ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je ICB (IPMA Competence Baseline)
Projektový manažér (Project manager), niekedy tiež manažér projektu. Osoba určená organizácií a zodpovedná za dosiahnutie stanovených cieľov projektu.

ICB (IPMA Competence Baseline) - neprekladá sa, používa sa skratka ICB. Ide o medzinárodný štandard kompetencií projektového riadenia, tzn. vedúceho projektu a projektového tímu, ktorú vydáva IPMA.

Štandard kompetencií projektového riadenia ICB rozlišuje a podrobne popisuje tri základné okruhy kompetencií v rámci takzvaného oka kompetencií (ICB competence eye) a to na technické kompetencie, behaviorálne a kontextové kompetencie. Tento spôsob stanovenia manažérskych zručností je podobný prístupu, ktorý už v roku 1974 publikoval Robert S. Katz - viď Manažérske zručnosti.

TECHNICKÉ KOMPETENCIE ;

TECHNICAL COMPETENCES ;

Úspešnosť riadenia projektu

Project management success

Zainteresované strany

Interested parties

Požiadavky a ciele projektu

Project requirements and objectives

Riziká a príležitosti

Risk and oportunity

Kvalita </​​span>

Quality

Organizácia projektu

Project organisation

Tímová práca

Teamwork

Riešenie problémov

Problem resolution

Štruktúry v projekte

Project structures

Rozsah a dodávané výstupy projektu

Scope and deliverables

Čas a fázy projektu

Time and project phases

Zdroje

Resources

Náklady a financovanie

Cost and finance

obstarávanie a zmluvné vzťahy

Procurement and contract

Zmeny

Changes

Kontrola, riadenie a podávanie správ

Control and reports

Informácie a dokumentácia

Information and documentation

Komunikácia

Communication

Začatie

Start-up

Ukončenie

Close-out

BEHAVIORÁLNE KOMPETENCIE < /span>

BEHAVIORAL COMEPETENCES < /span>

Vodcovstvo

Leadership

Zainteresovanosť a motivácie

Engagement and motivation

Sebakontrola

Self-control

Asertivita </​​span>

Assertiveness

Uvoľnenie

Relaxation

Otvorenosť

Openness

Kreativita </​​span>

Creativity

Orientácia na výsledky

Results orientation

Výkonnosť

Efficiency

Diskusia

Consultation

Vyjednávanie

Negotiation

Konflikty a krízy

Conflict and crisis

Spoľahlivosť

Reliability

Porozumenie hodnotám

Values ​​appreciation

Etika

Ethics

KONTEXTOVÉ KOMPETENCIE < /span>

CONTEXTUAL COMPETENCES < /span>

Orientácia na projekt

Project orientation

Orientácia na program

Programme orientation

Orientácia na portfólio

Portfólio orientation

Realizácia projektu, programu a portfólia

Project, programme and portfólio implementation

Trvalá organizácie

Permanent organisation

Byznys

Business

Systémy, produkty, technológie

Systems, products and technology

Personálny manažment

Personnel management

Zdravie, bezpečnosť, ochrana ţivota a ţivotného prostredia

Health, security, safety and environment

Financie

Financie

Právo

Legal

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.06.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia