ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Metódy oceňovania podniku
Metódy oceňovania podniku sú metódy zisťovanie trhovej hodnoty podniku. Existujú rôzne účely zistenia trhovej hodnoty.

Každé oceňovanie podniku (organizácie) je individuálnym a veľmi zložitým procesom, na ktorom pracuje celý tím odborníkov z rôznych profesií (stavbár, strojár, ekonóm, marketingový špecialista, audítor, atď - podľa charakteru oceňovaného podniku). Cieľom oceňovanie firmy (podniku) je stanovenie jeho trhovej hodnoty (nie trhové ceny) s prihliadnutím na mnohé rôznym faktorom pôsobiacich na súčasnú ale predovšetkým budúcu ekonomickú situáciu podniku. Trhovú hodnotu ocenenie ale nemožno exaktne určiť, výsledok stanovený pomocou zvolenej metódy dáva ekonomický obraz o podniku a je nutné s ním ďalej pracovať (porovnávať, hodnotiť, porovnávať s inými prípadmi ocenenie).

Spôsob, rozsah a zvolená metóda oceňovania podniku je závislá od účelu (dôvodu) tohto oceňovania. Dôvody pre ocenenie podniku môžu byť:

 • Vklad podniku do novo zakladanej spoločnosti
 • Predaj a kúpa podniku
 • Uvedenie obchodnej spoločnosti na finančné trhy (napríklad na burzu)
 • Premena, splynutie, zlúčenie obchodnej spoločnosti (firmy)
 • Rozhodnutie o sanáciu príp. likvidácii spoločnosti
 • Dedičstvo príp. iný dôvod k majetkovému vysporiadanie spoločníkov
 • Vstup zahraničného kapitálu
 • Záložné právo
 • Iný dôvod

V súlade s TEGoVA (Európska organizácia národných asociácií odhadcov) as medzinárodným ocenovacim štandardom EVS (Európske oceňovacie štandardy ) vychádza Slovenská komora odhadcov majetku pre stanovenie trhovej hodnoty majetku z nasledovných metód oceňovania:

 • Metóda zistenie vecné hodnoty - založená na princípe náhrady. Vecná hodnota (substancia) podniku vyjadruje, koľko by bolo treba investovať, aby bol zhotovený rovnaký majetok. Je podkladom v rozhodovacom procese investora, či je výhodnejšie kúpiť už existujúcu podnik alebo vybudovať nový. Táto metóda oceňovania spočíva v postupnom aktuálnom trhovom ocenení jednotlivých položiek aktív, v sčítaní jednotlivých ich hodnôt av odpočítaní všetkých položiek cudzích zdrojov. Použitie: zisťovanie vlastného imania
 • Metódy výnosovej - založené na koncepcii “časovej hodnoty peňazí a relatívneho rizika investície”. Investor (kupec) v skutočnosti nakupuje budúci tok príjmov, čiže budúci peňažný tok (cash-flow). Základom pre budúce tok príjmov môže byť buď súčasné využitie podnikateľského majetku alebo úvaha o jeho možnom najlepším a najvýnosnejším využitie.

  • Metóda kapitalizácie zisku - trhová hodnota majetku (V) sa rovná jeho stabilizovanému a trvalo dosiahnuteľný ** čistému ročnému výnosu ** (Z), vydeleného zodpovedajúce ** kapitalizačné mierou ** (r) v%

V = (Z / r) x 100

 • Metóda diskontovaného cash flow (DCF), príp. free cash flow (DFCF) - varianta výnosových metód, kde zisk je nahradený finančnými tokmi
 • Metóda porovnania trhových hodnôt (realizovaných cien) - hojne rozšírená v dobre fungujúcich trhových ekonomikách. Porovnateľné podniky sú tie, ktoré pôsobia v rovnakom sektoru, odvetvie či odboru s rádovo rovnakou veľkosťou. Metódu možno uplatniť v troch rovinách:

  • Porovnanie s podobnými podnikmi, ktorých hodnota je známa
  • Porovnanie s podobnými podnikmi, ktoré boli predmetom transakcií a je známa ich realizačná cena
  • Porovnanie s podobnými podnikmi podľa údajov o podnikoch uvádzaných na burzu
 • Metóda kombinovaná - metóda, ktorá do trhovej hodnoty zohľadňuje ako jej majetkovú podstatu (výške produkovaného stabilizovaného zisku), tak aj trhové správanie firmy vo všetkých činnostiach, majúce vplyv na výsledný efekt podnikania - zisk.

História vzniku medzinárodných organizácií zaobrajúcich sa štandardy pre oceňovanie podnikov: História oceňovanie majetku siaha do 30. rokov minulého storočia. Postupne sa počas 60. a 70. rokov v jednotlivých štátoch vytvárali oceňovacie štandardy. Koncom 70. rokov bolo ale v dôsledku vysokého tempa globalizácie investičných trhov potrebné harmonizovať tieto štandardy. Preto bol na základe spolupráce odhadcov z UK a USA založený v roku 1981 Výbor pre medzinárodné štandardy oceňovania majetku (IVSC) združujúca profesionálnych oceňovacie asociácie celého sveta. Ďalšie člen podieľajúce sa na vytváraní štandardov je európske združenie TEGoVA.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace inštitúcie:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 05.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia