ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Personálny softvér, pre riadenie ľudských zdrojov (HR Software)
Personálny softvér (HR softvér, HRM softvér, HCM softvér) je softvér, ktorý využívajú firmy pre uchovávanie informácií o ľuďoch a ich konaní.

Personálne softvér (alebo HR softvér, HRM softvér, HCM softvér) je softvér, ktorý využívajú organizácie pre uchovávanie informácií o ľuďoch a na ich riadenie. To zahŕňa veľkú škálu potrieb od jednoduchej evidencie zamestnancov, ich dochádzky, výkazov práce, cez spracovanie miezd, až po ucelené riadenie vzdelávania a rozvoja zamestnancov. Neexistuje žiadny štandard, čo všetko HR softvér zahŕňa - na trhu existuje ponuka od tých najjednoduchších až po veľmi komplexné aplikácie.

Čo všetko personálny softvér zahŕňa?

Tradičné poňatie personálneho softvér dáva dôraz na evidenciu zamestnancov a spracovanie miezd. Toto “jadro” personálneho softvér je určené hlavne pre personalistov a mzdové účtovný. Malé a stredné firmy ale často využívajú pre spracovanie miezd externých špecialistov alebo špecializované firmy (pozri outsourcing miezd) - v takom prípade používa mzdový účtovník svoj vlastný softvér, v ktorom spracováva mzdy pre všetkých svojich klientov. Ak využijeme služieb takejto agentúry, tak stále potrebujeme vyriešiť “ten zvyšok”. Teda potrebujeme zabezpečiť spracovanie podkladov pre mzdy (zvyčajne dochádzku zamestnancov, pracovné výkazy, služobné cesty, neprítomnosť a dovolenky) a celý zvyšok personálnej agendy. Je potrebné zdôrazniť, že personálne riadenie (a tým pádom aj personálne softvér) vôbec nie je iba záležitosťou personalistov a mzdových účtovníkov. Práca s ľuďmi, ich rozvoj a informácie o ľuďoch a ich súvislostiach vo firme je dennodenné súčasťou práce všetkých manažérov. Informácie o zamestnancoch sú navyše naprieč celou firmou a zasahujú do všetkých jej kútov - ľudia sa podieľajú na rôznych procesoch, projektoch, majú rôzne pracovné pomôcky a zariadenia, za ktoré sú zodpovední, majú prístupové oprávnenia k iným aplikáciám alebo na vstup do budov a mnoho ďalšieho . Človek je stredom diania a takmer všetkých firemných procesov.

Aké procesy a potreby personálne softvér rieši a aké sú obvykle funkcie personálne systému?

Hoci neexistuje jasný štandard pre funkcie personálneho systému, väčšina HR aplikácií rieši tieto procesy v celom životnom cykle zamestnanca:

 • Evidencia uchádzačov o zamestnanie
 • Nástup zamestnanca
 • Evidencia zamestnancov (evidencia pracovných zmlúv, evidencia lekárskych prehliadok, povinných školení, osobných údajov atď)
 • Mzdové účtovníctvo
 • Evidencia dochádzky
 • Evidencia dovolenky
 • Pracovné benefity
 • Evidencia služobných ciest
 • Pracovné náplne a kompetencie ľudí
 • Osobné plány rozvoja ľudí (hodnotenie ľudí)
 • Hodnotenie zamestnancov
 • Pracovné zaradenie zamestnanca (zaradenie v organizačnej štruktúre, pracovné miesto, pracovné role)
 • Prevádzkový evidencia o zamestnancoch
 • Pracovné pomôcky a vybavenie
 • Oprávnenie zamestnancov (prístup do softvér, k heslám, kľúčom, vstup do budov a podobne)
 • Ukončenie pracovného pomeru zamestnanca

Aké sú hlavné prínosy personálneho systému?

Hlavné prínosy personálneho systému sú v prepojení všetkých informácií ktoré súvisia s človekom, do jedného miesta a zabezpečiť efektívne hospodárenie, využívanie a rastu pracovnej sily. Ľudia sú tým najcennejším zdrojom každej firmy, a preto informácie o nich sú cenné a majú veľký vplyv na ** výkonnosť celej organizácie **. Kvalitné informácie o ľuďoch slúžia na ich riadenie (workforce management), k operatívnemu organizovanie ich času, riadenie právomocí či oprávnenie, k odmeňovaniu za odvedenú prácu i na riadenie ich rozvoja, rastu a v neposlednom dobe k vyhľadávaniu talentov. Preto tradičné poňatie HR softvér, ktorý zaisťoval len vyplácanie miezd a základnej evidencie nestačí. Moderné personálne softvér musí prelínať do všetkých oblastí pôsobnosti organizácie a musí byť prepojený s ďalšími prevádzkovými systémami (ERP, CRM, atď.) A integrovať rôzne informácie o ľuďoch, nielen tie rýdzo personálne.

Najdôležitejšie je, aby sme dostali kľúčové informácie o konkrétnych ľuďoch vo firme - o ich práci, zručnostiach, kompetenciách, o tom čo k svojej práci potrebujú a čo skutočne využívajú. Patria sem aj informácie o tom aké by mali mať na svojej pozícii kompetencie, kde sa potrebujú zlepšiť, patria sem zoznamovanie zamestnancov s ich pracovnými povinnosťami, čo je dôležité najmä pri nástupe nového pracovníka - alebo naopak pri ukončení pracovného pomeru sú zásadné informácie o tom, čo má pracovník odovzdať, vrátiť a podobne. Teda kto, čo robí, kedy, prečo, kde, ako? Poslednou dobou je veľa diskutovanou funkciou personálnych systémov tiež vyhľadávanie a riadenie talentov.

To všetko najlepšie v jednom ucelenom prostredí. Hlavnými prínosmi personálneho software sú:

 • Splnenie legislatívnych povinností voči štátu
 • Prehľad o ľuďoch, ich históriu
 • Prehľad o všetkých súvislostiach človeka (aké procesy realizuje, čo k tomu potrebuje, na akých projektoch alebo obstarávaní pracoval, za čo je zodpovedný atď.)
 • Prehľad o vzdelávaní a osobnom rozvoji človeka (aké má zručnosti, aké zručnosti potrebuje rozvíjať atď.)
 • Informácie o tom kto, čo robí, prečo, kde a ako

Aký personálny systém vybrať a ako ho nasadiť?

Pri výbere personálneho systému musíme brať do úvahy situáciu a veľkosť firmy, najmä počet zamestnancov. Ponuka na trhu je nepreberná, personálne systémy sa od seba líšia rozsahom funkcií, jednoduchosťou ovládania i spôsobom, ako ich môže organizácia nakúpiť. Podstatné je to, že v organizácii nepotrebujeme softvér. Potrebujeme ucelené informácie o ľuďoch a ich účasti vo firme. Personálne softvér firmy teda nemusí byť nutne jednu aplikáciu - môže to byť viac čiastkových aplikácií, tabuliek či dokonca šanónov, ktoré dohromady poskytnú jednoduchým spôsobom potrebné informácie o ľuďoch.

 • Malé a stredné organizácie využívajú externé firmy pre spracovanie miezd a účtovníctva a preto využívajú personálny systém pre rozvoj ľudí alebo dokonca pre tímovú spoluprácu.
 • Veľké organizácie majú zvyčajne svoj personálny systém ako súčasť veľkého - celofiremného - ERP riešenie.

Ceny personálneho systému sa pohybujú od nuly až po milióny. Moderné systémy poskytujú licencie podľa počtu zamestnancov alebo počtu užívateľov, takže organizácie platia len za toľko ľudí, za koľko potrebuje. Rad HR softvér je poskytovaná na báze SaaS (mesačné predplatné), kde firma platí mesačné sumu. nemusí tak investovať veľkú čiastku do ich “implementácia” a tak je personálne softvér aj pre malé a stredné firmy veľmi dostupný.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 19.09.2016
Má Vaša firma čo ponúknuť?
Ľudia, ktora to vedia