ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Kvalita dát (Data Quality)
Kvalita dát je súbor znakov pomocou ktorých popisujeme požadované vlastnosti dát, ako sú bezchybnosť, dôveryhodnosť, integrita, dostupnosť alebo spoľahlivosť.

Stejně ako dobré jedlo neuvarí bez kvalitných potravín sebelepší kuchár, tak bez kvalitných dát nemôže fungovať organizácie aj keby mala sebelepší manažery.

Kvalita dát je jedným rozhodujúcich faktorov správneho rozhodovaní a celkového fungovania organizácie. Nie je to jediný, ale veľmi významný činiteľ. V praxi je dokázaný vzťah kvalitných dát s úspešným fungovaním podniku - nekvalitné dáta stoja firmy po celom svete ročne stovky miliárd dolárov.

Ruku na srdce. Koľkokrát ste sami niečo vyhľadať a, opravovali alebo ste urobili niečo zle, pretože ste mali zlé informácie alebo ste nemali informácie vôbec žiadne. To všetko sú dôsledky nekvality dát.

Čo to je kvalita dát a ako ju merať?

Názor na to, čo je vlastne kvalita dát a ako ju merať sa neustále vyvíja. Pretože sa nejedná o exaktnú disciplínu, existuje viac prístupov k tomu, ako kvalitu dát definovať a ako ju merať. Kvalita dát má totiž celý rad dimenziálnych - nedá jednoducho povedať že kvalitné dáta sú tá bez chýb alebo tá najpresnejšie alebo tá najviac čerstvá, aktuálna. V každom pohľade je niečo potrebného a pre každá dáta sa hodí iný zoznam vlastností, podľa ktorých môžeme posudzovať, či ide o dáta kvalitný alebo nie. Kvalitu dát teda nemožno hodnotiť len jedným ukazovateľom.

Veľmi často citovaný zoznam dimenzií kvality dát nám poskytuje COBIT , ktorý definuje tieto dimenzie kvality dát:

 • Efektivita
 • Účinnosť
 • Dôveryhodnosť
 • Integrita
 • Dostupnosť
 • Súlad
 • Spoľahlivosť

Existuje ale mnoho ďalších zoznamov kvality dát. Zrejme najobsiahlejší zoznam dimenzií kvality dát bol výsledkom programu MITIQ z MIT.

Ktoré dáta v podniku musí byť kvalitné?

Dalo by sa povedať, že všetky, ale pochopiteľne najväčší dôraz je kladený na obchodné a finančné procesy, ktoré priamo ovplyvňujú existenciu a zdravie podniku. Ide o dáta pre kľúčové procesy každej organizácie, ako sú predaj, fakturácia, dodávka služieb a produktov zákazníkom, výroba alebo profitabilita. Zaslanie zlé čiastky na faktúre môže byť pre organizáciu rovnako fatálne zaslanie správne sumy zákazníkovi na na zlú adresu. Kvalita dát sa teda týka ako transakčných dát ( faktúry , objednávky , požiadavky , atď ) , tak všetkých kmeňových dát, ako sú dáta o zákazníkoch, dodávateľoch alebo o vlastnom majetku alebo vlastných ľuďoch.

Aké majú nekvalitné dáta dôsledky a dopady?

Nekvalita dát a informácií spôsobuje značné problémy takmer všade kam sa pozriete. Najvýraznejšie sa prejavujú v opakovaných procesoch a činnostiach, kde vznikajú viceprace vďaka nekvalitným informačnom vstupom, nesúdržných, nekvalitným alebo dokonca konfliktným dátam alebo reportom z rôznych zdrojových systémov a aplikácií (napr. účtovných systémov, systémov ERP, systémov CRM ). V jednom výskume vykonanom MIT v roku 2006 bolo dokonca uvedené, že 77 % stratených dodávok bolo spôsobené zlou kvalitou dát.

 • Opakujúce sa procesy , viceprace spôsobenie nekvalitnými informačnými vstupmi , dohľadávanie a neefektívnosť
 • Chyby v reportoch v dôsledku duplicitných alebo nekonzistentných dát
 • Vrátená pošta , dodávka alebo nutnosť komunikácie kvôli nesprávnym údajom o zákazníkoch
 • Duplicitné alebo prekrývajúce sa kmeňové dáta o zákazníkoch alebo o produktoch
 • Strata znalosti firmy v dôsledku odchodu zamestnancov aj nezaslanie informácií
 • Strata dôvery zákazníka vďaka jeho negatívnym skúsenostiam
 • Zmeškané termíny pri uzatváraní finančných výkazov a iných firemných reportov
 • Zvýšená riziká v dôsledku nesprávnych rozhodnutí

# Čo sú príčiny nekvalitných dát ?

Niektoré podniky dúfajú, že zlepší kvalitu dát prechodom na veľké systémy typu ERP alebo CRM. Iné organizácie používajú nástroje pre čistenie dát v dátových skladoch, aby našli špinavá dáta a mohli ich následne čistiť pomocou ETL nástrojov. Všetky z týchto technologicky orientovaných metód zlepšenia kvality dát sú chvályhodné a bezpochyby sú krokom správnym smerom. Samotná technologické riešenia však nemôžu vykoreniť korene zlej kvality dát, pretože to nie je len IT problém, ale je to predovšetkým problém celej architektúry podniku, predovšetkým správne alebo zle nastavených procesov.

 • Zle nastavené procesy
 • Zle nastavené pravidlá v organizácii
 • Nedôslednosť a nízka disciplína ľudí pri vzniku a ukladanie dát
 • Nesprávne naimplementované podnikové aplikácie
 • Zlá alebo nedokonalá funkcionality podnikových aplikácií

Ako riešiť kvalitu dát v organizácii? Odstraňovať príčiny, nie len dôsledky .

Všetky aktivity v organizácii podnikovej disciplíny musí vyvíjať, implementovať a vyžadovať kvalitu dáta a informácií. Všetky dohromady. Kvalita dát musí byť riešená, rovnako ako iná kvalita ako vlastnosť celého systému, ako súčasť všetkých procesov. Nie je to jednorazová akcia, aj keď aj tie sú nevyhnutné pre naštartovanie celého dlhodobého procesu zlepšovania kvality.

Kvalita dát musí zahŕňať niekoľko prierezových aktivít, ktoré musia byť súčasťou zlepšenia kvality v priebehu celého procesu. Je potrebné nastaviť celkový systém riadenia tak, aby sa zabránilo negatívnym javom a nekvalite v dátach. Ide o využívanie princípov kvality a prístupov k riadeniu kvality, ako sú PDCA, KAIZEN a ďalšie.

 • Pevný záväzok a podpora kvality dát na najvyššej úrovni manažmentu
 • Prispôsobený motivačný systém
 • Smernica vyžadujúce kvality dát
 • Audity kvality dát
 • Zvýšené vzdelávanie pre vlastníkmi dát o ich zodpovednostiach
 • Udržiavaná metadáta a techniky riadenia dát

A jedna rada na záver. Vždy je lepšie správne dáta rovno “vyrábať” , ako ich kvalitu následne kontrolovať a špinavá dáta čistiť .

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia