadne spôsobov ich dosahovania. Pri plánovaní sú brané do úvahy všetky relevantné vnútorné i vonkajšie faktory ovplyvňujúce úspešné dosiahnutie cieľov alebo cieľových hodnôt.

Základným plánom organizácie je jej globálna stratégia.

Metódy plánovania sú:

Metódy a ucelené systémy plánovania v oblasti výroby a logistiky a Plánovanie zdrojov sú:

 • APS (Advanced Planning & Scheduling)
 • ERP (Enterprise Resource Planning)
 • MRP (Material Requirements Planning)
 • MRP II (Manufacturing Resource Planning)
 • JIT (Just in time)
 • KANBAN
 • DBR (Drum Buffer Rope)
 • SCM (Supply Chain Management)

Plánovanie financií zahŕňa:

Analytické techniky použiteľné v plánovaní sú:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia