ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Klasifikácia ekonomických činností a odvetví
Klasifikácie ekonomických činností a odvetví sa používa na rôzne štatistické účely, na účely štátnej štatistiky, pri zostavovaní národných účtov, vymedzenie daní, cenovej regulácii, kategorizáciu odpisov majetku, odvodoch do štátneho rozpočtu a ďalších.

Z hľadiska národného hospodárstva, sa používa základný členenie sektorov ekonomiky na štyri základné sektory:

Tento základný spôsob členenie jednotlivých odvetví nie je pre rôzne štatistické, ekonomické a ďalšie potreby dostatočný. Existuje preto celá rada národných i nadnárodných klasifikácií, ktoré sa postupne harmonizujú. Najvýznamnejšie a najrozšírenejšie a na úrovni štátov sú využívané klasifikácie ekonomických činností, ktoré sú založené na báze štatistickej klasifikácie. Tie sú záväzné pre orgány vykonávajúce štátnu štatistiku. Medzinárodne používané a uznávanej klasifikácie ekonomických činností (ľudskej práce) sú nasledovné:

  • NACE (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community)
  • ISIC (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities)
  • NAICS (North American Industry Classification System Statistical bureaus of US, Canada, and Mexico)
  • ANZSIC (Australian and New Zealand Standard Industrial Classification)
  • SIC (Standard Industrial Classification US production) - je nahradzovaný NAICS
  • ICB (Industry Classification Benchmark Dow Jones) - vytvorená pre potreby burzy FTSE
  • GICS (Global Industry Classification Standard) - vytvorená pre potreby finančnej burzy
  • TRBC (Thomson Reuters Business Classification)

Praktické využitie klasifikácie ekonomických činností a odvetví: Rôzne členenie produkcie a činností existujú zhruba od čias priemyselnej revolúcie. Detailné členenie a klasifikácia (taxonómie) sa používa na rôzne štatistické účely, na účely štátnej štatistiky, pri zostavovaní národných účtov, vymedzenie daní, cenovej regulácii, kategorizáciu odpisov majetku, odvodoch do štátneho rozpočtu a ďalších. Štatistická klasifikácia predstavuje hierarchicky usporiadané triedenie určitých ekonomických, sociálnych alebo demografických javov či aktivít. Cieľom klasifikácií je vytváranie rovnorodých skupín ekonomických činností alebo produktov, pričom základným hľadiskom je vecné, technicko-ekonomické rozdelenie. Každý štát používa nejakú klasifikáciu, v ktorej sú zohľadnené jeho, ale súčasne je tendencia vychádzať z medzinárodne platných klasifikácií (najmä ISIC a NACE).

Každá organizácia alebo podnik sa v rámci svojich aktivít v národnom hospodárstve zaraďuje do jednej alebo viacerých kategórií. Kategórie sú v klasifikáciách členené viacstupňovo, zvyčajne na odvetvia, ďalej na triedy, podtriedy, skupiny, podskupiny, oddiely a pododdiely.

Súvisiace pojmy a metódy:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia