ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Herzbergova teória dvoch faktorov
Herzbergova teória dvoch faktorov, niekedy tiež len Herbergova dvojfaktorová teória je jedna z teórií motivácie. Sformuloval ju Frederick Herzberg v roku 1959. Herzberg pomenoval dva základné faktory, ktoré sú pre zamestnancov zdrojom spokojnosti a motivácie - hygienické faktory a motivátory.

Herzbergova teória dvoch faktorov, niekedy tiež iba Herzbergova dvojfaktorová teórie je jedna z teórií motivácie, a vhodne dopĺňa napríklad Maslowova pyramídu. Dvojfaktorovú motivačný teóriu sformuloval Frederick Herzberg v roku 1959. Herzberg pomenoval dva základné faktory, ktoré sú pre zamestnancov zdrojom spokojnosti a motivácie.

  • Hygienické faktory (Hygiene factors - neuspokojovatele), medzi ktoré patria také, ktoré vyvolávajú pracovné nespokojnosť (napríklad pracovné podmienky, medziľudské vzťahy, platové podmienky, istota zamestnania, atd .)
  • Motivátory (Motivators, uspokojovatele a motivátory), medzi ktoré patria také, ktoré pomôžu nabudiť motiváciu a spokojnosť (napríklad úspech, uznanie, profesijný rast , zodpovednosť, atď)

Na čo je Herbergova dvojfaktorová teória v praxi?

Herzbergovy dvojfaktorovej teórie sa používa pri zostavovaní či pochopenie motivačných faktorov pracovníkov v organizáciu.

Nenaplnenie hygienických faktorov vyvolá síce pracovné nespokojnosť, ale ich naplnenie nevyvoláva pocit spokojnosti alebo dokonca zloby zamestnancov. Pracovník ich berie ako samozrejmé a účinok ich naplnenie rýchlo vyprchá. Príkladom je nevyplatená mzda, ktorá pracovníka nahnevá, ale ak sa vyplatí, nie je to priamy motivačný stimul.

Oproti tomu naplnenie motivačných faktorov je nevyhnutnou podmienkou pre motiváciu k vyšším pracovným výkonom a ich účinok na motiváciu je dlhodobý a ich nenaplnenia nutne neznamená nespokojnosť. Príkladom je udelená pochvala.

Snahou manažérov by malo byť napĺňanie hygienických faktorov, a doplniť ich o motivačné faktory, ktoré poženú výkonnosť pracovníkov vpred. Pre každú profesiu môžu byť hygienické a najmä motivačné faktory rozdielne.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.01.2016

Vybrané blogové príspevky :

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia