ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Hodnota pridaná trhom (MVA - Market Value Added)
MVA meria rozdiel medzi trhovou hodnotou podniku a hodnotou investovaného kapitálu, vyjadruje bohatstvo vlastníkov (akcionárov).

Hodnota pridaná trhom (Market Value Added), niekedy sa používa aj termín trhová pridaná hodnota alebo trhom pridaná hodnota, zvyčajne sa používa skratka MVA, je pojem, ktorý označuje v súčasnosti veľmi významné hodnotové meradlo výkonnosti podniku. MVA meria rozdiel medzi trhovou hodnotou podniku a hodnotou investovaného kapitálu, vyjadruje bohatstvo vlastníkov (akcionárov).

Ukazovateľ bol vytvorený v roku 1993 americkou konzultačnou firmou Stern Stewart Management Services.

Výpočet je možný v dvoch variantoch:

ex ante: MVA = Súčasná hodnota budúcich výsledkov podľa EVA

ex post: MVA = Trhová hodnota firmy - Celkový vložený kapitál

Interpretácia výsledkov:

  • MVA> 0 - podnik vytvára novú hodnotu pre vlastníkov,
  • MVA = 0 - investovaná hodnota sa vracia bez zhodnotenia,
  • MVA <0 - dochádza k poklesu hodnoty firmy.

Cieľom manažérov je maximalizácia MVA.

Znázornenie kladné MVA:

Znázornenie záporné MVA:

Využitie pojmu Hodnota pridaná trhom v praxi: MVA sa používa na meranie výkonnosti podniku v smere maximalizácia hodnoty pre akcionárov. Vlastníkom MVA ukazuje, aký schopný je manažment podniku. Ak je MVA kladná, potom manažment je schopný a vytvára novú hodnotu pre vlastníkov. Naopak ak je MVA záporná, znižuje sa hodnota kapitálu vloženého do podniku, manažment si nevedie dobre.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 03.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia