ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Obchodné podmienky inzercie, propagácie a ďalších služieb na internetovom serveri ManagementMania.com

(Ďalej len “obchodné podmienky”)

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Prevádzkovateľom portálu Managementmania.com (ďalej len “portál”) je spoločnosť Educius z.s. Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha (ďalej len “Prevádzkovateľ”). Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať na uvedenom serveri reklamné plochy, inzerciu a ďalšie služby. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Prevádzkovateľa a jednotlivých zadávateľov reklamy, inzercie a propagácie a zákazníkov služieb (ďalej len “Zákazník”).

1.2. Formy reklamy, a zodpovedajúcu aktuálnej ponuke publikované na stránkach Managementmania.com (ďalej len podľa kontextu “Reklama” alebo “Služby”).

2. UZAVRETIE ZMLUVY

2.1. Reklamu alebo Služby na portáli je možné objednať na základe písomnej objednávky na stránke portálu s náležitosťami potrebnými na uzatvorenie zmluvy, tj najmä, údaje o Zadávateľovi, Názov obchodnej firmy, IČO, DIČ, sídlo, fakturačná adresa, kontaktná osoba vrátane telefónu, e-mailu, a ďalšie nevyhnutné údaje potrebné pre realizáciu Reklamy alebo poskytnutia Služieb.

2.3. Objednávka, je návrhom na uzavretie zmluvy musí byť doručená Prevádzkovateľovi v dostatočnom predstihu dní pred požadovaným termínom spustenia Reklamy alebo Služieb.

2.4. Prevádzkovateľ návrh na uzavretie zmluvy prijme alebo odmietne najneskôr v lehote 5 pracovných dní od doručenia objednávky. Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom prijatia návrhu Prevádzkovateľom. Prijatie Prevádzkovateľom môže byť realizované on-line prostredníctvom systému Prevádzkovateľa.

3. FORMÁT A OBSAH

3.1. Podklady pre zverejnenie Reklamy zodpovedajúce uzatvorenej zmluve musí spĺňať podmienky Prevádzkovateľa pre príslušný reklamný formát vrátane veľkosti v obrazových bodoch, dátovej veľkosti, cieľovej URL adresy a ďalších podmienok, ktoré Prevádzkovateľ Zákazníkovi oznámi.

3.2. Ak nie je v konkrétnej uzatvorenej zmluve so Zákazníkom uvedené inak, podklady musia byť doručené Prevádzkovateľovi najmenej 3 pracovné dni pred dňom, kedy má byť Reklama spustená.

3.3. V prípade oneskorenej úhrady ceny Reklamy alebo neskorého, neúplného alebo nekvalitného dodania podkladov, nebude čas Reklamy predĺžená o dobu zodpovedajúcu omeškania Zákazníka a Zákazník nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny, alebo jej pomernej časti.

3.4. Zákazník zodpovedá za obsah, pravdivosť obsahu, technickú a grafickú kvalitu všetkých podkladov Reklamy ako celku. Zákazník zodpovedá za súlad Reklamy a všetkých podkladov s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi obsah a stvárnenie reklamy.

3.5. Objednaním Reklamy dáva Zákazník Prevádzkovateľovi súhlas so šírením reklamných prvkov a prehlasuje, že pred uzavretím zmluvy na poskytovanie Reklamy na cieľovej URL riadne a úplne vysporiadal všetky práva voči tretím osobám. Ďalej prehlasuje, že je nositeľom všetkých autorských práv k odovzdaným podkladom potrebným na zverejnenie v dodanej podobe a že neporušuje práva žiadneho iného oprávneného subjektu.

3.6. Uzatvorením zmluvy udeľuje ďalej Zákazník Prevádzkovateľovi súhlas s použitím ukážok Reklamy v rámci propagácie služieb Prevádzkovateľa.

3.7. Zákazník je zodpovedný Prevádzkovateľovi a ďalším oprávneným subjektom za škodu spôsobenú technickou, grafickú právnymi nedostatkami Reklamy, najmä tým, že zverejnením Reklamy bolo porušené právo autorské, právo k ochrannej známke alebo iného duševného vlastníctva.

3.8. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť návrh na uzatvorenie reklamné zmluvy od takejto zmluvy odstúpiť, najmä v prípadoch Reklamy: o ktorej obsah je v rozpore s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi či etickým kódexom reklamy alebo ohrozuje verejný poriadok; v prípade rozporu medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom o tom , či Reklama spĺňa niektorú z uvedených podmienok, rozhoduje názor Prevádzkovateľa;

  • Ktorá je svojím obsahom, kvalitou alebo formou nezlučiteľná so záujmami Prevádzkovateľa;
  • Ktorá nezodpovedá aktuálnej ponuke Prevádzkovateľa alebo je rozsahom nereálna;
  • U ktorej má odôvodnené pochybnosti, či Zákazník disponuje všetkými potrebnými právami (najmä autorskými či k ochrannej známke) nutnými k zverejnenie Reklamy, a to do doby než Zákazník tieto svoje práva Prevádzkovateľovi hodnoverne preukáže;
  • Ak má voči Zákazníkovi alebo inzerentovi pohľadávky po lehote ich splatnosti;
  • Podklady nespĺňajú podmienky pre zverejnenie Reklamy.

3.9. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť zverejnenie reklamy a zverejňovanie zastaviť ak niektorá z vyššie uvedených skutočnosti vyjde najavo až v priebehu poskytovania Reklamy.

3.10. Prevádzkovateľ je povinný Zákazníka informovať o tom, že odmieta zverejniť jeho Reklamu alebo, že už poskytovanú Reklamu prestal zverejňovať s uvedením dôvodu, ktorý ho k takémuto rozhodnutiu viedol.

4. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Ak nie je medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom dohodnuté inak, cena Reklamy alebo Služieb cene uvedenej v platnom cenníku Prevádzkovateľa pre príslušnú Službu alebo reklamný formát. Platný cenník Prevádzkovateľa je zverejnený na serveri ManagementMania.com alebo je na požiadanie zaslaný Zadávateľovi.

4.2. Ak nie je výslovne uvedené inak, sú všetky ceny Reklamy a Služieb uvedené vždy bez dane z pridanej hodnoty, ktorá bude účtovaná vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

4.3. Ak nie je v konkrétnej uzatvorenej zmluvy so zákazníkmi uvedené inak, cena za Reklamu alebo Služby je hradená na základe výzvy k úhrade (proforma faktúry) vopred. Prevádzkovateľ nezačne poskytovanie Reklamy alebo služieb do doby jej uhradenia.

4.4. Zaplatením sa rozumie okamih pripísania finančných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa.

4.5. V prípade omeškania s úhradou faktúr či proforma faktúr je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať Zákazníkovi úrok z omeškania vo výške 0,1% (slovami: jednej desatiny percenta) z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4.6. Prevádzkovateľ je oprávnený nezačínať poskytovanie Reklamy alebo Služieb do okamihu úplného zaplatenia ceny. Doba trvania Reklamy alebo poskytovanie Služieb sa o dobu zodpovedajúcu omeškania Zákazníka nepredlžuje.

5. STORNO PODMIENKY

5.1. Pokiaľ má Zákazník záujem zrušiť už uzatvorenú zmluvu pred dohodnutým začiatkom poskytnutie Reklamy alebo Služieb, je povinný tak urobiť písomne ​​a svoje oznámenie o zrušení zmluvy doručiť Prevádzkovateľovi. Dňom doručenia tohto oznámenia Prevádzkovateľovi sa zmluva považuje za zrušenú, pričom platí nasledovné storno podmienky:

5.1.1. pri zrušení zmluvy v lehote 30 a viac kalendárnych dní pred dátumom dohodnutého začiatku poskytnutia Reklamy alebo Služieb je Zadávateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi 30% z ceny Reklamy alebo Služieb uvedené v zmluve;

5.1.2. pri zrušení zmluvy v lehote 14 až 29 kalendárnych dní pred dátumom dohodnutého začiatku poskytnutia Reklamy alebo Služieb je Zákazník povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi 50% z ceny Reklamy alebo Služieb uvedené v zmluve;

5.1.3. pri zrušení zmluvy v lehote 10 až 14 kalendárnych dní pred dátumom dohodnutého začiatku poskytnutia Reklamy alebo Služieb je Zákazník povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi 80% z ceny Reklamy alebo Služieb uvedené v zmluve;

5.1.4. pri zrušení zmluvy v čase kratšom 10tich kalendárnych dní pred dátumom dohodnutého začiatku poskytnutia Reklamy alebo Služieb je Zákazník povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi 100% z ceny Reklamy alebo Služieb uvedené v zmluve.

5.2. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z akéhokoľvek dôvodu sa vzájomne poskytnuté plnenia nevracia.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU ŠKODU

6.1. V prípadoch, kedy v týchto obchodných podmienkach nie je ustanovené inak, zodpovedá Prevádzkovateľ iba za škodu, ktorá vznikla porušením povinnosti vyplývajúce z týchto obchodných podmienok, resp. ďalších zmluvných dohôd súvisiacich. Celková úhrnná náhrada škody, je v súlade s platnými právnymi predpismi obmedzená na sumu zodpovedajúcu cene Reklamy alebo Služieb zaplatené Zadávateľom na základe konkrétnej objednávky.

7. Ukončenia zmluvného vzťahu

7.1. Zmluvný vzťah založený podľa týchto podmienok je možné ukončiť kedykoľvek písomnou dohodou strán.

7.2. Zmluvný vzťah založený podľa týchto podmienok je možné ukončiť odstúpením od zmluvy alebo jej výpoveďou, zo strany Poskytovateľa v prípade, že Zákazník porušuje tieto Podmienky alebo podmienky príslušnej Služby alebo autorské práva. Poskytovateľ je oprávnený, podľa vlastného uváženia, v prípade podozrenia z porušovania podmienok zamedziť prístupu Zákazníka do systému Poskytovateľa a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

7.3. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť okamihom odoslania písomného oznámenia Prevádzkovateľa o odstúpení.

7.4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa vzájomne poskytnuté plnenia nevracia.

8. USTANOVENIA SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ

8.1. Ak je v týchto obchodných podmienkach požadovaná písomná forma, je táto zachovaná aj v prípade použitia elektronickej pošty (e-mailu); u úkonu uskutočneného prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) však len za predpokladu, že druhá strana potvrdila prijatie takého e-mailu (za potvrdenie prijatia sa pritom nepovažuje automatická odpoveď poštového servera a pod.). Prevádzkovateľ i Zákazník sú povinní na žiadosť druhej strany potvrdiť dátum a čas prijatia e-mailu druhej strany. Ďalej je za písomnú formu považované vyplnenie údajov v on-line formulári pre zadanie Reklamy alebo Služieb, ak takúto možnosť Portál ponúka.

8.2. Prevádzkovateľ i Zákazník sa zaväzujú, že nevyužijú pre seba a neposkytnú žiadnej tretej osobe dôverné informácie, ktoré jej budú sprístupnené v rámci vzťahu založeného objednaním Reklamy alebo Služieb, alebo návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa týchto obchodných podmienok.

8.3. Odchýliť sa od týchto obchodných podmienok je možné len písomnou dohodnú strán.

8.4. Objednaním alebo využitím Služieb Zákazník súhlasí so spracovaním prenášaných údajov Prevádzkovateľom a to aj prípadných osobných údajov. Nakladanie s osobnými údajmi Prevádzkovateľom bude vždy v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Zákazník je kedykoľvek oprávnený svoj súhlas so spracovaním ním poskytnutých údajov odvolať písomným oznámením Prevádzkovateľovi. Poskytovateľ je oprávnený údaje, ktoré mu Zákazníci poskytol využiť na marketingové účely, najmä pre ponuky výrobkov a služieb, zasielanie informácií o organizovaných akciách, tj zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami.

8.5. Objednaním Reklamy alebo Služieb Zákazník akceptuje v plnom rozsahu tieto obchodné podmienky. Tieto obchodné podmienky sú tiež neoddeliteľnou súčasťou zmlúv uzatvorených medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom. V prípade rozporu medzi obchodnými podmienkami a zmluvou alebo inou písomnou dohodou uzavretou medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom má prednosť obsah uzavretej písomnej zmluvy alebo dohody.

8.6. Tieto obchodné podmienky internetovom serveri Managementmania.com sú platné a účinné od 1. 1.2013.