ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je HDP (Hrubý domáci produkt)
Hrubý domáci produkt (HDP) - (GDP - Gross Domestic Product) - je celková peňažná hodnota statkov a služieb vytvorená za dané obdobie na určitom území.

Hrubý domáci produkt (HDP) - (GDP - Gross Domestic Product) - je celková peňažná hodnota statkov a služieb vytvorená za dané obdobie na určitom území. HDP sa používa v makroekonómii pre určovanie výkonnosti ekonomiky štátov. Slovo produkt vyjadruje prírastok bohatstva. Časovým obdobím býva zvyčajne rok. Zmena HDP za určité obdobie vyjadruje rýchlosť hospodárskeho rastu krajiny. V medzinárodných porovnaniach sa tiež používa prepočítaný HDP na obyvateľa (per capita), ktorý možno použiť ako hrubé meradlo životnej úrovne a relatívneho bohatstva spoločnosti.

HDP v praxi: HDP sa používa ako makroekonomický ukazovateľ pre meranie výkonnosti ekonomiky štátu alebo krajiny. Ďalej sa používa pre porovnanie ekonomík v čase. Na tieto porovnania je ale dôležité zahrnúť zmenu hodnoty peňazí pre rôzne obdobia.

Výpočet HDP

Domáci produkt možno vypočítať tromi spôsobmi. Každá metóda predstavuje iný pohľad na to isté. V HDP nie sú započítané hodnoty, ktoré ľudia vytvárajú mimo oficiálny trh (napr. práca na záhrade, doma, práca protislužbou), nedokáže teda pojať všetky bohatstvo a zachytiť tak blahobyt obyvateľov. Tento nedostatok je zrejmý hlavne u rozvojových krajín, kde si ľudia veľkú časť obživy zaistí vlastnou produkciou. Do HDP nie je samozrejme zahrnutá ilegálne produkcie (napr. výroba a predaj drog, prostitúcia, nepriznané zisky).

Produkčná metóda výpočtu HDP

Hrubý domáci produkt predstavuje súhrnnú všetkých finálnych výrobkov a služieb, ktoré boli za určité obdobie vyrobené a poskytnuté na území daného štátu. V samotnej praxi je ale zložité určiť, či je daný statok konečný, alebo či sa jedná o medziprodukt, ktorý bude ďalej spracovaný. Aby nebol vo výpočte zahrnutý viackrát, počíta sa s pridanou hodnotou v jednotlivých fázach výroby. Pri použití metódy výroby sa teda jedná o súčet pridaných hodnôt každej výrobnej etapy zo všetkých odvetví a sektorov trhu.

Výdavkovková metóda výpočtu HDP

Ďalšou možnosťou, ako určiť výšku HDP, je vyčísliť výdavky jednotlivých sektorov na nákup finálnych výrobkov a služieb. Touto metódou sa agregujú spotrebné a investičné výdavky, čo umožní zistiť celkové domáce výdavky v bežných (trhových) cenách. Všetky výdavky na medziprodukt sa neberú do úvahy, pretože sa počíta iba s hodnotou finálnych nákupov.

Hrubý domáci produkt je tak predstavovaný sumou nasledujúcich položiek:

  • (C) výdavky domácností na spotrebu
  • (I) súkromné ​​hrubé domáce investície
  • (G) výdavky štátu na nákup tovarov a služieb
  • (X) čistý export, resp. export mínus import

HDP = C + I + G + X

Dôchodková metóda výpočtu HDP

Dôchodkovou metódou sa HDP počíta ako súčet národného dôchodku (ND), ktorý je predstavovaný súčtom príjmov (dôchodkov) domácností, amortizácie a nepriamych daní (n) . V rámci ND sa do výpočtov zahŕňajú nasledujúce dôchodky:

  • (w) odmeny za prácu (pred zdanením) - hrubé mzdy
  • (r) renty - dôchodky vlastníkov pôdy, nehnuteľností atď
  • (z) hrubej zisky korporácií (pred zdanením)
  • (i) čisté úroky - rozdiel medzi inkasovanými a platenými)
  • (y) dôchodky zo samozaměstnání - príjmy vlastníkov firiem apod

Ak potom k ND pripočítame zmienenú amortizáciu (opotrebovanie) a nepriame dane, výsledkom je hrubý domáci produkt:

HDP = w + r + z + i + y + a + n

Dôchodková metóda nezohľadňuje všetky dôchodky, ale len dôchodky jednotlivcov či korporácií, ktorých pôvod je v bežnej produkcii statkov a služieb. Tým pádom vylučuje transferové platby (teda dôchodky, ktoré nemajú charakter platieb za bežné výrobné služby).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 13.04.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia